با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 3199 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 220 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسش‌نامه‌های محقق ساخته درگیری پژوهشی، خودمختاری پژوهشی و پرسش‌نامه معنای تحصیلی هندرسون- کینگ و اسمیت (2006) استفاده شد. ماتریس همبستگی، مدل معادلات ساختاری و شاخص‌های نکویی برازش با نرم‌افزار Lisrel 8.5 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل طراحی شده با داده‌ها برازش دارد. درگیری پژوهشی بر خودمختاری پژوهشی اثر مستقیم دارد، ولی با میانجی‌گری معنای تحصیلی اثر غیرمستقیم ندارد، همچنین درگیری پژوهشی بر معنای تحصیلی اثر مستقیم داشت. نتایج پژوهش از نقش درگیری پژوهشی بر خودمختاری پژوهشی و معنای تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حمایت می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causal Model of Graduate Students of Research Engagement and Research Autonomy: the Mediating Role of Meaning of Education

نویسندگان [English]

  • Yaser GARAVAND 1
  • Hosein «شقثسانه 2
  • MOhammad reza Ahanchian 3

چکیده [English]

The present study aims to provide a causal model of graduate students of Research engagement and Research Autonomy: the mediating role of Meaning of education was evaluated. This study was descriptive and correlational. The sample included all of the schools of humanities graduate students at Ferdowsi University of Mashhad to the number of 3199 people through Cochran formula 220 samples were determined and were selected via quota sampling. The data collected from questionnaires made for Research engagement, Research Autonomy and Meaning of education questionnaire Henderson-King and Smith (2006) was used. Correlation matrix, structural equation modeling and Goodness of Fit Index Lisrel 8. 5 software was used for data analysis. The results of structural equation modeling showed Research engagement has a direct effect on the Research Autonomy but has not The indirect effect is mediated by Meaning of education, The Research engagement has a direct effect on the meaning of education. The results of research support the role of Research engagement on Research Autonomy and Meaning of education graduate students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Engagement
  • Research Autonomy
  • Meaning of Education
  • Graduate students
اژه‌ای، جواد؛ خضرآبادی، هیمن؛ بابایی سنگلجی، محسن و امانی، جواد (1390). الگوی ساختاری روابط بین حمایت از خودمختاری ادراک‌شده معلم، نیازهای روان‌شناختی اساسی، انگیزش درونی و تلاش. فصلنامه علمی _ پژوهشی پژوهش در سلامت شناختی (2)4. 47- 55.
پال، آر؛ پینتریچ و اچ؛ شانک دیل (1385). انگیزش در تعلیم و تربیت: نظریه‌ها، تحقیقات و راهکارها. مهرناز شهرآرای. تهران: انتشارات علم.
تقی‌نژاد، حمید؛ سهرابی، زینب؛ کیخاونی، ستار (1392). تحلیل مفهوم استقلال در پرستاری: مطالعه‌ای مروری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 21 (2):37-43.
چلبی، مسعود (1380). بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران. تهران: انتشارات موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباط.
خدایاری‌فرد، محمد، عابدینی، یاسمین (1391). مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
عیسی‌زادگان، علی؛ حسنی، محمد؛ احمدیان، لیلا (1388). دانشجویان و معنای تحصیل. راهبرد فرهنگ، (7)2، 148-165.
فیاض، ایراندخت و کیانی، ژاله (1387). بررسی آسیب شناسانه باورهای غیرمنطقی دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ، (4) 1، 99-117.
میزانی، مهران؛ خبیری، محمد؛ سجادی، سید نصرالله (1390). بررسی توانایی‌های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان‌نامه. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی: (61)، 111-134.
نیلی، محمدرضا؛ نصر، احمدرضا؛ اکبری، نعمت‌الله (1386). بررسی کیفیت راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد. فصلنامه دانشور رفتار، (14) 24، 122-111.
 
 
 
Antikain, A.; J. Houtsonen; H. Huotelin & J. Kampala. (1995). In Search of the Meaning of Education: The Case of Finland. Scandinavian Journal of Education Research. 39(4). 295-309.
Appleton, J. J., Christenson, S. L. & Furlong, M. J. (2008). Student engagement with school: Critical conceptual and methodological issues of the construct. Psychology in the Schools, 45(5), 369-386.
Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D. & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School Psychology, 44(5), 427-445.
Arshadi, N. (2010). Basic need satisfaction, work motivation, and job performance in an industrial company in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1267-1272.
Astin, A. W. (1993). An empirical typology of college students. Journal of college student development.
Ballou KA. (1998). A concept analysis of autonomy. J Prof Nurs (14):102-10.
Bard, C. C. Bieschke, K. J. Herbert, G. T. Eberz, A. B. (2000). predicting research intrest among rehabilitation counseling students and faculty. Rehabil Couns Bull,44,48-55
Barkley, E. F. (2010). Student engagement techniques: A handbook for college faculty. John Wiley & Sons.
Blanchfield, K. C. & Biordi, D. L. (1996). Power in practice: a study of nursing authority and autonomy. Nursing Administration Quarterly, 20(3), 42-49.
Christenson, S. L., Reschly, A. L., Appleton, J. J., Berman, S., Spanjers, D. & Varro, P. (2008). Best practices in fostering student engagement. Best practices in school psychology, 5, 1099-1120.
Flink, C., Boggiano, A. K. & Barrett, M. (1990). Controlling teaching strategies: Undermining children's self-determination and performance. Journal of personality and social psychology, 59(5), 916.
Fowler, H. W. & Butterfield, J. (2015). Fowler's dictionary of modern English usage. Oxford University Press, USA.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C. & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109.
Furlong, M. J., Whipple, A. D., Jean, G. S., Simental, J., Soliz, A. & Punthuna, S. (2003). Multiple contexts of school engagement: Moving toward a unifying framework for educational research and practice. The California School Psychologist, 8(1), 99-113.
Guay, F. & Vallerand, R. J. (1996). Social context, student's motivation, and academic achievement: Toward a process model. Social psychology of education, 1(3), 211-233.
Henderson-King, D. & Smith, M. N. (2006). Meanings of education for university students: Academic motivation and personal values as predictors. Social Psychology of Education, 9(2), 195-221.
Hugo F. (1997). A Dictionary of social sciences london, Reading,p. 7.
Jimerson, S. R., Campos, E. & Greif, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. The California School Psychologist, 8(1), 7-27.
King, M, (2005). Directing the Research of Graduate Students; the Ethical Dimensions.
King, Peter. 1960. A Social Philosophy of Housig, oxford, oxford university Press.
Krypel, M. N. , & Henderson-King, D. (2010). Stress, coping styles, and optimism: are they related to meaning of education in students’ lives?. Social Psychology of Education, 13(3), 409-424.
Lawson, Tony, and Joan Garrod. 1981. Dictionary of Sociology. London: Fitzroy
Dearborn Publishers.
Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: Patterns in the elementary, middle, and high school years. American educational research journal, 37(1), 153-184.
Martin, A. J. & Dowson, M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and educational practice. Review of educational research, 79(1), 327-365.
Monteil, J. M. & Huguet, P. (1993). The social context of human learning: Some prospects for the study of socio-cognitive regulations. European journal of psychology of education, 8(4), 423-435.
Pelletier, L. G. & Vallerand, R. J. (1996). Supervisors' beliefs and subordinates' intrinsic motivation: A behavioral confirmation analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 331.
Raz, J. (1986). The morality of freedom. Clarendon Press
Reeve, J.; Jang, H. , Carrell, D.; Jeon, S. & Barch, J. (2004). Enhancing students' engagement by increasing teachers' autonomy support. Motivation and emotion, 28(2), 147-169.
Shibutani, tamotsu. (1974). Socicly and Personality, Perntice Hall.
Taylor, Charles. (1995). Strong evaluation. Cambridge university Press.
The INASCL Board of Directors, T. I. B. (2011). Standard VII: Evaluation of expected outcomes. Clinical Simulation in Nursing, 7(4), S18-S19.
Thoma, C. A. , Williams, J. M. , & Davis, N. J. (2005). Teaching Self-Determination to Students With Disabilities Will the Literature Help?. Career Development for Exceptional Individuals, 28(2), 104-115.
Vansteenkiste, M. , Sierens, E. , Goossens, L. , Soenens, B., Dochy, F., Mouratidis, A. & Beyers, W. (2012). Identifying configurations of perceived teacher autonomy support and structure: Associations with self-regulated learning, motivation and problem behavior. Learning and Instruction, 22(6), 431-439.
Wehmeyer, M. L., Garner, N., Yeager, D., Lawrence, M. & Davis, A. K. (2006). Infusing Self-Determination into 18—21 Services for Students with Intellectual or Developmental Disabilities: A Multi-Stage, Multiple Component Model. Education and Training in Developmental Disabilities, 3-13.
Weiner, E. (1999). The meaning of education for university students with a psychiatric disability: A grounded theory analysis. Psychiatric Rehabilitation Journal, 22(4), 403.
Wilkinson, J. (1997). Developing a concept analysis of autonomy in nursing practice. British Journal of Nursing, 6(12), 703-707.
Zulkosky, K. (2009). Self‐efficacy: a concept analysis. In Nursing Forum (Vol. 44, No. 2, pp. 93-102). Blackwell Publishing Inc.