با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی. دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

3 استاد، مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرندة حرفه‌ای در نظام آموزش عالی و با روش همبستگی و اجرا با پرسش‌نامه‌های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و جامعة یادگیرندة حرفه‌ای بر 226 عضو هیئت علمی (از بین 351 عضو) دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران در سال 94-1393 که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای و سپس نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. تحلیل‌ها، پایایی و روایی مطلوبی را برای ابزارها نشان داد. روش معادلات ساختاری در پژوهش شامل یک سازة نهفتة برون‌زای رهبری تحولی و سه سازة نهفتة درون‌زای فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و جامعة یادگیرندة حرفه‌ای است. یافته‌ها حاکی از تأثیر معنادار و مستقیم رهبری تحولی بر فرهنگ سازمانی (61/0γ=) بر ساختار سازمانی (82/0γ=)، بر جامعة یادگیرندة حرفه‌ای (39/0γ=)، تأثیر معنادار و غیرمستقیم فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی (08/0-=β)، تأثیر معنادار و مستقیم فرهنگ بر جامعة یادگیرندة حرفه‌ای (72/0β=)، تأثیر غیرمعنادار ساختار سازمانی بر جامعة یادگیرندة حرفه‌ای در الگو است. نتایج بیانگر تأثیر مستقیم رهبری تحولی با مضامین تأثیر ایده‌آل رفتاری و اسنادی، انگیزش الهام‌بخش و ملاحظه فردی بر فرهنگ سازمانی یعنی انسجام و تعلق‌خاطر و الگوهای ارتباطی و بر ساختار سازمانی با وضعیت‌های ارگانیکی و صراحت سلسله مراتب سازمانی و نظارت حداکثر و بر جامعة یادگیرندة حرفه‌ای با مضمون مسئولیت‌پذیری جمعی برای یادگیری، مشارکت با تمرکز بر یادگیری حرفه‌ای و نیز تأثیر مستقیم فرهنگ سازمانی بر جامعة یادگیرندة حرفه‌ای و تأثیر دو سازه در شکل‌گیری دانشگاه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining of Professional Learning Community Model in Higher Education System

نویسندگان [English]

  • Azam Pahlevan Sadegh 1
  • Bijan Abdollahi 2
  • Abdolrahim Naveh Ebrahim 3
  • HasanReza Zeinabadi 2

چکیده [English]

The main objective of this study is designing and explaining of professional learning community model in higher education system. Transformational leadership, organizational culture, organizational structure, and professional learning community instruments were executed on 226 faculty members (from 351 faculty members) of colleges of management of public universities of Tehran in the year 1393-94. The sampling method was two-stage cluster sampling method and then targeted available. Analysis showed accepted reliability and validity for instruments. This research used correlation method. The structural equation method contained one exogenous latent construct transformational leadership; and 3 endogenous latent constructs organizational culture, organizational structure, and professional learning community. The study demonstrated transformational leadership had significant and direct effect on organizational culture (γ=0/61), on organizational structure (γ=0/82), on professional learning community (γ=0/39), indirect and significant effect of organizational culture on organizational structure
 (β=-0/08), and direct and significant effect of organizational culture on professional learning community (β=0/72), and nonsignificant effect of organizational structure on professional learning community. Results showed transformational leadership that is idealized influence, inspirational motivation, individualized consideration, had direct effect on organizational culture i.e. solidarity and fixation, and communication patterns, and on organizational structure i.e. organic, and clearness of hierarchical organizational, and high supervision and control, and on professional learning community that is collective responsibility for student's learning, collaboration focused on professional learning.  And so organizational culture had direct effect on professional learning community and also both of two constructs had direct effects on formation of university as professional learning community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Learning Community
  • Organizational culture
  • organizational structure
  • Transformational Leadership
  • Higher Education System
احمدیان، محمد. (1384). "بررسی نارسایی‌های ساختاری ادارات دولتی استان لرستان". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
تسلیمی، محمدسعید؛ بازرگان، عباس؛ موسی‌خانی، محمد؛ الوداری، حسن. (1390). "تدوین الگوی توسعه رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه‌های کشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور)". نشریه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 3(8)، 19 – 38.
حریری، نجلا؛ جعفری، مهناز. (1391). "رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران". فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 90، 122- 138.
حسینی، فرشید؛ رایج، حمزه؛ استیری، مهرداد؛ شریفی، سید مهدی. (1389). "بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و مبادله رهبر- عضو". نشریه مدیریت دولتی، 2(4)، 55 - 72.
رابینز، استیفن پی. (1390). رفتار سازمانی؛ مفاهیم نظریه‌ها کاربردها. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رابینز، استیفن، پی.؛ جاج، تیموتی، ای. (1390). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه سید محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رمزدن، پال. (1380). یادگیری رهبری در آموزش عالی. ترجمه عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و همکاران. ناشر: دانشگاه علوم پایه دامغان با همکاری موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
شیخعلی‌زاده، محبوب؛ تجاری، فرشاد. (1392). "تأثیر رهبری تحول‌گرا و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان‌های ورزشی". مطالعات مدیریت ورزشی، 17، 43- 58.
قاضی طباطبایی، محمود. (1381). "فرایند تدوین، اجرا و تفسیر ستاده‌های یک مدل لیزرل: یک مثال عینی". سالنامه پژوهش و ارزشیابی در علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه علامه طباطبایی، 1، 85- 125.
نقی‌زاده، مجید؛ آزاده، فریدون؛ درگاهی، حسین؛ قاضی میرسعید، سیدجواد؛ حسن‌زاده، محمد؛ خوانساری، جیران. (1387). "بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در ارتباط با به‌کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1387". مجله دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 2(3)، 42- 49.
هومن، حیدرعلی. (1390). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: پارسا.
هومن، حیدرعلی. (1391). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
یزدخواستی، علی. (1388). "رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری". پژوهش‌نامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 9، 113- 126.
 
 
Ang, S. & Inkpen, A.C. (2008). Cultural intelligence and offshore outsourcing success: A framework of firm-level intercultural capability. Decision Sciences, 39(3), 337-358.
Bass, B.M. & Avolio, B.J. (2000). MLQ Multifactor Leadership Questionnaire (2nd Ed.). Redwood City, CA: Mind Garden.
Bass, B.M. & Riggio R.E. (2006). Transformational leadership. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Publishers.
Biswas, S. (2009). Impact of interaction between organizational culture and organizational structure on HR practices. Asia-Pacific Business Review, 5(2), 102-108.
Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Thomas, S., Wallace, M., Greenwood, A., Hawkey, K., Ingram, M., Atkinson, A. & Smith, M. (2005). Creating and Sustaining Effective Professional Learning Communities. University of Bristol.
Bush, T. (2011). Theories of educational leadership and management. Fourth Edition. SAGE Publication. Ltd. Culture & Psychology, 17(3), 359–377.
Daniels, H. (2011). Analysing trajectories of professional learning in changing workplaces.
Delbecq, A.L., Bryson, J.M. & Van, A.H. (2013). University governance: Lessons from an innovative design for collaboration. Journal of Management Inquiry, 22(4), 382-392.
Gallucci, C.H., Van Lare, M.D., Yoon, I.H. & Boatright, B. (2010). Instructional coaching: Building theory about the role and organizational support for professional learning. American Educational Research Journal, 47(4), 919-963.
Geijsel, F.P., Sleegers, P.J.C., Stoel, R.D. & Kruger, M.L. (2009). The effect of teacher psychological and school organizational and leadership factors on teachers’ professional learning in Dutch schools. The Elementary School Journal, 109(4), 406-427.
Giles, C. & Hargreaves, A. (2006). The sustainability of innovative schools as learning organizations and professional learning communities during standardized reform. Educational Administration Quarterly, 42(1), 124-156.
Giles, D.V. (2002). Advanced research methods in psychology. First published 2002 by Routledge.
Gilley, A. & McMillan, H. (2009). Organizational change and characteristics of leadership effectiveness. Journal of Leadership & Organizational Studies Volume, 16(1), 38-47.
Harris, A. & Jones, M. (2010). Professional learning communities and system improvement. Improving Schools, 13(2), 172-181.
Hicks, H.G., & Aiken, M. (1979). The management of arganizations: Organization structure. Canada: McGill.
Ivancevich, J.M. (2011). Organizational behavior and  management. New York. McGraw Hill.
Kandalla, H.V. & Krishnan, V.R. (2004). Impact of follower personality and organizational structure on transformational leadership. Global Business Review, 5(1), 15-25.
Kilbane. J.F. (2010). Factors in Sustaining Professional Learning Community. NASSP Bulletin. 93(3) 184– 205.
Koller, O. (2001). Mathematical world views and achievement in advanced mathematics in Germany: Findings from Timss population 3. Studies in educational evaluations, 27(1), 65-78.
Lefter, V., Prejmerean, M. & Vasilache, S. (2008). The dimensions of organizational intelligence in Romanian companies; a human capital perspective. Journal of Theoretical and Applied Economics, 39-52.
Lunenburg, F. & Ornstein, A. (2008). Educational Administration: Concepts and Practices. Thomson Learning, Inc.
Moon, T. (2010). Organizational cultural intelligence: Dynamic capability perspective. Group & Organization Management, 35(4), 456-493.
Nazari, R., Yektayar, M. & Yousefi, J. (2014). The model of relationship between communication skills with leadership styles and its role on organizational culture and organizational effectiveness in sport organizations. European Journal of Experimental Biology, 4(3),414-421.
Phan, H. & Walker, R. (2000). The predicting and meditational role of mathematics self-efficacy: A path analysis.
Puni, A. & Ofei, S. (2014). The effect of leadership styles on firm performance in Ghana. International Journal of Marketing Studies, 6(1), 177-185.
Rasool, H. & Bashir, F. (2010). Pre-Training motivation and the effectiveness of transformational leadership training: An experiment. Academy of Strategic Management Journal, 9(2), 13-19.
Robbins, S.P. (1991). Organizational behavior: Structure, design, application. New Jersey: Prentice, Hall International.
Sarros, J., Cooper, B. & Santora, J. (2008). Building a climate for innovation through transformational leadership and organizational culture. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(2), 145-158.
Sashkin, M. & Morris, W.C. (1984). Organizational behaviors (concepts and experiences). Reston, Via: Reston Publishing Company, Inc.
Schechter, C.H. & Atarchi, L. (2013). The meaning and measure of organizational learning mechanisms in secondary schools. Educational Administration Quarterly, 49(5), 1-33.
Senge, P. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday/currency, New York.
Sheng, X. & Sun, L. (2007). Developing knowledge innovation culture of libraries. Library management, 28(1/2), 36-52.
Stoll, L. & Louis, K.S. (2007). Professional learning communities: Divergence, depth and dilemmas. Open University Press.
Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M. & Thomas, S. (2006). Professional learning communities: A review of the literature. Journal of Educational Change, 7(4), 221-258.
Thompson, S.C., Gregg, L. & Niska, J.M. (2004). Professional learning communities, leadership, and student learning. Research in Middle Level Education Online, 28(1), 231-260.
Thoonen, E.J., Sleegers, P.J.C., Oort, F.J., Peetsma, T.D. & Geijsel, F.P. (2011). How to improve teaching practices: The role of teacher motivation, organizational factors, and leadership practices. Educational Administration Quarterly, 47(3), 496-538.
Tinsley, H.E.A. & Brown, S.D. (2000). Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling. Academic Press.
Vera, D. & Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational learning. Academy of Management Review, 29(2), 222-240.
Voet, J. (2015). Change leadership and public sector organizational change: Examining the interactions of transformational leadership style and red tape. American Review of Public Administration, 56(2), 1-23.
Voulalas, Z.D. & Sharpe, F.G. (2005). Creating schools as learning communities: obstacles and processes. Journal of Educational Administration, 43 (2), 187-208.
Wells, C. & Feun, L. (2007). Implementation of Learning Community Principles: A Study of Six High Schools. NASSP Bulletin, 91(2), 141-160.
Wolf, E.J., Harrington, K.M., Clark, S.L. & Miller, M.W. (2013). Sample size requirements for structural equation models: An evaluation of power, bias, and solution propriety. Educational and Psychological Measurement, 73(6), 913-934.
Xenikou, A. & Simosi, M. (2006). Organizational culture and transformational leadership as predictors of business unit performance. Journal of Managerial Psychology, 21(6), 566-579.
Zheng, W., Yang, B. & McLean, G.N. (2009). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63(7), 763-771.