با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان

2 دانشیار، روانشناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد، علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های دندان‌پزشکی، پزشکی، داروسازی و پرستاری و مامایی علوم پزشکی مشهد به تعداد 4180 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 183 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی پژوهشی، محیط آموزشی- پژوهشی، عوامل اجتماعی و عملکرد آموزشی – پژوهشی استفاده شد. ماتریس همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص‌های نکویی برازش با نرم‌افزار Lisrel 8.5 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است (067/0=RMSEA ، 92/0=NNFI). هر چند مدل کلی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بود اما همان‌طور که نتایج نشان داد ضرایب مسیر g عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی به خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد معنادار نبودند، به طوری‌که فقط ضریب β خودکارآمدی پژوهشی به عملکرد معنادار بود. نتایج پژوهش از نقش میانجی‌گری خودکارآمدی در رابطه عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی با عملکرد دانشجویان حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the Structural Relationships P R between Researching Self-Efficacy, the Social Factors and Researching-Educational Environment with Researching-Educational Performance Students of Higher Education

نویسندگان [English]

  • Hoshang Garavan 1
  • Hosein Kareshki 2
  • Mohammadreza Ahanchian 3

چکیده [English]

This study aimed testing the structural relationships between self-efficacy of researching, the social factors and researching-educational environment with researching-educational performance in students of higher education. The research method was descriptive and correlational. Statistical population includes all 4180 Graduate students Colleges of Dentistry, Medicine, Pharmacy and Nursing of Medical Sciences Mashhad through Cochran formula sample 183 students were determined and were selected through stratified random sampling method. For the collection of required data questionnaires self-efficacy of researching, educational-researching environment, social factors and educational-researching questionnaire were used. The correlation matrix, path analysis and Goodness of Fit Index with use of software Lisrel 8.5 were used for data analysis. With the implementation of structural equation modeling, It was found that the proposed model is a good fit (NNFI=0.92, RMSEA=0.067). Although the overall proposed model was a good fit but as the results showed Path coefficients g the social factors and researching-educational environment to self-efficacy of researching and performance were not significant, so that only coefficient β self-efficacy of researching to performance was significant. The results of this reserch supports of the mediating role of self-efficacy in relation the social factors and researching-educational environment with performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational-Research Environment
  • social factors
  • Self-Efficacy of Researching
  • Researching-educational Performance
  • Students of Higher Education
امینپور، فرزانه (1390). بررسی سهم مشارکت مجلات علمی پژوهشی در تولیدات علمی دانشگاه. مجلۀ دانشکده پزشکی اصفهان. سال بیست و نهم، شماره 134، صص 375-367.
پارسامهر، مهربان (1389). نقش عوامل جامعهپذیری بر مشارکت دختران نوجوان در فعالیتهای ورزشی- با تأکید بر نقش دوستان. تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش شماره 104، 139-156.
پارسامهر، مهربان (1389). نقش عوامل جامعهپذیری بر مشارکت دختران نوجوان در فعالیتهای ورزشی - با تأکید بر نقش دوستان. تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)، شماره 104، 139-156.
تابعی، سید ضیاءالدین؛ محمودیان، فرزاد (1386). اخلاق در پژوهشگری. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره 1 و ص 54-49.
تایلستون، داناواکر (1384). در جستجوی ده فعالیت تدریس برتر. ترجمه دکتر محمد امینی، چاپ اول، کاشان: انتشارات مرسل.
تایلستون، داناواکر (1384). در جستجوی ده فعالیت تدریس برتر. ترجمۀ دکتر محمد امینی، چاپ اول، کاشان: انتشارات مرسل.
توکل، محمد (1370). جامعه‏شناسی علم. انتشارات قومس، تهران.
توکل، محمد (1370). جامعه‏شناسی علم. انتشارات قومس، تهران.
توکل، محمد (1370). علم و تعیین اجتماعی. فصلنامۀ سیاست‌های علمی و پژوهشی. سال اول. شماره2، 39-34.
توکل، محمد (1370). علم و تعیین اجتماعی. فصلنامۀ سیاستهای علمی و پژوهشی. سال اول. شماره2، 39-34.
جانسون، جیمز، ان (1373). روش‌هایی برای کاربستن یافته‌های پژوهشی، ترجمۀ محمد مهرمحمدی، شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، تهران.
خنیفر، حسین (1385). ارکان و ویژگیهای نظام پژوهشی کارآمد در حوزۀ علوم دین و معارف اسلامی. مجلۀ پژوهشهای دینی. سال دوم. شماره پنجم. ص121-89.
راوالی، جیمز؛ دی لوهان، هرمن؛ دولنس، مایکل جی (1382). تغییر راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی: برنامه‌ریزی برای بقا و موفقیت (حمیدرضا آراسته، مترجم). تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
ساکی، رضا (1373). نگرش معلمان در مورد علل شکست و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان و ارتباط آن با میزان موفقیت آنان در تدریس. فصلنامۀ تعلیم و تربیت، سال دهم، شماره 127-142.
ساکی، رضا (1373). نگرش معلمان در مورد علل شکست و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان و ارتباط آن با میزان موفقیت آنان در تدریس. فصلنامۀ تعلیم و تربیت، سال دهم، شماره 127-142.
سلیمانپور، جواد (1380). مهارت‌های تدریس و یادگیری. چاپ اول، تهران: انتشارات احسن.
صالحی، منیره (1390). میزان و عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
صالحی، منیره (1390). میزان و عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
طایفی، علی (1380). موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران. تهران: آزاداندیشان.
عزیزی‌نژاد، بهاره (1395). نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان. فصلنامۀ علمی- پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال چهارم، شماره سیزدهم: 57-68.
فتحی واجارگاه، کورش؛ عارفی، محبوبه؛ جلیلینیا، فروز (1389). بررسی برنامه‌های درسی پنهان در پایاننامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامۀ مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال شماره ص 96-118.
قاضی طباطبائی، محمود؛ مرجایی، هادی (1380). «بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی دانشگاهی‌ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران». فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره91، 31- 58.
قاضی طباطبائی، محمود؛ مرجایی، هادی (1380). «بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی دانشگاهی‌ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران». فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره91، 31- 58.
قانعیراد، محمد امین (1385). تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشتهای. مجلۀ پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی. شماره 40، 1-22.
قانعیراد، محمد امین (1385). نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی. مجلۀ جامعهشناسی ایران، شماره 25، 3- 29.
قانعیراد، محمد امین (1385). تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشتهای. مجلۀ پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی. شماره 40، 1-22.
قانعیراد، محمد امین (1385). نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی. مجلۀ جامعهشناسی ایران، شماره 25، 3- 29.
کارشکی، حسین (1387). نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان پسر پایۀ سوم دبیرستانهای شهر تهران. پایاننامۀ درجۀ دکتری دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
کارشکی، حسین (1387). نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان پسر پایۀ سوم دبیرستانهای شهر تهران. پایاننامۀ درجۀ دکتری دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
گداگز و علیزاده اقدم (1385). مطالعه عوامل مؤثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت علمی دانشگاهها. مجلۀ علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 2 ، 123-148.
گداگز و علیزاده اقدم (1385). مطالعه عوامل مؤثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت علمی دانشگاهها. مجلۀ علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 123-148.
نیلی، محمدرضا؛ نصر، احمدرضا؛ اکبری، ‌نعمتالله (1386). بررسی کیفیت راهنمایی پایاننامههای دورۀ کارشناسی ارشد. دانشور رفتار، سال 14، شماره 24، 122- 111.
نیلی، محمدرضا؛ نصر، احمدرضا؛ اکبری، ‌نعمتالله (1386). بررسی کیفیت راهنمایی پایاننامههای دورۀ کارشناسی ارشد. دانشور رفتار، سال 14، شماره 24، 122- 111.
 
 
Academic Board Higher Degree Research Committee. (2007). Minimum Facilities for UNE Postgraduate Research Students. Retrived at 7, 2, 2008, from http://www-.une.edu.au/policies/pdf/minfacilities postgrad researchstudent.pdf.
Arshadi, N. (2009). Motivational Traits and Work Motivation: Mediating Role of Self-Efficacy. Journal of Education & Psychology, 3(2), 67-80.
Bakken, L.L., Byars-Winston, A., Gundermann, D.M., Ward, E.C., Slattery, A., King, A., et al. (2010). Effects of an educational intervention on female biomedical scientists’ research self-efficacy. Advances in health sciences education, 15(2), 167-183.
Balaram, P. (2000). Research Facilities. Current Sciece, 78( 4), 355-356.
Baltes, B., Hoffman-Kipp, P., Lynn, L. & Weltzer-Ward, L. (2010). Students’ research self-efficacy during online doctoral research courses. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 3(3), 51-58.
Bandura, A & Jourdan, F.J. (1991). Self-regulatory mechanisms governing the impact of social comparison, on complex decision-making. Journals of personality and social psychology.60.941-951
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action; Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
Bard, C.C., Bieschke, K.J., Herbert, G.T., Eberz, A.B. (2000). Predicting research intrest among rehabilitation counseling students and faculty. Rehabil Couns Bull,44,48-55
Bieschke, K.J. (2006). Research self-efficacy beliefs and research outcome expectations: Implications for developing scientifically minded psychologists. Journal Of Careeer Assessment,14, 77-91
Bussell, Mark E. (n.d). ResearchInfrastture at predomintalyundersraduate Institutions. Retrived at 21, 2, 2008, fromhttp://abacus.-bates.edu/acad/depts/chemistry/twenzel/infrastructure.pdf.
Eisner, E. (2006). The Satisfaction (how we teach is ultimately a reflection of why we teach). Pub Routledge, education leadership. Vol 5, 2486
Gao, Z., Lee, A.M. & Harrison, L. (2008). Understanding students' motivation in sport and physical education: From the expectancy-value model and self-efficacy theory perspectives. QUEST - ILLINOIS-NATIONAL ASSOCIATION FOR PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION, 60(2), 236.
Hanson, J. (2003). “Encouraging Lecturers to Engage with New Technologies in Learning and Teaching in a Vocational University: the Role of Recognition Reward. Journal of Higher Education Management and Policy, Vol. 15, P. 3.
Kahn, J.H. & Gelso, C.J. (1997). Factor Structure of the Research Training Environment Scale-Revised. The Counseling Psychologist, 25(1), 22-37.
Kahn, J.H. & Scott, N.A. (1997). Predictors of research productivity and science-related career goals among counseling psychology doctoral students. The Counseling Psychologist, 25(1), 38.
Kahn, J.H. (2000). Research Training Environment Changes: Impacts on Research Self-Efficacy and Interest Paper presented at the Annual Conference of the American Psychological Association. (Washington, DC, August 4-8, 2000).
Kenrick, M. & Luker, K.A. (1996). An Exploration of the Influence of Managerial Factors on Research Utilization in District Nursing Practice. Journal of Advanced Nursing, 23: 697–704.
King, Margaret. (2000). "The Mentoring of Graduate Students"Ethics in Science and Engineering National Clearinghouse. Paper 295.
Lambie, G.W. & Vaccaro, N. (2011). Doctoral Counselor Education Students' Levels of Research Self-Efficacy, Perceptions of the Research Training Environment, and Interest in Research. Counselor Education and Supervision, 50(4), 243-258.
Lent, R.W., Sheu. H., Singley, D., Schmidt, J.A., Schmidt, L.C., Gloster, C.S. (2008). Longitudinal relations of self-efficacy to outcome expectations, interests, and major choice goals in engineering students. Journal of Vocational Behavior, 73, 328–335
Lev, E.L., Kolassa, J. & Bakken, L.L. (2010). Faculty mentors’ and students’ perceptions of students’ research self-efficacy. Nurse Education Today, 30(2), 169-174.
Moorefield-Lang, H.M. (2010). Arts Voices: Middle School Students and the Relationships of the Arts to their Motivation and Self-Efficacy. The Qualitative Report, 15(1), 1-17.
Mullikin, E.A., Bakken, L.L., Betz, N.E. (2007). Assessing  research  self-efficacy in physician-scientists: the clinical research appraisal inventory. Journal Of Career Assessment, 15, 367–387
Nilsen, H. (2009). Influence on student academic behaviour through motivation, self-efficacy and valueexpectation: an action research project to improve learning. Issues in Informing Science and Information Technology, 6, 545-556.
Pajares, F. (2007). Current Directions in Self-efficacy Research. Advances in motivation and achievement.10,1-49: http://www.des-.emory.edu/mfp/effchapter.html
Russell, S.H., Hancock, M.P. & McCullough, J. (2007). Benefits of undergraduate research experiences. Science, 316(5824), 548-549.
Salami, S.O. (2008). Psychopathology and Academic Performance among Nigerian High School Adolescents: The Moderator Effects of Study Behaviour, Self-Efficacy and Motivation.Indian Journal of the Social Sciences, 16(2), 155-162.
Sawtelle, V., Brewe, E. & Kramer, L.H. (2011). Sequential Logistic Regression: A Method to Reveal Subtlety in Self-Efficacy.COERC 2011, 216.
Schunk, D.H. (1991). Self-efficacy and academic. Journal Educational Psychologist, Volume. 26. Issue 384.jun.pp: 207-231
Taraban, R. & Logue, E. (2012). Academic factors that affect undergraduate research experiences. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0026851, 1-16.
Teo, T. & Koh, J.H.L. (2010). Assessing the dimensionality of computer self-efficacy among pre-service teachers in Singapore: a structural equation modeling approach. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 6(3), 7-18.
Thornton, R. and Nardi, P.M. (1975). The dynamics of role acquisition". American Journal of Sociology, 80(4), pp. 870–885.
Vaccaro, N. (2009). The relationship between research self-efficacy, perceptions of the research training environment and interest in research in counselor education doctoral students: An ex-post-facto, cross-sectional correlational investigation. ProQuest. Dissertation.
Woods, F. (1990). "Factors Influencing Research Performance of University Staff. Journal of Higher Education, Vol.19, pp.81-100.
Yegidis, B.L., Weinbach, R.W. & Morrison-Rodriguez, B. (1999). Research methods for social workers: Allyn and Bacon Boston, MA.
Zhang, LF. (2001). Do thinking styles contribute to academic achievement beyond self-rated abilities? J Psychol. 135(6): 621-637.