با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد، برنامه‌ریزی آموزشی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان بود. بدین منظور 40 نفر انتخاب و به‏عنوان نمونه منظور گردیدند. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه بود و از مقیاس هامیلتون (1960) به‏عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. برنامه آموزش خودکنترلی هیجانی طی 10 جلسۀ 60 دقیقه‏ای و در مدت پنج هفتة متوالی به دانشجویان ارائه گردید. بدین منظور نمونۀ تحقیق به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری (یک گروه آزمایشی و یک گروه‏ گواه) گمارده شدند. گروه‏ آزمایشی، تحت آموزش خودکنترلی هیجانی قرار گرفت، درحالی‏که گروه ‏گواه در معرض هیچ مداخله‏ای قرار نگرفتند. داده‏های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس) به‌وسیلۀ نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس و در سطح 05/0> pبرای گروه وابسته به منظور تعیین اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی نشان داد که این کاربندی توانسته است به‏عنوان مداخله‏ای مؤثر موجب کاهش افسردگی دانشجویان هم در مرحله آزمایش و هم در مرحله پیگیری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotional Self - Control Training on Reduction of the Depression of Students in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Taher Mahboobi 1
  • Hosein Salimi 2
  • Seyed Adnan Hoseini 3
  • Kamal Mahboobi 4

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the effectiveness of Emotional self - control training on reduction of students Depression in Payame Noor University of Bukan. For this, 40 students were randomly selected as the sample group. This is a semi-experimental research with a pre-test, post-test plan and a control group. Questionnaire based on bullying Scale Hamilton (1960) were used as research tool. The program was presented to students during 10 sessions (each 60 min) in five weeks. The sample group was randomly divided into two 20 person groups, (an experimental group and a control group). The experimental group was taken under Emotional self- control training, while the control group was not. Data analysis with descriptive statistics (Mean, Standard Deviation) and inferential statistics (Covariance Test) was performed using SPSS software. The results of Analysis of Covariance Test (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional
  • Self - Control Training
  • Depression
  • Payame Noor University
تاجیک‌زاده، فخری؛ صادقی، راضیه. (1392). "بررسی سبک‌های کنترل هیجانی پیش‌بینی در پرخاشگری دانشجویان دختر". فصلنامه علمی پژوهش زن و جامعه، 4 (4)، 113-97.
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، سید احمد. (1391). "تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرآیند گراس و رفتاردرمانی دیالکتیک، بر علائم مشکلات هیجانی". مجلة تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14، 2، 55-49.
علوی، خدیجه؛ مدرس غروی، مرتضی؛ امین‌یزدی، سید امیر؛ صالحی فدردی، جواد. (1390). "اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوۀ گروهی (با تکیه بر مؤلفه‌های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه‌های افسردگی دانشجویان". مجلۀ اصول بهداشت روانی، 13 (2)، 35-34.
محمدی، مسعود؛ فرنام، رابرت؛ محبوبی، پریسا. (1390). "رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی و دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی در معلمان جزیره کیش". فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 2(7)، 9-20.
منتظری، علی؛ موسوی، سیدجواد؛ امیدواری، سپیده؛ طاووسی، محمود؛ هاشمی، اکرم؛ رستمی، طاهره. (1392). "افسردگی در ایران: مرور نظام‌مند متون پژوهشی". فصلنامه پایش، 12 (6)، 594 – 567.
موتابی، فرشته، فتی، لادن و همکاران. (1386). آموزش مهارت‌های زندگی «مدیریت استرس و مقابله‌های سازگارانه». تهران: دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی
ناصری، حسین. (1386). مهارت‌های زندگی ویژۀ دانشجویان. تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
 
Berking, M. & Wupperman, P. (2012). Emotion regulation and health: state of the art. Current Opinion in Psychiatry, 25, 128e134.
Berking, M., Wirtz, C.M., Svaldi, J. & Hofmann, S.G. (2014). Emotion regulation predicts symptoms of depression over five years. Behavior research and therapy, 57, 13-20.
Buckholdt, K.E., Parra, G.R. & Jobe -Shields, L. (2009). Emotion regulation as amediator of the relation between emotion socialization and deliberate self-harm. The American Journal of Orthopsychiatry, 79(4), 482–490.
Butler, E.A., Egloff, B., Wilhelm, F.H., Smith, N.C., Erickson, E.A. & Gross, J.J. (2003). The social consequences of expressive suppression. Emotion, 3, 48–67.
Chambers, R., Gullone, E. & Allen, N.B. (2009). Mindful EmotionRegulation: on Integrative Review, Clinical Psychology Review, 29, 560- 572.
Cisler, J. M., Olatunji, B.O., Feldner, M.T. & Forsyth, J.P. (2010). Emotion regulation and the anxiety disorders: An integrative review. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(1), 68–82.
Cole, P.M. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2/3), 73–100.
Fosca, G.M. (2008). Beyond the Parent-child Dyad: Testing Family Systems Influences on Children’s Emotion Regulation, Doctoral Dissertation of Philosophy, Marquette University, Milwauke, Wiscansin.
Gratz, K.L., Rosenthal, M.Z., Tull, M.T., Lejuez, C.W. & Gunderson, J.G. (2006). Anexperimental investigation of emotion dysregulation in borderline personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 115(4), 850–855.
Greenberg, L.S., Elliott, R. & Pos, A.E. (2007). Emotion-focused therapy: An overview.
Gross, J.J. (2007). Handbook of emotion regulation. New York: Guilford press.
Hamilton, M.A. (1960). A Rating Scale for Depression. Journal Neurol Neurosurg Psychiatr, 23:56-62.
Heppner, W.L., Kernis, M.H., Lakey, C.E., Campbell, W.K., Goldman, B.M., Davis, P.J., et al. (2008). Mindfulness as a means of reducing aggressive behavior: Dispositional and situational evidence. Aggressive Behavior, 34(5), 486–496.
Hwang, J. (2006). A processing model of emotion regulation: insights from the attachment system. Doctoral dissertation, College of Arts and Sciences, Georgia State University.
Kun, B. & Demetrovics, Z. (2010). Emotional intelligence and addictions: A systematic review. Substance Use & Misuse, 45(7–8), 1131–1160.
Leahy, Robert L., Dennis, D. Tirch, & Lisa A. Napolitano. (2012). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. New York: Guilford press.
Liverant, G.I., Brown, T.A., Barlow, D.H. & Roemer, L. (2008). Emotion regulation in unipolar depression: The effects of acceptance and suppression of subjective emotional experience on the intensity and duration of sadness and negative affect. Behaviour Research and Therapy, 46(11), 1201-1209.
Patron, E., Messerotti Benvenuti, S., Favretto, G., Gasparotto, R. & Palomba, D. (2014). Depression and reduced heart rate variability after cardiac surgery: The mediating role of emotion regulation. Autonomic Neuroscience, 180, 53-58.