دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، شهریور 1396، صفحه 9-116 
ویژگی‌های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی

صفحه 85-98

خدیجه نورانی‌‌؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ فرهاد سراجی