با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی بازی‌های واجی بر نادرست‌نویسی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

سالار فرامرزی؛ رضا مرادی؛ شیما قلمزن

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، صفحه 9-14

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های واجی بر میزان نادرست‌نویسی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی‌های یادگیری پایۀ سوم ابتدایی صورت گرفت. روش پژوهش، آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری املا در مقطع سوم ابتدایی شهر اصفهان بود. به‌منظور انجام این پژوهش، ...  بیشتر

تأثیر حمایت از طریق ساختاردهی و مسئله‌سازی بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی زبان‌آموزان

محبوبه مرتضوی؛ منوچهر جعفری‌گهر؛ افسر روحی؛ حسن سلیمانی

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، صفحه 15-26

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سازکارهای ساختاردهنده و مسئله‌ساز حمایت کننده بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی در مرحله پیش نوشتار از مراحل نوشتن مقاله و همچنین بررسی نقش سطح زبان‌آموزان به عنوان متغیر تعدیل کننده در میان صد و بیست زبان‌آموز سطح پیش متوسط و صد و بیست زبان‌آموز سطح پیشرفته ...  بیشتر

آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

هوشنگ گراوند؛ حسین کارشکی؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، صفحه 27-48

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های دندان‌پزشکی، پزشکی، داروسازی و پرستاری و مامایی علوم ...  بیشتر

طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)

مهران فرج الهی؛ کاظم حسنی؛ ثنا صفری؛ مهدی معینی کیا

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، صفحه 49-64

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، ارائه الگویی برای ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور با تأکید بر دانشگاه پیام نور است. جامعۀ آماری این تحقیق را همۀ کارکنان دانشگاه پیام نور در سه استان تهران، کردستان و کرمانشاه تشکیل می‌دهند که چهارصد نفر از آنان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. از پرسش‌نامۀ ساختار سازمانی رابینز برای ابعاد ساختاری ...  بیشتر

طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، صفحه 65-78

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی، و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی بود. بدین منظور تعداد ۳50 نفر (۱87 دختر و 163 پسر) از دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان منطقه پنج شهر تهران که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، به پرسش‌نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی جواب دادند. داده‌های ...  بیشتر

طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی

نسیم سعید؛ منیره عظیمی همت

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، صفحه 79-92

چکیده
  مسئلۀ رضایتمندی دانشجویان از نظام آموزش الکترونیکی، نقش مهمی در عملکرد تحصیلی آنها و همچنین موفقیت و کارآمدی این حوزه ایفا می‌کند. با توجه به کیفی بودن مسئله سنجش میزان رضایتمندی، در این تحقیق به طراحی یک سیستم خبرۀ فازی پرداخته شده است. بدین منظور، شاخصه‌هایی نظیر تعاملات یادگیری، بازخوردها، کیفیت و مفید بودن یادگیری الکترونیکی، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد

اسما فولادی؛ محمد باقر کجباف؛ امیر قمرانی

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، صفحه 93-103

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر بود. جامعۀ پژوهش همۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 95-1394 بودند. در یک طرح آزمایشی 40 دانش‌آموز پس از همتا شدن بر اساس جنسیت و پایۀ تحصیلی به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به طور ...  بیشتر