با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تبیین نقش خودکارآمدی‌ تحصیلی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی مبتنی بر حمایت‌ اجتماعی، خودپنداره‌ تحصیلی و ویژگی‌های ‌شخصیتی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

محمد سیدصالحی؛ جلیل یونسی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، صفحه 7-20

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی مهم‌ترین پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی‌ تحصیلی در دانشجویان شهر تهران بود. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان شهر تهران بود که 480 نفر به عنوان نمونه از دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی ‌امیرکبیر، تربیت مدرس و تهران به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارها شامل آزمون‌های فرم کوتاه آزمون شخصیتی ...  بیشتر

تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

کاظم برزگربفرویی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، صفحه 21-32

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش همدلی بر پرخاشگری و سازگاری دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر یزد است. روش پژوهش، نیمه تجربی است و در آن از دو گروه آزمایش و گواه با انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نمونة حاضر 62 نفر از دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر یزد بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند و ...  بیشتر

بررسی روایی درونی و پایایی نسخة فارسی پرسش‌نامة هیجان‌های تحصیلی ریاضی در مقطع ابتدایی

اکبر رضایی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، صفحه 33-44

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی ازجمله روایی درونی و پایایی نسخة فارسی پرسش‌نامة هیجان‌های تحصیلی- مدارس ابتدایی (AEQ-ES) در جامعة دانش‌آموزان ابتدایی شهر تبریز بود. این پرسش‌نامه، هیجان‌های لذت، اضطراب و خستگی را در سه موقعیت تحصیلی (هنگام حضور در کلاس، انجام تکالیف خانگی و آزمون‌دهی) می‌سنجد. در این پژوهش، ابتدا AEQ-ES ...  بیشتر

مدل عِلّی بسط یافته تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب: نقش جهت‌گیری هدف یادگیری و یادگیری خودتنظیمی

محمدحسن صیف

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، صفحه 45-56

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائة مدل عِلّی بسط یافته تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب با تأکید بر نقش جهت‌گیری هدف یادگیری و یادگیری خودتنظیمی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس است که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 238 از جامعه انتخاب گردید. در این پژوهش ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‏های استان مازندران

آمنه امان زاده؛ منصور نعمان اف

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، صفحه 57-68

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه‏یابی است. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دانشگاه­های استان مازندران در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 312586 نفر است ...  بیشتر

تجربیات قبلی و عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه دانشجویان: نقش خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه و جنسیت

نصیبه پوراصغر؛ حسین زارع

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، صفحه 69-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجربیات قبلی رایانه با عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی و اضطراب رایانه است که با طرح‌ریزی مدل مفهومی بر اساس تحلیل مسیر انجام شده است برای این منظور تعداد 282 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان گرمی و بیله‌سوار (142 دختر و 140 پسر) به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب ...  بیشتر

ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور

سید محمد شبیری؛ سیده زهرا شمسی پاپکیاده

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، صفحه 83-94

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعة ارزیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشتة علوم تربیتی با گرایش برنامه‌ریزی درسی در دورة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی بر اساس عناصر برنامة درسی، محتوا، گروه‌بندی و ارزشیابی برای بهبود کیفیت آموزشی می‌پردازد؛ که از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی ...  بیشتر