با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییر روش‌های آموزشی، سازگار کردن بستر یادگیری با تمامی جنبه‌های نیاز یادگیرنده، در کانون توجه متخصصان آموزش قرار گرفته است، چرا که محیط مجازی به سبب ساختار خود می‌تواند تعاملات و در پی آن فرآیند یادگیری را تقویت و یا تضعیف کند. با توجه به اهمیت این موضوع بر آن شدیم به بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگی‌های موسسات آموزش عالی از راه دور در کشورهای انگلستان (Open University in UK)‌، هند (The India Gandhi National Open University)، ژاپن (The Open Uuniversity in Japan) و ایران (دانشگاه پیام نور) در رشته روان‌شناسی، به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق و استفاده از تجارب مؤثر با مطابقت‌سازی با شرایط موجود که به پیشرفت آموزش از راه دور منتهی شود بپردازیم. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of E-Training of Psychology in the Open Universities of World

نویسنده [English]

  • Zahra Karami Baghtifoni

چکیده [English]

In recent years, with increasing growth and volume of changes in didactic methods, adapting learning grounds to all facets of the learners' needs are focused attention by education experts. Because the virtual world can, due to its own structure, strengthen or weaken interactions followed by learning process. Regard to the importance of this subject, we decided to comparatively and analytically examine the properties of Distance Higher Education institutions in countries of England (Open University in UK), India (National Open University if Gandhi), Japan (The Open University in Japan) and Iran (Payame Noor University) in the major of Psychology in order to find similar and different points, and to use effective experiences via adapting with existing conditions which lead to advancement of distance learning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Training
  • psychology
  • Open Universities in the World
  • Comparative Examination
آقازاده، اﺣﻤﺪ (1394). آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ.
امان‌زاده، آمنه و نعمان‌اف، منصور (1394). بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال سوم، شماره نهم. ص 57- 68
ترابی، محسن (1375). بررسی تطبیقی دانشگاه‌های از راه دور آلمان، پاکستان، ژاپن، تایلند و ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
درگاهی‌، حسین؛ قاضی سعیدی‌، مرجان؛ قاسمی، مقصود (1388). بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی در رشته‌های علوم پزشکی در کشورهای منتخب. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت (دوره 3 شماره 3و 4).
سرکارارانی، محمدرضا؛ مقدم، علی‌رضا (1382). یادگیری مبتنی بر شبکه و نوآوری در آموزش از راه دور، تهران: فصلنامه نوآوری‌‌های آموزش، شماره 3، سال دوم.
سعید، نسیم؛ عظیمی همت، منیره (1395). طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال چهارم، شماره سوم. ص 79-92.
سعیدی، بهمن؛ اسلام پناه، مریم؛ دارابی، آزاد (1392). بررسی رابطۀ بین میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان کرمانشاه. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. دوره 1، شماره 1. ص73-87.
سلیم‌آبادی، سارا سادات (1385). بررسی موانع توسعه دانشگاه مجازی در ایران و ارائه راه‌کارهایی جهت رفع آنها. تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و فناوری اطللاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
ظهور، حسن (1374). دانشگاه پیام نور در گذشته، حال و آینده. مجموعه مقالات آموزش از راه دور. دانشگاه پیام نور، تهران.
فاطمی امین، زینب؛ فولادیان، مجید (1388). نظام آموزشی و بازدهی آموزشی، مطالعه تطبیقی 70 کشور جهان. مجله راهبرد فرهنگ، شماره هفتم.
فضلعلی‌زاده، رضا؛ آقازاده، احمد؛ احقر، قدسی (1391). بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام آموزش عالی از راه دوردر کشورهای انگلستان، هند و ایران. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. سال نهم، دورة دوم، شمارة 5.
ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ، احمد (1382). ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺁﻣﻮﺯش‌های ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ و عوامل موثر، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ. ﺹ‌، ١1٣-١٢٩.
کیگان، دسموند (1385). جایگاه تعلیم از راه دور در دوران گذار. ترجمة داوود کریم‌زادگان مقدم. دانشگاه پیام نور، تهران.
ﮔﺮاﻣﻲ، ﻣﺤﺴﻦ (1388). «10 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در E-learning». ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ا ز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﻳﺖ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ داﻧﺸﮕﺎه‌های مجازی.
همتی، فاطمه (1394). آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال سوم – شماره یازدهم. ص 49- 58.
 
 
Alharthi, Mohammad A. (2003). A High quality portal frame work for asynchronous learning networks: intellectual capital aggregation and organization, doctorate thesis,Vanderbilt university.
Anonymous. (2008). Types of courses, Marshal University (Monograph on the internet). Available from: URL: http://www.marshall.edu/muonline/course–tupes.asp.
Armstrong, Amy Jo. (2002). an investigation of personal – social contextual factors of the online adult learner: perceived ability to complete and succed in a program of study. Doctorate Thesis, Virginia commonwealth university.
Chapelle, Carol A. and Jamieson, Joan. (2008). Tips for Teaching with CALL: Practical Approaches to Computer-Assisted Language Learning [with CD]. 240 pp. earsonLongman.White Plains, NY, USA.
Corley' Ellen. (2004). "Aadult education", Microsoft Encarta Refence Library; -council for higher education accreditation (CHEA) (2004), from http://www3.open.ac.uk occational paper.
Dargahi, H.; Ghazisaidi, M. & Ghasemi M. (2009). Comparative study of medical sciences electronic learing in selected countries, second congress on Medical Sciences Electroninc Learing Application, Tehran University of Medical Sciences.
Ertl, Bernhard and Mandl, Heinz. (2005). E-learning_trends and future development, Munich: Ludwig Maximilian University.
Howard C, Schenk K, Discenza R. (2004). Distance learning and University effectiveness: changing educational paradigms for online learning. London: Information Science Publishing:119-120.
Javidan Najad H, Sohali R. (2003). Electronic Education, Need for Organization in the 21st Century. Proceedings of the First International Conference on Information and Knowledge; 2003-2004 Des-Jan 30-1; Tehran. Tehran: AUT. (In Persian).
Kaye, Tony and Rumble, Greville. (1991). "Open Universities:A comparative approach". Prospects, 21(2): 214-226.
Khan, B. (1997). Web based instruction. California: Educational Technology Publications.
Kullota, T.; Cho, Y.; Kajiwasa, M. & Baba, K. (2007). Use of a computer – assisted simulation system in undergraduate education of laboratory technologists. Rinsho Byori; 55 (6): 517-21.
Ladouceur, A. & Hum, D. (2001). E-learning the new frontier. Retrieved from: www.cata.ca/china/documents/elearning.pdf.
Levy, Yair. (2006). Assessing the Value of E-learning Systems. The U.S. INFORMATION SCIENCE PUBLISHING.
Mandernach, Jean. (2005). Online Instructors: Mentoring and Evaluation in the Online Classroom .Department of sychology, Park University Parkville , Missouri.
Mcgorry, S. Y. (2003). Measuring quality in online programs. Internet and Higher Education. 6(2), 159-17.
Simon, E. (2008). Foreign Language Faculty in the Age of Web 2.0. The IT Practitioner's Journal. EDUCAUSE Quarterly, vol. 31, no. 3 (July–September 2008). from: ttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/.
Song, H. (2004). The perceptions of college students regarding the instructional quality of online courses delivered via WebCT. A dissertation presented to the faculty of the college of education university of Houston.
Tai, Luther. (2005). "Corporate E-learning: How E-learning is created in three large porations", Doctoral Dissertation, University of pencylvania, Higher Education management Department; -"The Business of Borderless Education", Canberra, Detya; -"The Open University" (2007), from http://www.open.ac.uk/about.
UNESCO-UIS. (2006). International Standard Classification of Education I S C E D 1997; Re-edition, May 2006. from: www.uis.unesco.org.
Westera, W. & Sloep, P. (2001). The future of education in cyberspace. In L. Vandervert & L. Shavinina (Eds), Cybereducation: The future of long distance learning. New York: Liebert Publishers.
 
دانشگاه باز هند
دانشگاه باز ژاپن
دانشگاه باز انگلستان