با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه)

مرضیه نصیری؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (الگویابی علّی) است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه (7411N=) در سال تحصیلی 95-94 بودند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ...  بیشتر

مدلی برای تبیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و بی‌صداقتی تحصیلی با میانجی‌گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت خودتحصیلی در دانشجویان

سحر بارانیان؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ عسکر آتش‌افروز

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 23-34

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت (برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وجدانی بودن، روان‌نژندی و گشودگی به تجربه) بر بی‌صداقتی تحصیلی با میانجی‌گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت خودتحصیلی انجام شده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 400 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1395-1394 هستند که به روش ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی مهرالبرز

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب‌السادات مصطفوی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 35-50

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین یادگیری خودراهبر براساس میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی موسسۀ آموزش عالی مهرالبرز انجام ‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل همۀ دانشجویان، 148 نفر و حجم نمونه 108 نفر است که گزینش آنها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر توسعه جذابیت کتاب‌های الکترونیکی (مورد مطالعه دبیران مدارس دوره اول متوسطه شهر اصفهان)

سیمین نقش؛ نازیلا خطیب زنجانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 51-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه جذابیت کتاب‌های الکترونیکی به منظور ارائه یک مدل مناسب است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را دبیران مدارس دوره اول متوسطه شهر اصفهان به تعداد 1876 نفر زن و مرد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده که به طور تصادفی از بین نواحی 2، 3 و 5 آموزش و پرورش شهر ...  بیشتر

واکاوی کیفیت سنجش کلاسی معلمان؛ مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

شهناز علیزاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 63-84

چکیده
  کیفیت نظام سنجش آموخته‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین فرایندهای تحول‌آفرین در نظام آموزشی، نحوه و میزان یادگیری و توسعه مهارت‌های زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحولات در حوزه سنجش کلاسی، سه رویکرد «سنجش از، برای و به‌مثابه یادگیری»  (AOL, AFL, AAL)را پشت ‌سر گذاشته است؛ رویکرد سنجش به‌مثابه یادگیری به عنوان جدیدترین رویکرد، ...  بیشتر

ویژگی‌های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی

خدیجه نورانی‌‌؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ فرهاد سراجی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 85-98

چکیده
  هدف این مقاله شناسایی ویژگی‌های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی است. بر همین اساس، با استفاده از روش تحلیل موضوعی، تکنیک مصاحبه نیم‌ساختاریافته و روش نمونه‌گیری هدفمند - گلوله برفی، نظرهای بیست نفر از خبرگان آگاهی‌دهنده در خصوص ابعاد فرهنگی یادگیرنده ایرانی از قبیل: نگرش به تحصیل در نظام آموزش الکترونیکی، منزلت ...  بیشتر

بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی رشته روان‌شناسی در دانشگاه‌های باز جهان

زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 99-116

چکیده
  در سال‌های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییر روش‌های آموزشی، سازگار کردن بستر یادگیری با تمامی جنبه‌های نیاز یادگیرنده، در کانون توجه متخصصان آموزش قرار گرفته است، چرا که محیط مجازی به سبب ساختار خود می‌تواند تعاملات و در پی آن فرآیند یادگیری را تقویت و یا تضعیف کند. با توجه به اهمیت این موضوع بر آن شدیم به بررسی تطبیقی و ...  بیشتر