با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تدوین چهارچوب طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد با روش تحلیل محتوا استقرایی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری مفاهیم

حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی‌آبادی؛ حجت دهقانزاده

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، صفحه 7-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین چهارچوب طراحی بازی‌های رایانه‌ای برای یادگیری انواع موضوع‌های شناختی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری مفاهیم بود. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی برای به دست آوردن چهارچوب از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتبار یابی درونی از نظر متخصصان به روش پیمایشی پرسش‌نامه‌ای ...  بیشتر

تأثیر روش یادگیری مشارکتی جیگ‌ساو بر نیازهای اساسی روان‌شناختی دانش‌آموزان

فیروزه سپهریان آذر

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، صفحه 21-30

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس درس جیگ‌ساو بر برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی دانش‌آموزان (نیاز به خودمختاری، شایستگی و ارتباط) است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جهت دست‌یابی به اهداف پژوهش، ابتدا دانش‌آموزان دو کلاس سوم دبیرستان دخترانه (51 نفر) با استفاده ...  بیشتر

بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول

مریم عمیدطاهر؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، صفحه 31-44

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی (الگویابی علّی) بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان تازه‌وارد مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی93-92 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 330 نفر (187 دختر و 143 پسر) انتخاب ...  بیشتر

تأثیر آموزش تاب‌آوری بر فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم بختیاری

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، صفحه 45-56

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تاب‌آوری بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان، انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیة‏ دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر همدان سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می‌دادند؛ چهل نفر از دانش‏آموزان ...  بیشتر

نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان

بهاره عزیزی‌نژاد

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، صفحه 57-68

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با اثر میانجی رضایت از مدرسه، امید تحصیلی و خودکارآمدی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود و جامعة آماری مشتمل بر همة دانش‌آموزان دختر دورة اول متوسطة ناحیة یک مدارس دولتی است که از جامعة حاضر حجم نمونة آماری به وسیلة جدول مورگان 380 نفر محاسبه و با نمونه‌گیری ...  بیشتر

تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی

مریم محمودی؛ احمد برجعلی؛ حمید علیزاده؛ باقر غباری بناب؛ حامد اختیاری؛ سعید اکبری زردخانه

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، صفحه 69-84

چکیده
  مطالعة حاضر به مقایسة تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و عادی نه تا یازده سال پرداخت. مطالعة حاضر دارای طرح توصیفی- پس‌رویدادی است. نمونة پژوهش شامل سی کودک با اختلال یادگیری و سی کودک عادی است که به‌طور دسترس از شهر تهران انتخاب شدند. دو ابزار از جمله پرسش‌نامة تنظیم هیجان و سیاهة تنظیم هیجان اجرا شد. پرسش‌نامة تنظیم هیجان ...  بیشتر

تأثیر آموزش شناختی ارتقای امید بر خوش‌بینی و انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام نور

حسین زارع

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، صفحه 85-93

چکیده
  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر خوش‌بینی و انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه‏پیام‏نور بود که‏ در سال تحصیلی94-93 در شهرستان بوکان مشغول به تحصیل بودند. بدین منظور از طریق نمونه‏گیری تصادفی چند مرحله‏ای و از طریق اجرای پرسش‌نامه‏های خوش‌بینی‏ شی‏یر‏‏ و کارور و انگیزه پیشرفت هرمانز، تعداد ...  بیشتر