با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت (برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وجدانی بودن، روان‌نژندی و گشودگی به تجربه) بر بی‌صداقتی تحصیلی با میانجی‌گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت خودتحصیلی انجام شده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 400 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1395-1394 هستند که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسش‌نامة پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ، باورهای خودکارآمدی تحصیلی پاتریک و همکاران، حرمت خودتحصیلی با الگوگیری از روزنبرگ و بی‌صداقتی تحصیلی خامسان و امیری بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که بعضی از مسیرهای مستقیم (روان‌نژندی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی و همچنین وجدانی بودن، روان‌نژندی و گشودگی به تجربه با حرمت خودتحصیلی) معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که مسیرهای غیر مستقیم وجدانی بودن، روان‌نژندی و گشودگی به تجربه از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت خودتحصیلی بر بی‌صداقتی تحصیلی تاثیر دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model to Explain the Relationship of the Big Five Personality Factors and Academic Dishonesty with Mediating Role of Academic Self-Efficacy Beliefs and Academic Self-Esteem among Students

نویسندگان [English]

  • Sahar Baranian 1
  • AliReza Hajiyakhchali 2
  • Askar Atashafrouz 2

چکیده [English]

The aim of the present study is to examine the effect of the big five personality factors (extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness to experience) on academic dishonesty with the mediating role of academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem. The participants of this study are Including 400 students of the Shahid Chamran University of Ahvaz who were selected of them by a multi-stage random sampling method. The instruments were the big five personality Inventory of Goldberg, Patrik academic self-efficacy beliefs scale, Rosenberg academic self-esteem scale redeploying and Khamesan & Amiri academic dishonesty scale. The proposed model of the relationship between variables was tested using structural equations models. the results showed that some of the direct paths) neuroticism with self-efficacy beliefs and also conscientiousness, neuroticism and openness to experience with academic self-esteem) were significant. Also results showed that indirect paths of conscientiousness, neuroticism and openness to experience on academic dishonesty paths through academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Five Factor Personality
  • Academic Self-Efficacy Beliefs
  • Academic Self-Esteem
  • Academic Dishonesty
اعتماد، جلیل (1391). باورهای معرفت‌شناسی و صداقت تحصیلی: نقش واسطه‌گری احساس شرم و گناه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
امیری، محمداصغر و خامسان، احمد (1390). عدم صداقت علمی تهدیدی برای شرافت نظام آموزش عالی: مروری بر عوامل فردی و زمینه‌ای. نامة آموزش عالی، دوره جدید، 4 (16)، 30-9.
بشلیده، کیومرث (1393). روش‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌های پژوهشی با SPSS و AMOS. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
حاجی یخچالی، علیرضا، حقیقی، جمال و شکرکن، حسین (1380). بررسی ساده و چندگانه پیشایندهای مهم هدف‌گرایی تبحری و رابطه آن با پیامدهای برگزیده‌اش در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1 و 2، 48-31.
خامسان، احمد و امیری، محمداصغر (1390). بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6 (1)، 61-53.
خرمائی، فرهاد (1385). بررسی مدل علی ویژگی‌های شخصیتی، جهت‌گیری انگیزشی و سبک‌های شناختی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شیراز.
خرمائی، فرهاد و فرمانی، اعظم (1393). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسش‌نامه پنج عامل بزرگ شخصیت. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 16، 39-29.
خرمائی، فرهاد و فرمانی، اعظم (1393). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسش‌نامه پنج عامل بزرگ شخصیت. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4 (16)، 39-29.
سادات‌حسینی، فریده و دشتی‌نژاد، سید بهمن (1395). بررسی شاخص‌های شخصیتی، انگیزشی/ شناختی خلاقیت در دانشجویان: مدل معادلات ساختاری. مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2(14)، 80-65.
ظفری، صغری (1391). رابطه برخی پیشایندهای مهم و مربوط با مولفه‌های هدف‌گرایی اجتماعی و رابطه مولفه‌های اخیر با کارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستان‌های شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مرادی، مرتضی، علیزاده، محسن، بارانیان، سحر و زغیبی قناد، سیمین (1395). پنج عامل بزرگ شخصیت و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای حرمت خود. مجله روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 13 (49)، 93-79.
نخعی، نوذر و سیدحسینی داورانی، سیدوحید (1383). بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن. مجله گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 1 (2)، 64-57.
 
 
Adler, A. (1930). The education of children. South Bend, IN: Gateway.
Anderman, M. E. & Murdock, B. T. (Eds). (2007). Psychology of Academic cheating. USA: Elsevier Academic Press.
Aslam, M. S. & Nazir, M. S. (2011). The impact of personality traits on academic dishonesty among Pakistan students. The Journal of Commerce, 3, 50–61.
Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28, 117-148.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: W. H. Freeman.
Baumeister, R. F.; Campbell, J. D.; Krueger, J. I. & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4, 1– 44.
Bong, M. & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-efficacy, task value, goal orientations, and attributional beliefs. Journal of Educational Research, 97, 287-297.
Caprara, G. V.; Vecchione, M.; Alessandri, G.; Gerbino, M. & Barbaranelli, C. (2011). The contribution of personality traits and self-efficacy beliefs to academic achievement: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 81 (1), 78–96.
Clariana, M. (2013). Personality, procrastination and cheating in students from different university degree programs. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 30, 452–472.
Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41, 417–440.
Gallagher, J. A. (2013). Academic integrity and personality (Unpublished master’ sthesis). California State University, Sacramento.
Josephson Institute. (2012). The 2012 Report Card on the Ethics of American Youth (Installment 1: Honesty and Integrity). Los Angeles, CA: Josephson Institute of Ethics.
Laura, D. G.; Guido, A.; Maria, G.; Paula, L. K.; Antonio, Z. & Gian, V. C. (2013). The determinants of scholastic achievement: The contribution of personality traits, self-esteem, and academic self-efficacy. Learning and Individual Differences, 27, 102–108.
Laura, T. D. (2015). Academic cheating in college students: relation among personal values, self -esteem and mastery. Social and Behavioral Sciences, 187, 88-92.
Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer.
Lin, C. H. S. & Wen, L. Y. M. (2007). Academic dishonesty in higher education: A nationwide study in Taiwan. Higher Education, 54, 85-97.
Marsh, H. W.; Trautwein, U.; Ludtke, O.; Koller, O. & Baumert, J. (2006). Integration of multidimensional self-concept and core personality constructs: Construct validation and relations to well-being and achievement. Journal of Personality, 74, 403–456.
McCabe, D. L. (2005). Cheating among college and university students: A North American perspective. Journal of Educational Integrity, 1. Retrieved 5/22/2014.
McCrae, R. R. & Costa, P. T. Jr. (1999). A five factor theory of personality. In L. A. Pervin (Ed. ), Handbook of personality: Theory and research (pp. 139–153). New York: Guilford Press.
Midgley, C.; Maehr, M. L.; Hruda, L.; Anderman, E. M.; Anderman, L.; Freeman, K. E.; Gheen, M.; Kaplan, A.; Kumar, R.; Middleton, M. J.; Nelson, J.; Roeser, R. & Urdan, T. (2000). Manual for the Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS). Ann Arbor, MI: University of Michigan.
Murdock, TB.; Beauchamp, AS. & Hinton, A. (2008). Predictors of cheating and cheating attributions: Does classroom context influence cheating and blame for cheating? European Journal of Psychology of Education 23(4): 477-492.
Nguyen, N. T. & Biderman, M. (2013, August). Predicting counterproductive work behavior from a bi-factor model of big five personalities. Paper presented at the 73rd annual meeting of the academy of management, Orlando, FL.
Pullmann, H. & Allik, J. (2008). Relations of academic and general self-esteem to school achievement. Personality and Individual Differences, 45, 559–564.
Rettinger, DA. & Jordan, AE. (2005). The Relations among Religion, Motivation, and college cheating: A Natural Experiment. Ethics & Behavior 15(2): 107-129.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Pres.
Salgado, J. F.; Moscoso, S.; Sanchez, J. I.; Alonso, P.; Choragwicka, B. & Berges, A. (2014). Validity of the five-factor model and their facets: The impact of performance measure and facet revisualization on the bandwidth-fidelity dilemma. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24 (3), 325-349.
Stephen, E.; Paul, I.; Philippe, R. & Jane, P. (2010). The General Factor of personality and its relation to self-esteem in 628,640 internet respondent. Personal and Individual Differences, 48, 343-346.
Tamara, L. G. & Bennett, E. P. (2015). Big Five personality and academic dishonesty: A meta-analytic review. Personality and Individual Differences, 72, 59-67.
Todd, k.; Shackelford, Richard, L. & Michalski, R. L. (2011). Personality and self-esteem in newlyweds. Personality and Individual Differences, 51, 870-872.
Valentine, J. C.; DuBois, D. & Cooper, H. (2004). The relation between self-beliefs and academic achievement: A meta-analytic review. Educational Psychologist, 39, 111–133.
Whitley, B. E. Jr. (1998). Factors associated with cheating among college students: A review. Research in Higher Education, 39, 235–274.
Williams, K. M.; Nathanson, C. & Paulhus, D. L. (2010). Identifying and profiling scholastic cheaters: Their personality, cognitive ability, and motivation. Journal of Experimental Psychology: Applied, 16, 293–307.
Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), 82–91.