دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 7-80 
طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرنده حرفه‌ای در نظام آموزش عالی

صفحه 17-38

اعظم پهلوان‌صادق؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسن‌رضا زین‌آبادی