با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تکنولوژی آموزشی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه‏یابی است. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دانشگاه­های استان مازندران در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 312586 نفر است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای، سه واحد دانشگاهی انتخاب و با روش تصادفی طبقه‌ای با رعایت نسبت‏ها، تعداد 385 نفر دانشجو در دو گروه مردان و زنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامة محقق ساخته‌ای است که دارای 22 سؤال در دو بعد تفکر انتقادی و تفکر خلاق است. روایی صوری و محتوایی آن به تأیید متخصصان امر رسیده و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 86/0 است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و t تک نمونه‌ای، t مستقل و فرید من استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان معنادار است. همچنین اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان بر اساس جنسیت متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the influence of training based on web and computer and mobile learning on students' critical thinking skills and creative thinking in students of Mazandaran province universities

نویسندگان [English]

  • Amaneh Aman zadeh 1
  • Mansoor Mansour Al Noman F 2

چکیده [English]

The purpose of this research is studying the influence of training based on web and computer and mobile learning on students' critical thinking skills and creative thinking in students of Mazandaran province universities. The study is functional in purpose, descriptive in nature and in method is a survey research. The population consists of all university students (312,586 Students) in the academic year 1391-92. By using cluster random sampling three universities were selected randomly by observing ratios, 385 students in two groups of men and women were selected as sample. Data collection is a questionnaire with 22 questions in two dimensions of critical thinking and creative thinking. Its content validity was confirmed by experts and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient is %86. For analyzing data, variance and t tests and Friedman were used. The results showed that the effectiveness of training based on web, computer and mobile learning on critical thinking and creative thinking skills of students has a significant impact. Also, effectiveness of web-based training, computer and mobile learning skills in critical thinking and creative thinking of students did not differ based on gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training based on web
  • computer and mobile learning and thinking skills and critical thinking
  • students
آق ارکاکلی، رقیه؛ صفری، نوش‌آفرین؛ حافظی کن کت، حسین. (1390). "بررسی تأثیر کاربردهای آموزشی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر تفکر انتقادی و نگرش دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه منطقه چهار تهران". پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی)، دانشگاه پیام نور، تهران.
بهاری، فاطمه. (1389). "ارتباط دانش ICT مدیران دبستان‌های شهرستان نکا با خلاقیت دانش‌آموزان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
توکلی، آروین. (1390). "بررسی تفکر در دانشجویان آموزش مجازی و سنتی با رویکرد انتقادی". نمایش ملی شهر الکترونیک.
الحسینی، سیدحسین. (1384). مقدمه‌ای بر آموزش از راه دور. تهران : انتشارات منادی تربیت.
رحمانی، جهانبخش. (1388). "مدل مفهومی نقش فن‌آوری کامپیوتر و اینترنت در ترویج و تشویق تفکر انتقادی و خلاق در دانش‌آموزان". پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
زمانی، بی‌بی‌عشرت؛ کریمی، مهدی. (1386). "مهارت‌های نوین و رویکردهای کار آموزی معلم در عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات"، ماه‌نامه انجمن انفورماتیک ایران، شماره 29.
زنگنه، حسین. (1386). "تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق در دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر تهران". دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
سیف، علی اکبر. (1383). روان‌شناسی پرورشی. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
شجاعی لنگری، سیده مرضیه. (1389) ."تأثیر کاربست نرم‌افزارهای آموزشی درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان پایه پنجم". پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری .
شعبانی، حسن. (1372). مهارت‌های آموزشی و پرورشی. تهران: انتشارات سمت.
صالحی، مسلم؛ قلتاش، عباس؛ آزادمهر، اصغر. (1389). "ﺗﺄﺛﯿﺮ فن‌آوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ دﺑﯿﺮان دبیرستان‌های ﺷﻬﺮ ﻓﺴﺎ". فصلنامه فن‌آوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﺳﺎل اول ـ ﺷﻤﺎره دوم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ص 49.
ضرغامی، سعید؛ عطاران، محمد؛ نقیب‌زاده، میر عبدالحسین؛ باقری، خسرو. (1386). "بررسی دیدگاه‌های فلسفی درباره نسبت فن‌آوری اطلاعات و تعلیم و تربیت". فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. شماره 19، سال ششم.
فتح‌نژاد، فرامرز. (1386). "آموزش مجازی؛ جلوه‌ای از انقلاب علمی سوم"، مجله تدبیر. شماره 183، مرداد 86.
فضلی، حسین. (1391). "بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فن‌آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران". دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری .
گرجی، کرسامی. علی. (1389). "بررسی تأثیر رسانه آموزشی اینترنت بر تفکر انتقادی جوانان ساری". معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران.
گل‌افشانی جویباری، غلامعلی. (1389). مبانی تکنولوژی نوین و مدیریت روابط عمومی در هزاره سوم، انتشارات عصر ماندگار.چاپ اول.
گلکاری، محمد؛ راستگو، محسن؛ مقدم، محمدتقی. (1392). "تأثیر برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه در شهر بیرجند". مجله تکنولوژی آموزشی، شماره 7.
معافی، هاجر. (1389). "بررسی رابطه بین دانش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خلاقیت کارکنان آموزش‌وپرورش". پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ساری.
 
 
 
Bax, S. (2003). CALL-past, present and future March, pages 13-28, volume 31, Issue 1.
Dilon, T. (2003). Collaborating and creating on music technologies. International Journal of Educational Research volume 39, Issue 8, pages 893-897.
Hendro, J. (2001). KDU E-Community Network, The Internet and Higher Education volume 4, Issue 3-4, pages 317-328.
Kirkwood A. & Price L. (2005). Learners and learning in the twenty-first Century: what do we know about students attitudes towards and experiences of information and communication technologies that will help us design courses; Studies in higher education, vol.30,No,3.
Lim.C.P. & Ching Sing Chai. (2002). An activity-theoretical approach to research of ICT integration in Singapore schools orienting activites and learner autonomy, computers & Education volum 43, Issue 3, November, pages 215-236.
Loveless, A. (2006). Developing conceptual frameworks for creativity, ICT teacher education. Thinking Skills and creativity volume 1, Issue 1, April, pages 3-13.
Solhaug, T. (2009). Two configurations for accessing classroom computers: differential impact on students, critical reflections and their empowerment.
Tinio, L. Victoria. (2002). ICT in Education , available at http:// www. Eprimers
Wheeler S.; Waiter S.J. & Bromfield, C. (2002). Promoting creative thinking through the use of ICT, Journal of computer assisted learning, Wiley online library.