با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترا، برنامه‌ریزی آموزش از دور، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، برنامه‌ریزی آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه جذابیت کتاب‌های الکترونیکی به منظور ارائه یک مدل مناسب است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را دبیران مدارس دوره اول متوسطه شهر اصفهان به تعداد 1876 نفر زن و مرد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده که به طور تصادفی از بین نواحی 2، 3 و 5 آموزش و پرورش شهر اصفهان با استفاده از جدول مورگان تعداد 320 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه عوامل چهارگانه جذابیت کتاب‌های الکترونیک (دسترس‌پذیری، قابلیت تعامل با کتاب‌، انعطاف‌پذیری کتاب و چند رسانه‌ای بودن کتاب)، انگیزه یادگیری و توسعه جذابیت کتاب‌های الکترونیک می‌باشد. برای تأمین روایی پرسش‌نامه‌ها به لحاظ محتوا، از دیدگاه‌های ده تن از استادان و متخصصان تولید کتاب‌های الکترونیکی استفاده و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ ‌93/0=α محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSSv.20 به صورت آمار توصیفی (شامل جدول توزیع فراوانی، میانگین، درصد، انحراف معیار) و آمار استنباطی (روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین ابعاد چهار گانه دسترس‌پذیری، قابلیت تعامل با کتاب و انعطاف‌پذیری کتاب و چند رسانه‌ای بودن کتاب با توسعه جذابیت کتاب‌های الکترونیکی، در سطح 05/0>P رابطه معناداری وجود دارد. انگیزه یادگیری، رابطه بین ابعاد چهارگانه (دسترس‌پذیری، قابلیت تعامل با کتاب و انعطاف‌پذیری کتاب، چند رسانه‌ای بودن کتاب) با توسعه جذابیت کتاب‌های الکترونیکی را میانجی‌گری می‌کند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، مدل تجربی پژوهش از برازش نسبتاً مطلوبی برخودار بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting on the Development of the Attractiveness of Electronic Books (Studied Secondary School Teachers in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • simin naghsh 1
  • Nazila Khatibzanjani 2

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the factors affecting on the development of electronic-book in order to provide an appropriate model. Population of this study is secondary school teachers of Esfahan city the number of 1876 men and women formed. 320 person were selected with multi-stage cluster sampling from areas 2, 3 and 5 of Esfahan education. For data collection, the library and field methods were used. The instruments were questionnaire on four factors for the attractiveness of electronic books(availability, the ability to interact with books, multimedia books and flexibility of the book), motivation to learn and develop attractive electronic books. The validity content and its reliabilitybyAlphaKronbakh 93/0=α was calculated. For data analysis, descriptive statistics (including table frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and stepwise multiple regression) were used. The results showed, among four aspects of availability, The ability to interact with books and flexibility, Multimedia of the book has significant relationship with the development of attractive of e-books, at 05/0>P. Learning motivation, was the mediating variable between the four dimensions(availability, reliability and flexibility of interacting with books, multimedia books being) with the development of the attractiveness of electronic books in the 05/0> P, respectively. The results showed that experimental research has been fitted relatively good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-book
  • Availability
  • The Ability to Interact with Book and Flexibility
اصناف، امیررضا (۱۳۸۴). کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره چهارم، دوره چهارم.
جعفرپور، محمود؛ رحمان‌سرشت، حسین (1388). ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاه‌های کشور، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 52، پاییز، ص 247-211.
جوکار، عبدالرسول؛ عفت‌نژاد، امرالله (1383). بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از فناوری اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه دانشگاه شیراز، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه چمران اهواز، شماره 3 (4 و3).
خادم مسجدی، ح (1393). «بررسی نقش کتاب‌های الکترونیک، در بهبود فرایند یاددهی یادگیری دانش‌آموزان». رسانه‌های نوین آموزش، سال اول‌، شماره دوم.
دیانی، محمدحسین (1385). اصول و خدمات مرجع درکتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ویرایش دوم. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه‌ای.
رضایی، عیسی و نثری، شبنم (1391). دیدگاه دانشجویان کارشناسی دربارۀ نقش و جایگاه کتاب‌های درسی الکترونیکی در نظام آموزشی ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی.
رفیعی، مجتبی؛ غفاری، هادی؛ خرمی، میثم (1396). ارزیای کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در آموزش منابع انسانی. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی.
سعادت، مریم؛ عصاره، فریده (1390). ارزیابی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز از کتابخانه دیجیتالی رز نت به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی آنان، فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، سال چهارم، شماره (13)، تابستان.
سیف، علی ا (1387). «روان‌شناسی یادگیری»، تهران: انتشارات سمت.
فهیمی‌فر، سپیده؛ غائبی، امیر (1388). «کتاب‌های الکترونیکی از دیدگاه متخصصان اطلاع‌رسانی شاغل در کتابخانه‌‌های مرکزی دانشگاه‌های شهر تهران»، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 24، شماره 1، ص79ـ115.
محسنی، حمید (1386). کلیات مجموعه‌سازی و انتخاب، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، ص33-32.
نثری، شبنم؛ زارعی، اسماعیل؛ آرمند، محمد؛ رضایی‌، عیسی (1392) «طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان» پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره27.
والی، مینا (1391). بررسی تأثیر محتوا و فرمت در موفقیت کتاب الکترونیک، فصلنامه تحلیل پژوهشی کتاب مهر، شماره ششم، تابستان، ص118-100.
 
Ankalgi, S. (2013). Effect of ICT on Reading Habits of College Students. Indian Journal of Library and Information Technology Retrieved from http://ijlit. net/323/effect-of-ict-onreading.
Anuradha, K. T. and Usha, H. S. (2006). “E-books Access Models: An Analytical Comparative Study, ”The Electronic Library 24, no. 5: 662–79; F. Bry and M. Krause, “Perspectives for Electronic Books in the World Wide Web Age.
Armstrong, C. and Lonsdale. R. E. (2005). the e-book Mapping exercise Draft Report on Phase. available [online] at www: http://www.i-a-l.co.uk/printResources/-MappingReportMay.doc.
Boog, J. (2012). EBook Revenues Top Hardcover. Retrieved from Mediabistro: http://www.mediabistro.com/galleycat/ebooks-top-hardcover-revenues-in-q1_b53090.
Canyon, D. j. (2011). The keys to epublishing success? Retrieved from Adventures in Epub-lishing: http://derekjcanyon. blogspot. com/2011/01/keys-to-epublishing-success. html.
Chettri, K. and Rout, S. K. (2013) . Reading Habits -An Overview. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 14, Issue 6. Retrievedfromwww.Iosrjournals.Org.
Damilola, O. A. (2013). Use of Electronic Resources by Distance Students in Nigeria: The Caseof the National Open University, Lagos and Ibadan Study Centers. Library Philosophyand Practice (e-journal). Retrieved from http://digitalcommons. unl. edu/libphilprac.
Foote, J. B. and Rupp-Serrano, K. (2010). “Exploring E-book Usage Among Faculty and Graduate Students in the Geosciences: Results of a Small Survey and Focus Group Approach,” Science and Technology Libraries 29, no. 3 (2010): 216–34.
Indvik, L. (2012). Ebook Sales Surpass Hardcover for First Time in U. S. Retrieved from mashable: http://mashable. com/2012/6/17/-ebook-hardcover-sales/Most Common EBook Formats. (n. d. ). Retrieved from the ebook reader: http://www.the-ebook-reader.com/ebook-formats.html.
Kelty, C. M. (2012). The disappearing virtual library. Al Jazeera, 1.
Kimberly, M. (2006). "Checking out the Machines behind Book igitization". thebookstandard. com. February 21.
Lim, Yan Peng, Ling, Siew Woei, Chong, Pei Fen, (2009). On the Design Preferences for Ebooks . Volume 26, Issue 3, pp:213-222.
Neyestani MR, Yaghob Kish MH. Higher education in the age of computers: Principles of planning and design of electronic learning. Tehran: Innovators Sina Publication; 2009.
Priego, Ernesto (12 August 2011). "Father Roberto Busa: one academic's impact on HE and my career". The Guardian (London). Retrieved 30 September 2012.
Rainie, L., Zickuhr, K., Purcell, K., Madden, M., & Brenner, J. (2012). The rise of e-reading. Wash-ington: Pew Research Center.
Razavi A. Modern topics in educational technology. Ahwaz: Shahid Chamran University Publication; 2009.
Rowlands, I, D. Nicholas, H R. Jamali and Paul Huntington. 2007. what do faculty and students really think about ebooks? Aslib proceeding: New Information Perspectives 59(6):489-511.
Scocco, D. (2012). Retrieved from DailyBlogTips: http://www. dailyblogtips. com/sales-of-eb-books-top-sales-of-hardcover-books.
Sedighi R. Look at history and future applications of electronic books. J Inform Train. 2009; 1(10):9-15.
Siemens G. Connectivism: A learning theory for a digital age. Int J Instruct Technol. 2008;24(1):6-9.
Vakkari, Pertti. (2006). "Trends in the use of digital libraries by scientists in 2000 – 2005: A case study of Fin ELib". Information Science, Available at http:// eprints. Rclis. org/archive/000082981.