با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد، مشاوره، دانشگاه پیام نور

چکیده

آشنایی با دانش ریاضی لازمه زندگی جهان پیشرفته امروزی است به طوری که نگرش مثبت به آن می‌تواند زمینة پیشرفت تحصیلی آن را فراهم کند. لذا با تغییر نگرش نسبت به درس ریاضی می‌توان عملکرد خوب را انتظار داشت. در تحقیق حاضر که نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. اثربخشی آموزش مشاورة گروهی به شیوة شناختی بر تغییر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. کلیة دانش‌آموزان پسر دوم راهنمایی مدارس خرمشهر جامعة آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که 24 نفر آنان به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از نگرش‌سنج ریاضی ساختة رحمتی (1381) و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی محقق ساخته استفاده گردید. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری تجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مشاورة گروهی به شیوة شناختی موجب افزایش نگرش مثبت به درس ریاضی و همچنین پیشرفت تحصیلی درس ریاضی گروه آزمایش شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impacts of Group Counseling Training by Cognitive Method on Attitude Changing Toward Mathematics & Academic Improvement of the Second Grade of Guidance School of Khorramshahr

نویسندگان [English]

  • Karim sevari 1
  • Seyed Mehdi Jalilian 2

چکیده [English]

Knowing math science is necessary for nowadays developed world, so by positive attitude to it, can provide the educational improvement. We can get positive attitude by the change of attitude toward the mathematics. The present study that is quasi-experimental of pre-test and post-test with control group, attempts to determine impacts of group counseling training by cognitive method on attitude changing toward mathematics and academic improvement. All of male students of grade two in guidance schools in Khorramshahr were statistical population of this research that 24 students were selected by multiple stage random sampling. Data was collected by the mathematical attitude questionnaire of Rahmati (1381) and researcher-made math educational improvement test. The data were analyzed by multi-variables covariance and unique variance. Result revealed that the group counseling by cognitive method is increasing the positive attitude toward the mathematics and academic improvement of experimental group in mathematics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Counseling by Cognitive Method
  • Attitude Changing
  • Academic Improvement of Math
بحرانی، منصور ( 1382). "رابطة انگیزه تحصیلی و مطالعة گروهی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز.
برومندیان، وحید (1375). "نگرش‌های دانش‌آموزان، ابتدایی درس راهنمایی و پیشرفت تحصیلی در ریاضیات". چکیده‌های تازه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران، دورة 9، شماره 1.
ذکی، محمدعلی (1390). "نگرش دانش‌آموزان به درس ریاضی و رابطه آن با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان‌های اصفهان". فصلنامة مطالعات روان‌شناختی دانشگاه الزهراء (س)، دوره 7، شماره 3.
رحمانی، جابر (1381). "بررسی رابطة بین نگرش دانش‌آموزان به ریاضیات با میزان موفقیت تحصیلی آنان در درس ریاضی دورة راهنمایی در شهر اصفهان". مجلة دانش و پژوهش دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 11و12، صص116-107.
رضویه، اصغر؛ سیف، دیبا؛ طاهری، عبدالمحمد (1384). "بررسی تاثیر مؤلفه‌های اضطراب و نگرش نسبت به درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی در درس ریاضی". فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 82 ص7.
سعیدی‌پور، بهمن؛ میرمعینی، فاطمه‌سادات (1393). "بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و میزان نمرة درس ریاضی". فصلنامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، سال دوم، شمارة هفتم، ص 64-53 .
شریفی ساکی، شیدا؛ فلاح، محمدحسین؛ زارع، حسین (1393). "نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان با کنترل جنسیت". فصلنامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، سال اول، شمارة چهارم، ص 18-28.
شهرآرای، مهرناز (1375). "اضطراب ریاضی در عصر صافی ریاضی". نخستین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، اصفهان، چاپخانه دانشگاه صنعتی اصفهان.
فراهانی، محمدنقی؛ کرامتی، هادی (1381). "بررسی رابطة خودکارآمدی با نگرش به عملکرد تحصیلی درس ریاضی در دانش‌آموزان دوم راهنمایی شهر تهران". فصلنامة علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شمارة 42، ص124-105.
 
 
Agwah, K. & Usman, N. (2003). Training of undergraduate teachers in Nigeria universities: Focus on problems of effective integration and attitude of students to computers in mathematics instruction.
Aiken, L. & Dreger, R. (1961). The effect of attitude on performance in mathematics, Journal of Educational psychology, 52, 16 -24.
Akiba, M.; Chiu, Y-F.; Zhuang, Y. & Eastman, M. (2008). Standards - based mathematics reforms and mathematics achievement of American Indian / Alaska native eighth graders. Education Policy Analysis Archives, 16(20): 23-30.
Baroody, A. (1987). Children mathematical thinking: developmental framework for preschool, primary, and special education teachers. New York: Teachers college press.
Bassant, K. (1995). Factors associated with types of mathematics anxiety in college students. Journal of research in mathematics education, 26, 327 -345.
Beswick, K. & Callingham, R. (2011). Connecting the beliefs and knowledge of preservice teachers. Current state of research on mathematical beliefs. XVII, 33.
Bishop, A.J. (1996). International handbook of mathematics education. Springer.
Bramlett, D.C. & Herron, S. (2009). A study of african-american college students' attitude towards mathematics. Journal of Mathematical Sciences & Mathematics Education, 4(2), 43-51.
Brigman, G. & Goodman, B.E. (2001). Academic and Social Skills Support. Group Counseling for School Counsellors. A Practical Approach.
Caballero, A.; Blanco, L.J. & Guerrero, E. (2008). El dominioafectivoenfuturos maestros de matemáticasen la universidad de extremadura. Paradígma, 29(2), 157–171.
Coben, D. (2003). Adult numeracy: review of research and related literature. London: National Research and Development Centre (NRDC).
Dahl, B. (2004). Analyzing cognitive learning processes through group interviews of successful high school pupils: Development and use of a model. Educational Studies in Mathematics, 56, 129-155.
Eleftherios, K. & Theodosius, Z. (2007). Students’ beliefs and attitude about studying and learning mathematics. In J.H. Woo, H.C. Lew, K.S. Park, & D.Y. Seo (Eds.), Proceedings of the 31st Conference on the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 97-104. Seoul: Psychology of Mathematics Education.
Fennema, E. & Sherman, J. (1976). Fennema–Sherman mathematics Attitude scales: Catalog of selected documents in psychology, 6, 31, 1225.
Forgas, J.P. (Ed.). (2001). Handbook of affect and social cognition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Glory, O. (2010). The effects of cognitive restructuring, in enhancing mathematics achievement of adolescents in secondary schools in Oshimili South Local Government Area. Unpublished research.
Goe, L. & Croft, A. (2009). Methods of evaluating teacher effectiveness. Washington. DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality.
Goldin, G.A. (2002). Affect, meta-affect, and mathematical belief structures. In G.C. Leder, E. Pehkonen, and G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (pp: 59-72). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Ismail, N. & Anwang, H. (2009). Differences in mathematics achievement among eight-grade students in Malaysia. Journal International Education Studies, 2: 8-11.
Khatoon, T. & Mahmoud, S. (2010). Mathematics anxiety among secondary school students in India and its relationship to achievement in mathematics. European Journal of Social Science, 16: 75-86.
Ma, X. & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 27-47.
Marge, J. (2001). The effect of metacognitive strategy scaffolding on student achievement in solving complex math word problems. Ph.D. dissertation, University of California.
Mevarech, Z.R. & Fridkin, S. (2006). The effects of IMPROVE on mathematical knowledge, mathematical reasoning and meta-cognition. Meta-cognition Learning, 1, 85-97.
Mevarech, Z.R. & Kramarski, B. (1997). Improve: A multidimensional method for teaching mathematics in heterogeneous classrooms. American Educational Research Journal, 34, 365-394.
Mevarech, Z.R. & Kramarski, B. (2003). The effects of metacognitive training versus worked-out examples on students' mathematical reasoning. British Journal of Educational Psychology, 73, 449-471.
Mevarech, Z.R.; Kramarski, B. & Arami, M. (2002). The effects of meta-cognitive training on solving mathematical authentic tasks. Educational Studies in Mathematics, 49, 225-250.
Mohd, N.; Mahmoud, T. & Ismail, M. (2011). Factors that influence students in mathematics achievement. International Journal of Academic Research, 3(3), 49-54.
Orton, A.; Orton, D. & Frobisher, L. (2004). Insights into teaching mathematics. Continuum International Publishing Group.
Pajares, F. & Miller, M.D. (1997). Mathematics self - efficacy and mathematical problem solving: Implications of using varying forms of assessment. Journal of Experimental Education, 65, 213-228.
Papanastasiou, C. (2000). Effects of attitudes and beliefs on mathematics achievement. Studies in Educational Evaluation, 26, 27-42.
Petty, R.E.; DeSteno, D. & Rucker, D.D. (2001). The role of affect in attitude change. In J.P. Forgas (Ed.), Handbook of affect and social cognition, 212-233. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Pezzia, M. & Di Martino, P. (2011). The effect of a teacher education program on affect: the case of Teresa and PFCM.
Pimta, S. & Nuangchalerm, P. (2009). Factors Influencing Mathematic Problem – Solving Ability of Sixth Grade Students. Journal of Social Sciences, 5, 4, 381– 385.
Rebar, A.S. & Rebar, E. (2001). The penguin Dictionary of psychology (3rd.ed). London: penguin.
Schenkel, B. (2009). The impact of an attitude toward mathematics on mathematics performance, A Thesis Presented In partial fulfillment of the requirements for the degree master of arts In education at marictta College.
Scholoenfeld, A. (1989). Teaching mathematical thinking and problem solving in L.B. Resnick and B.L. klopfer (Eds.).
Singh, A. (2002). Mathematics and science achievement effects of motivation, interest and academic engagement. Journal of Educational Research, 95, 6, 323 – 332.
Tobias, S. (1993). Overcoming math anxiety (2end.ed ), New York.
Wolters, C. (1998). Self–regulated Learning and college students regulation of motivation. Journal of Educational Psychology, 90, 554 - 235.
Zan, R. & Di Martino, P. (2007). Attitude towards mathematics: overcoming the positive /negative dichotomy. The Montana Mathematics Enthusiast, ISSN – 3440, Monograph 3, 157-168.
Zink, A. (2000). Action research shows group counseling effective with at - risk adolescent girl. Journal Professional School Counseling, 4, 2, 50 – 59.