با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (الگویابی علّی) است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه (7411N=) در سال تحصیلی 95-94 بودند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی بود. تعداد 194 نفر دختر و 166 نفر پسر بررسی و مطالعه شدند (360n=). برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس دشواری ادراک شده ویلسون، مقیاس مقایسه اجتماعی گیبونز و بونک، مقیاس خودپنداره تحصیلی دلاور و پرسش‌نامه سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک استفاده شد. داده‌ها با روش الگویابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد، مدل ساختاری سازگاری تحصیلی دانشجویان، مدلی روا در جامعه پژوهش شده است و داده‌ها برازش مناسبی با مدل نظری دارند. ضرایب مسیر نشان دادند، همه مسیرها بجز مسیر مقایسۀ اجتماعی، روی سازگاری تحصیلی معنادار هستند. از این رو، عوامل یاد شده می‌توانند به طور مناسبی، سازگاری تحصیلی دانشجویان را تبیین کنند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Relationship between Perceived Difficulty, Social Comparison and Academic Self-Concept with Academic Adjustment of BA Students Urmia University

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Nasiri 1
  • Farzaneh Micaeli Manee 2
  • Ali Issazadegan 2

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the structural relationship between perceived difficulty, social comparison and academic self-concept with academic adjustment of BA students urmia. The type of descriptive design was correlational (causal modeling) is used. The target population includes all the BA Students of Urmia studying during 2016-2017 academic year (N=7411). cluster random sampling method was used. 194 girls and 166 boys were studied (n=360). Wilson’s Perceived difficulty scale, Gibbon’s and Buunk social comparison scale, Delawar’s academic self-concept scale and academic adjustment by Baker and Siryk was used for data collection. Data were analyzed by using structural equation modeling. Results suggest that structural model of students’ academic adjustment is a valid model in the population studied and that data is well-fitted to the theoretical model. Path coefficients display that all the paths are significant except the path of social comparison on academic adjustment. Hence, mentioned factors can properly explain students’ academic adjustment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Difficulty
  • Social Comparison
  • Academic Self–Concept
  • academic adjustment
بهروزی، ناصر؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ پورسید، سیدمهدی (1391). «رابطه کمال‌گرایی، استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی». مجله راهبرد فرهنگ، 20، 5، 102- 83.
تاجیک اسمعیلی، عزیزالله؛ حسن‌زاده، پرستو (1393). «بررسی خصوصیات مقدماتی روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری مقایسه یووا- هلند در زنان و مردان شهر تهران». پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 4، 15، 84- 73.
حسن طهرانی، طیبه؛ کرمی کبیر، ناهید؛ چراغی، فاطمه؛ بکائیان، مهدی؛ یعقوبی، یاسمن (1391). «بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده نیشاپور». مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 20، 3، 42-35.
خدیوی، اسداله؛ وکیلی مفاخری، افسانه (1390). «رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول نواحی پنج‌گانه تبریز». مجله علوم تربیتی، 4، 13، 66- 45.
رئیسون، محمدرضا؛ محمدی، یحیی؛ عبدالرزاق‌نژاد، مهدی؛ شریف‌زاده، غلامرضا (1393). «بررسی رابطه خودپنداره و عزت نفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان». فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 11، 3، 236-242.
سپهریان‌آذر، فیروزه؛ سعادتمند، سعید (1394). «تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی و مشاورة گروهی با روش عاطفی رفتاری عقلانی بر خودپندارة تحصیلی، انگیزش پیشرفت و سلامت روان دانش‌آموزان ناموفق». دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16، 1، 77-66.
سپهریان‌آذر، فیروزه؛ فتاحی، امید (1393). «اثربخشی آموزش تیپ‌های شخصیت انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان». روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 21، 10، 40- 29.
شریفی ساکی، شیدا؛ فلاح، محمد حسین؛ زارع، حسین (1393). «نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان با کنترل جنسیت». پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1، 4، 28-19.
شولتز، دوان (1386). نظریه‌های شخصیت. ترجمة یوسف کریمی و همکاران. تهران: انتشارات ارسباران.
صفاری نیا، مجید؛ هزاره ای، داوود (1387). «بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان». مجله روان‌شناسی تربیتی، 4، 13، 14-1.
عزیزی‌نژاد، بهاره (1395). «نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان». پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4، 13، 57-68.
فانی، حجت‌اله؛ خلیفه، مصطفی (1388). «بررسی رابطه ادراک از رفتار معلم با خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز». فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2، 3، 46-37.
قدیمی، مهدی؛ قاسمی، حامد (1391). «بررسی تاثیر محرومیت و احساس بیگانگی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های شهر زنجان)». فصلنامه دانش انتظامی زنجان، 1، 4، 29-1.
موسوی، ستاره؛ جبل عاملی، جلال؛ علی بخشی، فاطمه (1390). «بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه‌های آن با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان». دو ماهنامه تحقیقات علوم رفتاری، 10، 13، 192-179.
موسوی، مهین (1394). «بررسی روابط ساختاری مقایسه اجتماعی، ادراک لیاقت و خودپنداره تحصیلی با معنای تحصیل در دانشجویان دانشگاه ارومیه». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.
میکائیلی منیع، فرزانه (1389). «رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه». فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 6، 3، 51-74.
نعمتی، محمد (1390). «بررسی اثر بخشی مصاحبة انگیزشی برخودکارآمدی، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم پیشرفت پسر مدارس متوسطة شهر ارومیه». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.
نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله؛ عربزاده، مهدی؛ کاووسیان، جواد (1391). «رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان». فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 1، 21، 119 – 103.
یوسفی، بهرام؛ حسنی، زهره؛ طهماسبی، رویا (1389). «بررسی عوامل مرتبط با سطح سازگاری تحصیلی دانشجویان رشته تربیت بدنی ایران». پژوهش در علوم ورزشی، 7، 26، 26-13.
 
 
Abdullah, M. C.; Elias, H.; Mahyuddin, R. & Uli, J. (2009). Adjustment amongst first students in a Malaysian university. European Journal of Social Sciences, 8, 3, 496-505.
Agogo P. O. (2003). A practical guide to the teaching of difficult in Nigerian secondary school. Knowledge Review: A Multi-disciplinary Journal, 6, 3, 32-34.
Agogo, P. & Onda, M. (2014). Identification of Students’ Perceived Difficult Concepts in Senior Secondary School Chemistry in Oju Local Governmenrt Area of Benue State, Nigeria. Global Educational Research Journal, 2, 4, 44-49.
Ahmed, W.; Van der Werf, G. & Minnaert, A. (2010). Emotional experiences of students in the classroom: a multimethod qualitative study. European Psychologist, 15, 2, 142-151.
Akin, A. (2008). Self- efficacy, achievement goals and depression, anxiety, and stress: A structural equation modeling. World Applied Sciences Journal, 3, 5, 725-732.
Akramrana, R. & Zafariqbal, M. (2005). Effect of students' self-concept and gender on academic achievement in science. Bulletin of education & research, 27, 2, 19-36.
Arens, K. & Waterman, R. (2015). How an early transition to high-ability secondary schools affects students' academic self-concept: Contrast effects, assimilation effects and differential stability. Learning and Individual Differences, 37, 64–71.
Baker, R. W. & Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 2,179-189.
Bart, O.; Hajami, D. & Bar- Haim, Y. (2007). Predicting school adjustment from motor abilities in kindergarten. Journal of Infant and Child Development, 16, 597-615.
Blanton, H.; Buunk, B. P.; Gibbons, F. X. & Kuyper, H. (1999). When better-than-others
Boulter, l. t. (2002). self-concept as a predictor of college freshman academic adjustment. College student journal, 36, 2, 234-246.
Chambel, M. J. & Curral, L. (2005). Stress in academic life: Work characteristics as predictors of student well-being and performance. Applied Psychology: An International Review, 54, 1, 135-147.
Chiu, D.; Beru, Y.; Watley, E.; Wubu, S. ,Simson, E.; Kessinger, R.; Rivera, A.; Schmidlein, p. & Wigfield, A. (2008). Influences of math tracking on seventh--grade students' self-beliefs and social comparisons. Journal of Educational Research, 102, 2, 125-131.
compare upward: Choice of comparison and comparative evaluation as independent predictors of academic performance. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 3, 420- 430.
Dickhauser, O.; Reuter, M. & Rilling, C. (2005). Coursework selection: A frame of reference approach using structural equation modeling. British Journal of Educational Psychology, 75, 673–688.
Efklides, A. & Tsiora, A. (2002). Metacognitive experiences, self-concept, and self-regulation. Psychologia: An International Journal of Psychology in the Orient, 45, 4, 222-236.
Ferla, J.; Valke, M. & Cai, Y. (2009). Academic self-efficacy and academic self-concept: Reconsidering structural relationships. Learning and Individual Differences, 19, 499-505.
Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Hum Relat. 7, 2, 117–140.
Fulmer, S. & Tulis., M. (2013). Changes in interest and affect during a difficult reading task: Relationships with perceived difficulty and reading fluency. Learning and Instruction, 27, 11-20.
Gibbons, F. X. & Buunk, B. P. (1999). Individual differences in social comparison; Development of a scale of social comparison orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 1, 129-142.
Guay, F.; Boivin, M. & Hodges, E. V. E. (1999). Social comparison processes and academic achievement: The dependence of the development of self-evaluations on friends' performance. Journal of Educational Psychology, 91, 3, 564-568.
Guay, F.; Ratelle, C. F.; Roy, A. & Litalien, D. (2010). Academic self- concept, autonomous academic motivation, and academic achievement: mediating and additive effects. Learning and Individual Differences, 20, 6, 644–653.
Hibbard, D. R. & Davies K. L. (2011). Perfectionism and Psychological Adjustment among College Students: Does Educational Context Matter? North American Journal of Psychology, 13, 2, 187-200.
Hormuth, S. E. (2010). The Ecology of the Self: Relocation and Self-Concept Change. Uk: Cambridge University Press.
Hwang, K. & Wang, M. K. (2011). The effect of Sttessors. Living Support, And Adjustment on Learning Performance of International Students in Taiwan. The journal of social Behavior and Personality, 39, 3, 333-344.
Iroegbu, M. N. ( 2013). Effect of test anxiety, gender and perceived self-concept on academic performancof Nigerian students. International journal of psychology and counseling, 5, 7, 143-146.
Isiksal, M. ( 2010). A comparative study on undergraduate students academic motivation and academic self- concept. Spanish journal of psychology, 13, 2, 572–585.
Johnson, A. & Nozick. J. (2011). Personality, Adjustment, and Identity style Influences on stability in Identity and self-concept during the transition to university. Identity: An International Journal of theory and research, 11, 1, 25-46.
Karçkay, A. T. (2009). The relationship between parental attitude and social comparison of the eight grade students. Social and Behavioral Sciences, 1, 1469-1473.
Kell, C. M. (2007). The influence of an undergraduate curriculum on development of students' academic belief systems. Learning in Health, & Social Care, 6, 2, 83-93.
Kruglansky, A. W. & Mayseless, O. (1990). Classic and current social comparison research: Expanding the perspective. Psychological Bulletin, 108, 2, 195-208.
Kumar, S. & Jagacinski, C. M. (2011). Confronting task difficulty in ego involvement: change in performance goa. Journal of Educational Psychology, 103, 3, 664-682.
Lathier, R. & windham, R. c. (2004). internet use and college adjustment: the moderating role of gender. Computers in human behavior, 20, 5, 591 – 606.
Lent, R. W.; Taveira, M. C.; Sheu, H. B. & Singley, D. (2009). Social cognitive predictors of academic adjustment and life satisfaction in Portuguese college students: A longitudinal analysis. Journal of Vocational Behavior, 74, 2, 190-198.
Marsh, H. W. & Martin., A. J. (2011). Academic self-concept and academic achievement: Relations and causal ordering. The British Journal of Educational Psychology, 81, 1, 59–77.
Marsh, H. W. & Seaton, M. (2013). Academic self-concept. In J. Hattie, & E. M. Anderman (Eds. ), International Guide to Student Achievement (pp. 62–63). New York: Routledge.
Marsh, H. W. (2002). Causal Ordering of Academic, Self-Concept and Achievement. Self- Concept Research: Driving International Research Agendas. University of western Sydney Australi, pp, 1-10.
Marsh, H. W.; Trautwein, U.; Ludtke, O.; Koller, O. & Baumert, J. (2005). Academic self-concept, interest, grades and standardized test scores: Reciprocal effects models of causal ordering. Child Development, 76, 2, 397–416.
Möller, J.; Pohlmann, B.; Köller, O. & Marsh, H. W. (2009). Meta-analytic path analysis of the internal/external frame of reference model of academic achievement and academic self-concept. Review of Educational Research, 79, 1129–1167.
Ruble, D. N. & Flett, G. L. (1988). Conflicting goals in self-evaluative information seeking: Developmental and ability level analyses. Child Development, 59, 97-106.
Schneider, S. & Schupp, J. (2011). Testing the validity, reliability, and applicability of the Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure (INCOM) on the German population. DIW Data Documentation, 48, 1-31.
Schneider, S. & Schupp, J. (2014). Individual Differences in Social Comparison and its Consequences for Life Satisfaction: Introducing a Short Scale of the Iowa–Netherlands Comparison Orientation Measure. Social Indicators Research, 115, 2, 767–789.
Sikhwari, T. D. (2014). A study of the relationship between motivation, self- concept and academic achievement of students at a university in Limpopo Province, South Africa. International Journal of Educational Sciences, 6, 1, 19–25.
Suls, J.; Martin, R. & Wheeler, L. (2002). Social comparison: Why, with whom, and with what effect? Current Directions in Psychological Science, 11, 5, 159-163.
van den Berg, G., Coetzee, L. R. (2014). Academic self- concept and predictors of academic achievement. International Journal of Educational Sciences, 6, 3, 469–478.
Wilson (2009). A Model of Academic Self-Concept: Perceived Difficulty, Social Comparison, and Achievement Among Academically Accelerated Secondary School Students. The University of Connecticut.
Wilson, H. E. (2008). Perceived challenge and academic self-concept (PCSC) scale. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. New York City.
Wood, J. V. & Taylor, K. L. (1991). Serving self-relevant goals through social.
Wouters, S.; Germeijs, V. & Colpin, H. (2011). "Academic self-concept in high school: predictors and effects on adjustment in higher education. Scandinavian Journal of psychology, 52, 6, 586-594.