با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

2 آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یادگیری زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگری نیازمند داشتن قابلیت‌های شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری است. هدف از پژوهش حاضر ارائة مدلی عِلّی از روابط میان انگیزش پیشرفت در زبان، انواع کمک‌طلبی (ابزاری و اجرایی)، یادگیری زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و عملکرد در درس زبان انگلیسی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شاهین‌شهر در سال 1391 بوده که 250 نفر از آنان به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌های انگیزش پیشرفت در زبان انگلیسی (اشمیت و واتانابه، 2001)، ابعاد کمک‌طلبی ورهاسلت (2008) و نوع و میزان استفاده از تلفن همراه (امرایی، زمانی، عابدینی و میرزایی، 1390) مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان‌دهندۀ نقش واسطه‌ای استفادۀ آموزشی از تلفن همراه در ارتباط بین انواع کمک‌طلبی و عملکرد در زبان انگلیسی بود. همچنین مشاهده شده انواع کمک‌طلبی نقشی واسطه‌ای در ارتباط بین انگیزش پیشرفت در زبان انگلیسی و استفادۀ آموزشی از تلفن همراه دارد. می‌توان نتیجه گرفت که استفاده آموزشی از تلفن همراه برای یادگیری زبان انگلیسی نقشی فراشناختی داشته و یکی از راهبردهای خودتنظیمی برای مدیریت منابع به وسیلة دانش‌آموزان است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Causal Model of the Relation between Achievement Motivation and English Language Performance: the Mediator and Meta Cognitive Role of Academic Help Seeking in learning by Cell Phone

نویسندگان [English]

  • yasamin Abedini 1
  • Mohammad Mehdi Mokhtari 2

چکیده [English]

English language learning like learning of any other language requires to have cognitive, Meta - cognitive, motivational, and behavioral capabilities. The purpose of this study is to provide a casual model which shows the relationship among language learning motivation, all types of help seeking behavior (instrumental, executive), English language learning through the mobile phone, and performance in English language course. The statistical population of this study includes: all high school female students in Shahinshahr during 1391-1392 educational years. Further, by using cluster multi stage random sampling, 250 students were selected for this study. Data collected through questioners of achievement motivation for English language (Schmidet and Watabane, 2001), help seeking dimensions (Verhastel, 2008), and mobile phone usage type and level, (Amraee, Zamani, Abedini, and Mirzaee, 1390). Later, by using path analyses statistical method, the data was analyzed. Findings indicated that, educational mobile phone usage has a mediator role related to all kinds of help seeking behavior, and performance in English language course. It was also observed that, all types of help seeking behavior has a mediator role related to achievement motivation for English language learning, and mobile phone educational usage. Thus, it can be concluded that mobile phone educational usage has a Meta cognitive role and it is considered as one of the self-regulatory strategies for time management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement Motivation
  • Academic Help Seeking
  • Mobilephone Learning
  • English language learning
امان‌زاده، آمنه و نعمان‌اف، منصور (1394). "بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت‌های تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران". فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 57،9-68.
امرایی، ساسان؛ زمانی، بی‌بی عشرت؛ عابدینی، یاسمین؛ میرزایی، داوود (1390). "یادگیری سیار: پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته زبان انگلیسی بر اساس اهداف پیشرفت، باورهای سودمندی - انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه". مطالعات زبان و ترجمه، 2، 69-43.
داوودی، سمیه (1393). "ارائه مدل پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی در زبان انگلیسی با تأکید بر باور‌های خودکارآمدی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری". فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4، 69– 76.
زمـانی، بی‌بی عشرت؛ کیانی، زهرا؛ عابدینی، یاسمین (1393). "مقایسۀ پشتوانه‌های انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دوره‌های آموزش الکترونیکی و حضوری". مدیا، (5)1، 85-72.
سارانی، هدایت‌الله؛ آیتی، محمد (1393). تأثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، (40)13، 60-48.
سیف، علی‌اکبر (1393). روان‌شناسی پرورشی نوین، روان‌شناسی یادگیری و آموزش (ویرایش هفتم). تهران: نشر دوران.
ضرغام، محسن؛ شبیری، سید محمد؛ سرمدی، محمدرضا (1393). "واکاوی مؤلفه‌های تبیین‌کننده تمایل دانشجویان به استفاده از فناوری یادگیری از طریق تلفن همراه در آموزش محیط زیست". فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 6، 18– 27.
عابدینی، یاسمین (1386). "نقش درگیری تحصیلی و اهداف پیشرفت در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان: مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دو رشته ریاضی-فیزیک و علوم انسانی". رسالۀ دکتری در رشته روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
قدم‌پور، علی‌اکبر (1384). "نقش باورهای انگیزشی در رفتـار کمک‌طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمای". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
کدیور، پروین (1386). روان‌شناسی یادگیری. تهران: انتشارات سمت.
هومن، حیدرعلی (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 
 
Anderson, N.J. (2002). The role of metacognition in second language teaching and learning. Center for applied linguistics. Eric clearing house on languages and linguistics. Washington DC. 464640th STNW. Eric DIGEST EDO-FL-01-10. WWW.CAL> ORG/ERICCLL.
Bartolome, A. & Steffens, K. (2006). Self- regulated learning in technology enhanced learning environment. Retrieved from http://WWW.-Lmi.ub.es/telepe.com at 03/06/ 2014
Cardoso, T. & Matos, F. (2013). Learning foreign Languages in the twenty-first century: An innovating teletandem experiment through Skype. Retrieved from http://portal.iefp.pt.at 2/06/2014.
Carneiro, R., Lefrere, P., Steffens, K. & Underwood, J. (2012).Self-regulated Learning in technology enhanced learning environments: A European Perspective. Boston: Sense publishers.
Dawson, D.L., Meados, K.N. & Haffie, T. (2010). The effect of performance feedback on students help-seeking and learning strategy use: do clicker made a difference? The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 1(1), 128-140.
Hwang, G., Wu, C., Tseng, J.C.R. & Huang. I. (2010). Development of a ubiquitous learning platform based on a real-time help-seeking mechanism. British Journal of Educational Technology, 10, 1-11.
Joreskog, K.G. & Sorbom, D. (1989). LISREL 8.25. Chicago: Science Software International, Inc.
Karabenick, S.A. & Knapp, J.R. (1991). Relationship of academic help-seeking to the learning strategies and other instrument achievement behavior in college students. Journal of Educational Psychology, 221-230.
Karabenick, S.A. (2002). Seeking help in large college classes: A person centers approach. Contemporary Educational Psychology, 28(1), 37-58.
Kryukov, V., Gorin, A. & Mordvintsev, D. (2014). Teaching and Learning Foreign languages in a digital multimedia in Y.M. Huang et al (eds.), Advanced Technologies, embedded and multimedia for human-Computing. (pp. 978-1007). New York: Springer Science + Business Media Dordrecht.
Linnenbrink, E.A. (2005). The dilemma of performance-approach goals: The use of multiple goal contexts to promote students, motivation and learning. Journal of Educational Psychology, 87(2), 197-213.
Power, T. & Shrestha, P. (2010). Mobile technologies for English language learning: An Exploration in the context of Bangladesh. In IADIS International Conference: Mobile Learning, 19-21 March 2010, Porto, Portugal.
Puustienen, M. & Rouet, J.F. (2009). Learning with new technologies: Help seeking and information searching revisited. Computer & Education, 53(4), 1.11-13.2.
Rout, J.F. & Coutelet, B. (2008). The acquisition of document search strategies in grade students. Applied Cognitive psychology, 389-406.
Ryan, A. & Pintrich, P.R. (1997). The role of motivation and attitudes in adolescents, help seeking math class. Journal of Educational Psychology, 89, 329-347.
Sarani, H. (2010). The effect of mobile phone on learning and achievement motivation in English course students. M.A thesis of educational science. University of Birjand, faculty of educational science.
Schmidt, R. & Watanabe, Y. (2001). Motivation, strategy use and pedagogical preferences in foreign language learning. In Z. Dornyei & R. Schmidt (Eds.), Motivation and second language acquisition (pp. 313-359). Honolulu: University of Hawaii, Second language Teaching and curriculum center.
Sha, L., Looi, C.K., Chen, W. & Zhuang, B.H. (2011). Understanding mobile learning from the perspective of self-regulated learning. Journal of Computer Assisted Learning, 11, 1365-2729.
Stavrianopoulos, K. (2007). Adolescents, meta- cognitive knowledge monitoring and academic help – seeking: The role of motivation orientation. Retrieved from http://www.freepatents-ononline.com at 01/06/2014.
Vorgasselt, H. (2008). An examination of group differences in college students’ preferences for seeking academic help. In partial full filament of the requirements for the degree doctor of philosophy. A dissertation presented to the faculty of the college of education, university of Houston.
Zimmerman, B.J. & Pous, M.M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23, 614-628.
Zimmerman, B.J. & schunk D.H. (2008). Investigating self-regulated learning: historical background, methodological developments, and future prospect. American Educational Research Journal, 45, 166-183.