با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه تعلیم تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی چگونگی کاربست مؤلفه‌های آموزش و پرورش انسان‌گرایانه، با تأکید بر افزایش انگیزة تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی منطقه دو تهران در سال تحصیلی 94-93 از منظر مجریان و معلمان ذی‌ربط انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و شیوة انجام آن زمینه‌ای است. جامعة پژوهش را دو گروه مجریان (مدیران و معاونان) و معلمان مدارس ابتدایی دولتی، غیردولتی (پسرانه، دخترانه) منطقه دو شهر تهران تشکیل می‌دهند. گروه نمونه بر اساس جدول کوکراین و مورگان 183 نفر از مجریان (مدیر و معاونان) و 295 نفر از مربیان است که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. با مطالعة ادبیات تحقیق در حوزة آموزش پرورش انسان‌گرا، پرسش‌نامة محقق ساخته در چهار مؤلفه، جهت گردآوری داده‌ها تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (824/0) مشخص شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری ناپارامتریک خی دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان کاربست هر چهار مؤلفه در حد مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت آموزش و پرورش انسان‌گرایانه در رشد همه‌جانبة دانش‌آموزان، دوره‌هایی تحت همین عنوان جهت ارتقای علمی مجریان و مربیان از سوی سازمان آموزش و پرورش در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Ssurvey on the Quality of Using Humanistic Education Components with Focusing on Elementary Student’s School Motivation Achievement in Tehran

نویسندگان [English]

  • Parinaz Purali 1
  • Maryam Seyf Naraghi 2
  • Ezzatollah Naderi 2

چکیده [English]

The present article is a survey on the quality of using humanistic education components with focusing on elementary student’s school motivation achievement according to the teachers and principals of 2nd education district of Tehran. This is an applied research and is done as a field study research. The research community included two groups from 2nd district in Tehran in educational year 93-94: Principals & Teachers in public and private primary schools (boys and girls schools). The sample groups, chosen according to Cochran-Morgan table, consisted of 183 Principals (managers & assistants) and 295 teachers that were chosen through stratified random sampling. Studying the literature review in humanistic education field, the questionnaire prepared by the researcher was formed in four different components to gather data. Face and content validity of the research were determined with the help of university professors and its reliability was determined through Cronbach's Alpha (0.824). The gathered data was analyzed with SPSS software and non-Parametric Chi square Tests. The results show that the using of all four components is not satisfactory, therefore, regarding to the importance of humanistic education in comprehensive growth, it is suggested that certain courses with the same titles be hold by the Education Organization to promote the educational level of principals and teachers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanistic Education
  • Academic Motivation
  • Elemen-tary School
برهانی، پوران (1393). «تبیین مقوله یا مناسبات بین کنشگران تعلیم تربیت در مدارس تهران و ارزیابی آن بر اساس نظریه ارتباطی هابرماس». رساله دکتری، تهران، دانشگاه مدرس.
بیلر، رابرت (1393). کاربرد روان‌شناسی در آموزش. ترجمه پروین کدیور. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
بیابانگرد، اسماعیل (1392). روان‌شناسی تربیتی. تهران، نشر ویرایش.
جویس، بروس (1392). الگوهای تدریس. ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران: انتشارات کمال تربیت.
دانش‌پژوه، زهرا (1389). سنجش مهارت‌های حرفه‌ای تدریس معلمان ابتدایی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و نوآوری‌های آموزشی.
رضایی، محمدرضا (1392). «دوره ابتدایی: شناخت فرصت‌های مطلوب تربیتی». روزنامه جام جم، شماره 2675، صفحه 14.
زارع، حسین (مترجم، 1394). مایکل و. آیزنک، مارک کین. (مولف). روان‌شناسی شناختی، تفکر و زبان. تهران: نشر ارجمند.
زارع، حسین. الف (1392). روان‌شناسی یادگیری. تهران: انتشارات پیام نور.
زارع، حسین. ب (1392). خلاقیت، حل مسئله و تفکر راهبردی. تهران: انتشارات پیام نور.
سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت‌الله (1394). سنجش و اندازه‌گیری و بنیاد‌های تحلیلی ابزار‌های آن در علوم تربیتی و روان‌شناسی. تهران: نشر ارسباران.
شکوهی، غلامحسین (1390). مبانی و اصول آموزش و پرورش. تهران: نشر آستان قدس رضوی.
صافی، احمد (1391). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه. تهران: نشر سمت.
عارفی، محبوبه؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ نادری، رحیم (1388). «دانش نظری و مهارت‌های معلمان ابتدایی از نظریه یادگیری». فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. سال هشتم. شماره 300.
علاقه‌بند، علی (1392). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران، نشر سمت.
کدیور، پروین (1393). روان‌شناسی تربیتی. تهران: نشر سمت.
کیامنش، علیرضا (1392). روش‌های ارزشیابی. تهران: انتشارات پیام نور.
گلاسر، ویلیام (1393). مدرسه کیفی. ترجمه علی صاحبی. تهران: نشر سایه سخن.
گوتک، جرالد ال (1392). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی. ترجمه محمد جعفر پاک‌سرشت. تهران: نشر سمت.
ماهرو زاده، طیبه؛ عباسی، منصوره (1391). «مدرسه زندگی، ماهیت و چگونگی تحقق آن». فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دورة 8، شماره 1، صفحات 170-147.
ملکی، حسن (1391). آموزش و پرورش فرصت‌ها و تهدیدها. تهران: نشر عابد.
ملکی، حسن (1391). صلاحیت‌های حرفه معلمی. تهران: نشر مدرسه.
میلر، جان. پی (1393). نظریه‌های برنامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی. تهران: نشر سمت.
نادری، عزت‌الله؛ سیف نراقی، مریم (1394). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: ارسباران.
یوسفی، ناصر (1391). رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال. تهران: نشر کارگاه کودک.
 
 
Callins, Cathy. & Mangieri, John N. (2012). Exemplary literacy teachers: what schools cando to promote success for all students. New York: the Guilford press.
Clark, M.H. & Schroth, C.A. (2010). Examining. Relationship between academic motivation & personality among college students. journal of learning & individual differences. 20-40.
Folsom, Christy. (2011). Teaching for intellectual and emotional learning. Published by Rowmand & little field education.
Gazda, George M. (1973). Human relations development. Boston: Allyn and Bacon.
George town college. (2011). Developing scholars who are competent and caring educators. Conceptual framework, Department of education.
Gutek, G.L. (2010). New Perspectives on philosophy and Education. Columbus. ohio. New Jersy, pearson.
Hill, Brain. (2012). Learning & Assessment. Engelwood cliffs. NJ: Prentice – Hall.
Huntly, Helen. (2012). Beginning teachers conceptions of competence, The Australian educational researcher, vol 35,No 1.
Hwang, fei fei. (2013). The relationship between emotional intelligence & teaching effective-ness. Texas university, kingswelle.
Jarvela, sanna. (2011). Social and emotional aspects of learning. Elsevier.
Mc Neil, & D. John. (2009). Contemporary curriculum in thought and action. Los Angeles: university of California.
Powell, R. & Contrell, S.C .(2010). Saving black mountain. Critical literacy, Vol 54, pages 772-781.
Reeves, Melissa. & Kanan, Linda. (2010). Comprehensive planning for safe learning environments, Talor & Francis group, New York, London.
Rogers, C.R. (1986). Carl Rogers on the development of the person – centered approach. Person – centered Review.
Rogers. C.R. (1996). Freedom to learn. Columbus. Ott: Merril.
Shulman, L. (1986). Knowledge growth in teaching, educational researcher, Vol 15, 4-14.
Taylor B. (2012). Self-directed learning: Revisiting Talor, D. Daris, Pamela. Malanchuk, Oksana. (2013). Self steem - academic self concept at school. University of Michigan, Vol 33, pages 130-136.