با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استاد، روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار، روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر بود. جامعۀ پژوهش همۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 95-1394 بودند. در یک طرح آزمایشی 40 دانش‌آموز پس از همتا شدن بر اساس جنسیت و پایۀ تحصیلی به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 12 جلسه 70 دقیقه‌ای با روش سرزندگی تحصیلی آموزش دید. هر دو گروه پرسش‌نامه‌های معنای تحصیلی (هندرسون-کینگ و اسمیت، 2006) و عملکرد تحصیلی (صالحی، 1392) را به عنوان پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس با طرح اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد در مراحل پس‌آزمون و پیگیری بین گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیرهای معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش سرزندگی تحصیلی در مراحل پس‌آزمون و پیگیری باعث افزایش معنادار معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر شد (01/0>P)؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از روش آموزش سرزندگی تحصیلی برای بهبود ویژگی‌های تحصیلی به ویژه معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Academic Buoyancy Training on Academic Meaning and Academic Performance of Third Grade Girl Students at the First Period of High School in Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Asma Fooladi 1
  • Mohammad bagher Kajbaf 2
  • Amir Ghamarani 3

چکیده [English]

The aim of this research is studing effectiveness of academic buoyancy training on academic meaning and academic performance of girl students. The population includes all third grade girl students at the first period of high school of Mashhad city in academic years 2015-16. In an experimental design 40 students after being matched based on gender and academic grade were selected by multi-step cluster random sampling method and randomly assigned to two equal groups. Experimental group educated 12 sessions that each session was 70 minutes by academic buoyancy method. Each two groups completed the questionnaires of academic meaning (Henderson–King and Smith, 2006) and academic performance (Salehi, 2013) as a pre-test, post-test and follow-up. The data were analyzed by analysis of variance with repeated measure design. The findings showed that in the post-test and follow-up stages was a significant difference between experimental and control groups on the variables of academic meaning and academic performance of girl students. On the other words, in the post-test and follow-up stages academic buoyancy training led to increase academic meaning and academic performance of girl students (P<0/01). So we suggest using academic buoyancy training method to improve the characteristics of academic especially in academic meaning and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic buoyancy
  • Academic Meaning
  • Academic Performance
  • Girl Students
پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ عباسی، مسلم (1394). مقایسۀ اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجلۀ ناتوانی‌های یادگیری، 4(1)، 38-22.
حسینی طباطبایی، فوزیه؛ قدیمی مقدم، ملک محمد (1386). بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی. مجلۀ دانش و پژوهش در علوم ‌تربیتی، 15، 147-119.
رحیمی، مهدی؛ زارعی، الهام (1395). نقش ابعاد دلبستگی بزرگسالی در سرزندگی تحصیلی با واسطه‌گری ابعاد خودکارآمدی مقابله با مشکلات و کمال‌گرایی. فصلنامۀ پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(12): 70-59.
شریعت‌پناه، شکوفه؛ مشهدی، علی (1393). نقش نظریه‌های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. فصلنامۀ پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2(6): 90-81.
شریعت‌پناه، شکوفه؛ مشهدی، علی (1394). نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم). فصلنامۀ پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(11): 66-59.
شریفی، کبیر؛ سعیدی، حمیدرضا (1394). پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس جهت‌گیری زندگی و خوش‌بینی. مجلۀ رویش روا‌ن‌شناسی، 4(1)، 58-41.
صالحی، رضوان (1392). تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی. پایان‌نامۀ دکتری مشاوره تحصیلی شغلی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
عیسی‌زادگان، علی؛ حسنی، محمد؛ احمدیان، لیلا (1388). دانشجویان و معنای تحصیل. مجلۀ راهبرد فرهنگ، 7(3)، 165-147.
عیسی‌زادگان، علی؛ میکائیلی منیع، فرزانه؛ مروئی میلان، فیروز (1393). رابطۀ بین امید، خوش‌بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی. مجلۀ روان‌شناسی مدرسه، 3(2)، 152-137.
قدم‌پور، عزت‌اله؛ فرهادی، علی؛ نقی بیرانوند، فاطمه (1395). تعیین رابطۀ بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مجلۀ پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(2): 68-60.
موسوی ونهری، فاطمه‌السادات؛ ایروانی، محمدرضا (1395). بررسی رابطه بین پیوند معنوی و سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه. فصلنامۀ مطالعات روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی، 2(1)، 35-28.
میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی؛ قلیزاده، لیلا (1391). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر. مجلۀ روان‌شناسی مدرسه، 1(4)، 103-90.
 
 
Comerford, J.; Batteson, T. & Tormey, R. (2015). Academic buoyancy in second level schools: insights from Ireland. Journal of Social and Behavioral Sciences, 197, 98-103.
Duijn, M.; Rosenstiel, I.V.; Schats, W.; Smallenbroek, C. & Dahmen, R. (2011). Vitality and health: A lifestyle programmer for employees. European Journal of Integrative Medicine, 3, 97-10.
Freilich, R. & Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic Adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy, 37(4), 97–105.
Henderson–King, D. & Smith, N.M. (2006). Meanings of education for university students: academic motivation and personal values as predictors. Social Psychology of Education, 9, 195-221.
Ho, M.Y.; Cheung, F.M. & Cheung, S.F. (2010). The Role of Meaning in Life and Optimism in Promoting Wellbeing. Personality and Individual Differences, 8, 658-663.
Karahoca, D.; Karahoca, A.; Karaoglu, A.; Gulluoglu, B. & Arifoglu, E. (2010). Evaluation of web based learning on student achievement and achievement motivation in primary school computer courses. Journal of Social and Behavioral Sciences, 2, 5813-5819.
Lester, J.; Leonard, J.B. & Mathias, D. (2013). Transfer student engagement: Blurring of social and academic engagement. Community College Review, 41(3), 202-222.
Li, Y.; Ren, Z.; Ren, F.; Zhu, Q.; Liu, Y. & Zhang, S. (2013). On the relationship of extraversion, vitality and meaning in life among Chinese college students. Advances in Psychology, 6(1), 85-90.
Malmberg, L.E.; Hall, J. & Martin, A.J. (2013). Academic buoyancy in secondary school: Exploring patterns of convergence in mathematics, science. English and physical education. Learning and Individual Differences, 23, 262-266.
Martin, A.J. (2014). Academic buoyancy and academic outcomes: towards a further understanding of students with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of Educational Psychology, 84(1), 86-107.
Martin, A.J. & Marsh, H.W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students’ everyday academic resilience. Journal of School Psychology, 46, 53-83.
Phan, H.P. & Ngu, B.H. (2014). An empirical analysis of students’ learning and achievements: A motivational approach. Educational Journal, 3(4), 203-216.
Putwain, D.V. & Daly, A.L. (2013). Do clusters of test anxiety and academic buoyancy differentially predict academic performance? Learning and Individual Differences, 27, 157-162.
Putwain, D.V.; Connors, L.; Symes, W. & Douglas-Osborn, E. (2011). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 3, 1-10.
Ryan, R.M. & Frederick, C. (1997). On energy, personality, and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 65(3), 529-565.
Sarah, M.; Paul, C. & Lisa, K.M. (2013). Well-being, academic buoyancy and educational achievement in primary school student. International Journal of Educational Research, 62, 239-248.
Seginer, R. & Mahajna, S. (2016). On the meaning of higher education for transition to modernity youth: Lessons from future orientation research of Muslim girls in Israel. International Journal of Educational Research, 76, 112-119.
Solberg, P.A.; Hopkins, W.G.; Ommundsen, Y.; & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 13, 407-417.
Victoriano, J. (2016). An investigation of the generalizability of buoyancy from academics to athletics. MA Thesis, Agricultural and Mechanical College: Louisiana State University, p: 18.