با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تدوین مدل اندازه‌گیری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری

نصراله عرفانی

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، صفحه 7-16

چکیده
  در یادگیری، عوامل مختلفی نقش دارند، یکی از این عوامل راهبردهای یادگیری است. از این رو به منظور تدوین مدل اندازه‌گیری‌ راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری، طی یک پژوهش همبستگی به شیوة مدل معادلات ساختاری از جامعة آماری دانش‌آموزان پایة اول متوسطة شهر همدان 368 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامة راهبردهای ...  بیشتر

رابطة ساده و چندگانه جهت‌گیری‌های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق در دانش‌آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه

حمید فرامرزی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، صفحه 17-26

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة ساده و چندگانه پیشایندهای مهم جهت‌گیری‌های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان رومشگان در سال تحصیلی 1394-1393 بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. از این جامعة آماری، تعداد 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به این صورت که در مرحلة اول ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مشاورة گروهی به شیوة شناختی بر تغییر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

کریم سواری؛ سید مهدی جلیلیان

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، صفحه 27-36

چکیده
  آشنایی با دانش ریاضی لازمه زندگی جهان پیشرفته امروزی است به طوری که نگرش مثبت به آن می‌تواند زمینة پیشرفت تحصیلی آن را فراهم کند. لذا با تغییر نگرش نسبت به درس ریاضی می‌توان عملکرد خوب را انتظار داشت. در تحقیق حاضر که نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. اثربخشی آموزش مشاورة گروهی به شیوة شناختی بر تغییر نگرش ...  بیشتر

تعیین سهم پیش‌پراکندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی

حسین جعفری ثانی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک‌مهر

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، صفحه 37-46

چکیده
  با توجه به اهمیت گرایش به تفکر نقادانه در حوزة علوم انسانی، پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم رویکردهای برنامة درسی دانشجویان علوم انسانی در میزان تمایل آنان به تفکر انتقادی صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری، تمامی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-91 بوده‌اند. تعداد 366 نفر از ...  بیشتر

پدیدارشناسی عوامل مؤثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان

اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب؛ فرشته گل‌پرور

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، صفحه 47-56

چکیده
  دستیابی به اهداف واقعی دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان یکی از معضلات اساسی نظام‌های تربیتی است. در ایران نیز با وجود اقدامات انجام شده، شواهد مستقیم و غیرمستقیم دربارة اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت معلمان، نتایج چندان کارآمد و خشنودکننده‌ای را نشان نمی‌دهند. به‌طوری‌که انتظار اصلاحات و اقدامات تخصصی در این زمینه از سوی مسئولان ...  بیشتر

نقش ابعاد دلبستگی بزرگ‌سالی در سرزندگی تحصیلی با واسطه‌گری ابعاد خودکارآمدی مقابله با مشکلات و کمال‌گرایی

مهدی رحیمی؛ الهام زارعی

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، صفحه 57-69

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی مقابله با مشکلات و کمال‌گرایی در رابطة بین ابعاد دلبستگی (اجتناب و اضطراب) و سرزندگی تحصیلی بود. در این مطالعه340 دانشجو (189 دختر و 151 پسر) مقطع کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی 94-93 شرکت داشتند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده بودند. مشارکت‌کنندگان پرسش‌نامه ...  بیشتر

بررسی اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

علی مصطفائی؛ عزیز محمدی

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، صفحه 71-77

چکیده
  این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی اجرا شد. جامعة آماری در این تحقیق عبارت بودند از کلیة دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 1394-1393 در شهر پیرانشهر مشغول به تحصیل بودند. این پژوهش مبتنی بر طرحی نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. ابتدا از بین مدارس ابتدایی ...  بیشتر