با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

عباس قلتاش؛ احمدرضا اوجی‌نژاد؛ علیرضا دهقان منگابادی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، صفحه 7-16

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی ناحیه دو شهر یزد بود. روش پژوهش، روشی ترکیبی بوده که در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان و والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر یزد بودند. با ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرنده حرفه‌ای در نظام آموزش عالی

اعظم پهلوان‌صادق؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسن‌رضا زین‌آبادی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، صفحه 17-38

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرندة حرفه‌ای در نظام آموزش عالی و با روش همبستگی و اجرا با پرسش‌نامه‌های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و جامعة یادگیرندة حرفه‌ای بر 226 عضو هیئت علمی (از بین 351 عضو) دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران در سال 94-1393 که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای و سپس ...  بیشتر

بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس و ارائه مدل مفهومی مناسب

بهارک شیرزاد کبریا؛ سیده زینب سیدمحمدی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، صفحه 39-48

چکیده
  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس انجام گرفته است. جامعة آماری این پژوهش کلیة مدیران، معاونین آموزشی و دبیران مدارس دخترانه دورة متوسطه 2 منطقة 13 شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 است که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 ...  بیشتر

برآورد پارامترهای سؤال‌های چندگزینه‌ای در ارزشیابی نظام‌های آموزشی مجازی

محمود اکرامی؛ نگار الهامیان؛ سمیه رجب‌زاده

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، صفحه 49-58

چکیده
  مطالعة حاضر با عنوان «برآورد پارامترهای سؤال‌های چندگزینه‌ای در ارزشیابی نظام‌های آموزشی مجازی» روی آزمون‌های ریزشی برای ممانعت از تکرار آزمون انجام پذیرفت. برای برآورد پارامترهای سؤال‌ها، پاسخ‌نامه‌های 49 آزمون نهایی دانشجویان ریزشی یک نیمسال تحصیلی بررسی گردید. در مدل کلاسیک، درجه دشواری هر سؤال (p) نسبت پاسخ‌های درست ...  بیشتر

نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه

مهران فرج‌اللهی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، صفحه 59-64

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی به منظور بررسی نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش را دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شهرستان سمنان به تعداد 29351 نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، چند مرحله‌ای بود. حجم نمونة آماری بر اساس جدول کرجسی - ...  بیشتر

جایگاه عدالت آموزشی در تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده‌گرایی

محمدرضا سرمدی؛ مرجان معصومی‌فرد

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، صفحه 65-72

چکیده
  عدالت آموزشی همواره کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. رشد نظریات فلسفی و آموزشی جدید نیز، به امکان تحقق بیشتر عدالت آموزشی کمک کرده است، بر این اساس؛ هدف از این مقاله بررسی جایگاه عدالت آموزشی در تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده‌گرایی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، عدالت آموزشی را در دو پارادایم ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی؛ کمال محبوبی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، صفحه 73-80

چکیده
  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان بود. بدین منظور 40 نفر انتخاب و به‏عنوان نمونه منظور گردیدند. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه بود و از مقیاس هامیلتون (1960) به‏عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. برنامه آموزش ...  بیشتر