با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه پیام نور، گروه علمی آموزش محیط زیست

2 کارشناس ارشد آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعة ارزیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشتة علوم تربیتی با گرایش برنامه‌ریزی درسی در دورة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی بر اساس عناصر برنامة درسی، محتوا، گروه‌بندی و ارزشیابی برای بهبود کیفیت آموزشی می‌پردازد؛ که از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی با رویکرد پیمایشی است. جامعة آماری دارای سه زیرمجموعه شامل 1- دانشجویان رشتة علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی دورة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 2- استادان و اعضای هیئت‌علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور 3- کارشناسان آموزشی رشتة علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی نسبی و از جدول مورگان استفاده شده است که نمونة دانشجویان به تعداد 170 نفر، استادان 49 نفر و کارشناسان آموزشی به تعداد 20 نفر می‌باشند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت است؛ و از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی از بین عناصر برنامة درسی در رشتة علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی دورة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور به جز عنصر گرو‌ه‌بندی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal quality assessment program Master of Education degree from the perspective of teachers, students and educational experts Payam Noor University

نویسندگان [English]

  • Seid Mohammad shobeiri 1
  • S.Z Shamsi 2

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the internal quality of educational science curriculum for graduate curricula in view of Payame Noor University Professors, Students and experts, based on curriculum content, grouping and evaluation to improve the quality of education. This research is applicable in purpose and its method is descriptive with survey approach. Population consists of three sub-categories:1- Graduate students of curriculum area of educational science in Payame Noor University 2- Professors and faculty members of educational science in Payame Noor University 3- Education Experts of Educational Science major in Payame Noor University. For sampling, relative random method and Morgan table was used. The sample is 170 students, 49 professors and 20 educational experts. The tools for gathering data was researcher-made questionnaire in Likert scale and independent t-test was used. The results show that there is meaningful difference between views of professors, students and educational experts in master's degree of curriculum area of educational science in Payame Noor University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Assessment
  • Quality Evaluation
  • Higher Education
ابراهیم‌زاده، عیسی. (1386). "انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی، نوآوری و چالش تغییر (مطالعه موردی)". فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 43، بهار، 113-134.
ابیلی، خدایار. (1381). "کاربرد مدل جامع ارزشیابی کیفیت در نظام آموزش عالی کشورهای در حال توسعه"، مجلة کیفیت و مدیریت، شماره 6.
ایزدی، صمد و همکاران. (1387). "بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مشتری مدل EFQM"، مجلة آموزش عالی، سال اول، شماره سوم.
بازرگان، عباس. (1374). "ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود کیفیت آموزش عالی"، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سوم، شماره 3 و 4.
بازرگان، عباس. (1386). "کیفیت و ارزیابی آن آموزش عالی: نگاهی به تجربه‌های ملی و بین‌المللی"، رهیافت، تهران: شماره پانزدهم.
بازرگان، عباس. (1391). ارزشیابی آموزشی، تهران، انتشارات سمت.
بدری‌فر، منصور. (1381). "ظرفیت‌ها و چالش‌های دانشگاه پیام نور". مجموعه مقالات دومین کنفرانس آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور.
بهرامی، آرش؛ یادگارزاده، غلامرضا؛ پرند، کورش. (1386). "تعیین خط‌مشی‌ها و عوامل اثرگذار در ارزشیابی درونی گروه آموزشی: رویکردی بر اساس پویایی سیستم"، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال سیزدهم، شماره دوم.
پزشکی‌راد، غلامرضا؛ محتشم، حمیدرضا. (1382). "ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی"، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال نهم، شماره 3.
تاجیک، عزیزالله. (1383). "عملکرد معلمان پایة پنجم ابتدایی با توجه به میزان آگاهی آنان از اهداف، روش تدریس، مهارت‌های تدریس، کاربرد مواد آموزشی، روش ارزشیابی و کیفیت سؤال‌های امتحانی در درس تعلیمات اجتماعی"، تهران، دانشگاه تربیت‌معلم، رسالة دکتری.
حافظ‌نیا، محمد. (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ربیعی، مهدی؛ محبی‌امین، سکینه؛ حاجی خواجه‌لو، صالح‌رشید. (1389). "ارزیابی کیفیت درونی برنامة درسی دورة آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد"، مجلة افق توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوره 4 شماره 1، 36-29.
رحیمی، حسین؛ محمدی، رضا؛ پرند، کورش. (1381). "ارزیابی درونی، رویکرد چالشی برانگیز در نظام آموزش عالی ایران"، مجموعه مقالات چهل و نهمین نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.
سلمانی. (1387). "ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور از دیدگاه استادان و دانشجویان بر اساس عناصر برنامة درسی الگوی فرانسیس کلاین"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
شبیری، سید محمد. (1393). "ارزیابی برنامه‌های آموزش زیست محیطی در آموزش عالی با استفاده از مدل SWOT". طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ رحمانی، رمضان. (1382). مجلة راهبردهای آموزش مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، سال اول، شماره 1.
لک، احمد. (1389). "ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور از دیدگاه استادان و دانشجویان بر اساس عناصر برنامة درسی فرانسیس کلاین"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
محمدی، رضا. (1384). راهنمای عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی ایران، تجارت ملی و بین‌المللی، انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
محمدی، رضا؛ فتح‌آبادی، جلیل؛ یادگارزاده، غلامرضا. میرزامحمدی، محمدحسن. پرند، کورش. (1384). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (مفاهیم، اصول، روش‌ها و معیارها، انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
نوروززاده، رضا و همکاران. (1385)."وضعیت سهم مشارکت دانشگاه‌ها در بازنگری برنامه‌های درسی مصوب شورای عالی آموزش برنامه‌ریزی". فصلنامة پژوهش در برنامه‌ریزی آموزش عالی، سال دوازدهم، شماره 4، ص 88-71.
نیازآذری، کیومرث. (1383). اعتبارسنجی در آموزش ‌و پرورش عالی؛ از کلاسیک تا مجازی، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه.
وتن، دیویدای؛ کمرون، ک یم ای .(1383). تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، کرج: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
یادگارزاده، غلامرضا. (1381). ارزیابی درونی کیفیت دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران.
یزدانی، حمیده. (1388). "ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامة درسی رشتة برنامه‌ریزی درسی دورة کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 
 
 
Becket, N. & Brookes, M. (2005). Analysing quality audits in higher education. Oxford Brookes University eJournal of Learning and Teaching, Vol.1 No.2. 22-1.
Brinbum, R. (1998) .How Colleges work: The cybernetics of academic organization and leadership. California:Jossey-Bass Inc.
Forss, K.; Rebien, C.C. & Carlsson, J. (2002). Process use of evaluations: Types of use that precede lessons learned and feedback. Evaluation, 8, 29-45.
Lee, W.D. (2007). Program evaluations improving operational effectiveness and organizational efficiency.
Livingston, Alan K. (2009). The revolution no one noticed: Mobile phones and multimobile services in higher education. EDUCAUSE Quarterly/ EDUCAUSE Review Online. Retrieved from http://www.educause.edu/ero/-article/revolution-no-one-noticed-mobil-ephones-and-multimobile-services-high-er-educa tion
Macbeth, J. & Mcglynn, A. (2004) Sjalvvardering; Vad har skolan att vinna? Stockholm:Lararforbundet.
QAA. (2002). Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide. Glouceste,uk: Quality Assurance Agency for Higher Education.