با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار، روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس درس جیگ‌ساو بر برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی دانش‌آموزان (نیاز به خودمختاری، شایستگی و ارتباط) است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جهت دست‌یابی به اهداف پژوهش، ابتدا دانش‌آموزان دو کلاس سوم دبیرستان دخترانه (51 نفر) با استفاده از نمونه‌های در دسترس انتخاب شدند؛ سپس به شیوة کاملاً تصادفی، دانش‌آموزان یک کلاس، آموزش درس شیمی را به روش جیگ‌ساو (26 دانش‌آموز) و دانش‌آموزان کلاس دیگر (25 دانش‌آموز) این درس را به روش سخنرانی تجربه کردند. آزمون نیازهای روان‌شناختی قبل و بعد از مداخله برای گروه‌ها اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌ها و تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی مختلف از جمله روش‌های آماری میانگین، انحراف استاندارد، تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که روش جیگ‌ساو اثر مثبتی بر نیاز به خودمختاری و ارتباط و شایستگی دارد. به طور کلی یافته‌های پژوهش از نظریة خودتعیین‌گری حمایت کردند و نشان دادند که محیط‌های حامی خودمختاری از قبیل روش تدریس جیگ‌ساو اثر مثبتی بر برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Jigsaw Cooperative Learning Method on Students' basic Psy-chological Needs

نویسنده [English]

  • firozeh sepehrianazar

چکیده [English]

The aim of current study was to investigate the effect of the jigsaw classroom on satisfaction of students' basic psychological needs (Autonomy, Competence and relatedness). Research method was quasi experimental with pre and post test and control group. To achieve our aim, first, the female students in two junior high school classes (n=51) were selected by using available samples. Then, one of classes (with 26 students), were selected randomly as experimental group and were taught chemistry in Jig Saw method. And for the other group (25 student), lecture method was used. Basic psychological needs questionnaire was used for the groups before and after intervention. Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations and co-variance analyses.
The findings indicated that, jig saw method has positive effect on need for autonomy, relatedness and competence. In general research finding supported self-determination theory and indicated that autonomy supportive environments such as jig saw instructional method has positive effect on basic psychological needs satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy
  • Competence
  • Cooperative Learning
  • Jigsaw Method
  • Relatedness
  • Self-determination theory
احمدی، مالک؛ امانی، جواد و معصومی، وحیده (1393). "کاربرد نظریة خودمختاری در پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(2)، 88-77.
اژه‌ای، جواد، خضری آذر، هیمن، بابایی، محسن و امانی، جواد (1387). "الگوی ساختاری روابط بین حمایت از خودمختاری ادراک شده معلم، نیازهای روان‌شناختی اساسی، انگیزش درونی و تلاش"، پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 2(4)، 47-56.
بهرنگی، محمدرضا و آقایاری، طیبه (1383). "تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ‌ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش‌آموزان پایة پنجم". فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 3(10)، 53-35.
پرینچارد، آلن؛ وللارد، جان (1393). روان‌شناسی مدرسه - نظریه سازنده‌گرایی. {ترجمه، فیروزه سپهریان آذر، سعید اسدنیا، رسول مفسری، ناصر تراب‌زاده}. انتشارات رشد فرهنگ. ص 6.
پورعلی، پری‌ناز؛ سیف نراقی، سوسن؛ نادری، عزت‌الله (1394). "بررسی چگونگی کاربست مؤلفه‌های آموزش و پرورش انسان‌گرایانه با تأکید بر افزایش انگیزة تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی تهران". نشریة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال سوم، شماره 11، ص67-81
تنهای رشوانلو، فرهاد و حجازی، الهه (1388). "ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی". دانشور رفتار، 16(39)، 14-1.
حجازی، الهه؛ خضری آذر، هیمن؛ امانی، جواد (1391). "ادراک دانش‌آموزان از حمایت معلم از خودمختاری و خودکارآمدی انگلیسی: نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی". مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 4(1)، 50-29.
سانتراک، جان، دبلیو (2008). روان‌شناسی تربیتی. ترجمه سعیدی، شاهده، عراقچی، مهشید و دانش‌فر، حسین. (1387). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
سپهریان‌آذر، فیروزه؛ امانی، جواد و محمودی، حجت (1392). "عزت نفس نوجوانان و سبک‌های فرزندپروری: نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی". مجله علوم رفتاری، 7(2)، 158-151.
فتحی‌آذر، اسکندر؛ ادیب، یوسف؛ گل‌پرور، فرشته (1394). "دیدارشناسی عوامل مؤثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان". نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال سوم، شماره 12، ص56-47
قلاوندی، حسن؛ امانی ساری بگلو، جواد؛ بابایی سنگلجی، محسن (1391). "تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روان‌شناختی اساسی در میان دانش‌آموزان". اندیشه‌های نوین تربیتی، 8(4)، 28-9.
قلاوندی، حسن؛ امانی ساری‌بگلو، جواد؛ غلامی، محمدتقی؛ اکبری سوره، پروا (1392). "فرهنگ مدرسه و از خودبیگانگی تحصیلی: نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی". فصلنامه راهبرد فرهنگ، 6(22)، 116-99.
کرامتی، محمدرضا (1384). یادگیری مشارکتی: یادگیری از طریق همیاری. تهران: فرانگیزش، چاپ دوم.
 
 
 
Ahmadi, M.; Namazizadeh, M. & Mokhtari, P. (2012). Perceived Motivational Climate, Basic Psychological Needs and Self Determined Motivation in Youth Male Athletes. World Applied Sciences Journal. 16 (9), 1189-1195.
Amani-Saribagloo, J.; Sepehrian-Azar, F. & Mahmoudi, H. (2014). The Relationship between Teacher’s Perceived Organizational Culture of School and their Basic Psychological Needs Satisfaction. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(2), 41-62.
Aronson, E. (2002). Building empathy, compassion, and achievement in the jigsaw classroom. In J. Aronson (Ed.), Improving academic achievement. Impact of psychological factors on education (pp. 209-225). San Diego, CA: Academic Press.
Assor, A.; Kaplan, H. & Roth, G. (2002). Choice is good, but relevance is excellent: Autonomy enhancing and suppressing teacher behaviours predicting students’ engagement in schoolwork. British Journal of Educational Psychology, 72, 261–278.
Baard, P.P.; Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2004). Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and well-being in two work settings. Journal of Applied Social Psychology, 34(10), 2045–2068.
Badri, R.; Amani-Saribaglou, J.; Ahrari, G.; Jahadi, N. & Mahmoudi, H. (2014). School Culture, Basic Psychological Needs, Intrinsic Motivation and Academic Achievement: Testing a Casual Model. Mathematics Education Trends and Research, 2014, 1-13.
Berger, R. & Hänze, M. (2009). Comparison of Two Small‐group Learning Methods in 12th‐grade Physics Classes Focusing on Intrinsic Motivation and Academic Performance. International Journal of Science Education, 31(11), 1511-1527.
Chen, K.C. & Jang, S.J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Journal of Computers in Human Behavior, 26, 741-752.
Deci, E.L.; Ryan, R.M.; Gagne, M.; Leone, D.R.; Usunov, J. & Kornazheva, B.P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former eastern bloc country: A cross-cultural study of self-determination. Society for Personality and Social Psychology, 27, 930-942.
Gagné, M. & Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–362.
Gagne, M.; Ryan, R.M. & Bargmann, K. (2003). Autonomy support and need satisfaction in the motivation and well-being of gymnasts. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 372-390.
Gardner, J.N.; Jewler, A.J. & Barefoot, B.O. (2010). Your college experience: strategies for success. New York: Bedford/St. Martin’s.
Hanze, M. & Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects, and student characteristics: An experimental study comparing cooperative learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and Instruction, 17, 29-41.
Jurkowski, S. & Hanz, M. (2015). How to increase the benefits of cooperation: Effects of training in transactive communication on cooperative learning. Journal of Educational Psychology, 85 (3).
La Guardia, J.G.; R.M. Ryan; C.E. Couchman & E.L. Deci. (2000). Within-person variation in security of attachment: A self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 79. 367-384.
Niemiec, C.P. & Ryan, R.M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7, 133-144.
Reeve, J. (1998). Autonomy support as an interpersonal motivating style: Is it teachable? Contemporary Educational Psychology, 3, 312-330.
Reeve, J.M. (2009). Understanding motivation and emotion (5ed.). New York: Wiley.
Roca, J.C. & Gagné, M. (2008). Understanding e-learning continuance intention in the workplace: A self-determination theory perspective. Computers in Human Behavior, 24(4), 1585–1604.
Ryan R. & Deci, E. (2000). Self – determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being, American Psychologiest, 55(1): 68-78.
Sadeghi, K.; Amani, J. & Mahmudi, H. (2013). A Structural Model of the Impact of Organizational Culture on Job Satisfaction among Secondary School Teachers. The Asia-Pacific Education Researcher, 1-14. doi: 10.1007/s40299-013-0074-0
Sorebo, O.; H. Halvari; V.F. Gulli & R. Kristiansen. (2009). The role of self-determination theory in explaining teachers’ motivation to continue to use e-learning technology. Computers & Education. 53. 1177–1187.