با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

2 گروه زبان انگلیسی، واحد دورود، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوع بازنمایی و ارائه مواد آموزشی (متن و تصویر/ متن) بر یادآوری واژگان در محیط یادگیری چند رسانه‌ای با میانجی‌گری سیالی کلامی بوده است. در این پژوهش 78 دانشجو (45 زن و 33 مرد) در 6 گروه 13 نفری در یک طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون چند گروهی شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش آزمون هوش آزمای تهران-استانفورد- بینه (TSB-R) و آزمون یادآوری لغت محقق ساخته بود. شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایشی (کنترل، کلامی و متن- دیداری) و صفحه نمایش (برزگ و کوچک) تقسیم شدند. پیش و پس از کاربندی آزمایشی یادآوری لغت اندازه‌گیری شد. یافته‌ها نشان داد که گروه متن/ تصویر به طور متوسط، لغات بیشتری را یادآوری کرده است و به علاوه، افراد این گروه در مقایسه با گروه‌های دیگر عملکرد نزدیک‌تری به یکدیگر داشته‌اند. همچنین یافته‌ها حاکی از این است که یادآوری لغت در گروه با صفحه بازنمایی بزرگ‌تر بیش از صفحه بازنمایی کوچک و گروه کنترل است. یافته‌های پژوهش در زمینه میانجی‌گری سیالی کلامی نشان داده است که تاثیری در یادگیری لغت در بین آزمودنی‌ها ندارد. در طراحی محیط‌های چندرسانه‌ای باید به نقش مثبت توضیحات متن/ تصویر و همچنین اندازه صفحه نمایش چندرسانه‌ای توجه کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Method of Presenting Educational Materials in Multime-dia Learning Environment on Recalling Vocabulary with the Mediation of Verbal Fluidity

نویسندگان [English]

  • Hosein Zare 1
  • Azadeh Niroomand 2

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effects of the type of presenting educational materials (text only and text/picture) on vocabulary retention in the multimedia learning environment with the mediation of verbal fluidity. In this study, 78 students (45 female and 33 male) were randomly distributed into 6 thirteen-member groups in a multi-group pretest-posttest plan. The tools in this study were Tehran-Stanford-Binet intelligence test (TSB-R) and the researcher-made test of recalling words. The participants were randomly divided into test groups (control, verbal and picture-text) and screen size (big and small) groups. Before and after the tests, a retention was measured. The findings indicated that the text-picture group recalled fairly more words. Also, the members of this group in comparison with each other had closer performance. In addition, results indicated that the groups with bigger screen size recalled more words than the groups with smaller screen size. The findings about the mediation of verbal fluidity showed that it doesn’t have any effect on the subjects. The positive function of the text- picture explanations and screen size should be considered in planning the multimedia environment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presenting Method
  • Multimedia Learning
  • Recalling Vocabulary
  • Verbal Fluidity
پوراصغر، نصیبه و زارع، حسین (1394). تجربیات قبلی و عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه دانشجویان: نقش خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه و جنسیت. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال سوم، شماره 9.
ریتا اتکینسون، ریچارد اتکینسون، ادوارد اسمیت، داریل بم، سوزان نولن هوکسما (1383). زمینه روان‌شناسی هیلگارد. ترجمه محمد نقی براهنی تهران: رشد. (2001).
زارع، حسین و علی اکبر شریفی (1395). روان‌شناسی شناختی. تهران: دانشگاه پیام نور.
شفاهی یامچلو، سعید؛ کامکاری، کامبیز؛ شفاهی یامچلو، محمد؛ غلامی، شهرام (1391). «اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت‌های مدیران آموزشی دانشگاه سماء». فصلنامه روان‌شناسی صنعتی سازمانی، سال سوم، شماره 13، صص 70-59.
کنگر کنگری، هاله؛ زندی، بهمن؛ زارع، حسین و علیپور، احمد (1391). «تاثیر حروف چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر». مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری. سال دوم، شماره اول، پیاپی (2)، بهار و تابستان 1391. صص. 76-65.
میرمحمدتبار، سیدعبدالله؛ طالع‌پسند، سیاوش؛ محمدی‎فر، محمدعلی (1391). تاثیر توضیحات چندرسانه‌ای در یادآوری و درک مطلب زبان انگلیسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
 
 
Acha, J. (2009). The effectiveness of multimedia programmes in children’s vocabulary learning. British Journal of Educational Technology, 40(1), 23-31.
Akbulut, Y. (2007). Effects of multimedia annotations on incidental vocabulary learning and reading comprehension of advanced learners of English as a foreign language. Springer Science Media b. v., 35, 499- 517.
Al Ghafli, M. H. (2011). The Effect of mediated glosses on vocabulary recall and text comprehension with English language learners in Saudi Arabia. (Doctoral Dissertation). University of Kansas.
Al-Seghayer, K. (2001). The Effect of multimedia annotation modes on l2 vocabulary acquisition: a comparative study. Language Learning & Technology, 5(1), 202-232.
Ariew, R. & Ercetin, G. (2004). Exploring the potential of hypermedia annotations for Second language reading. Computer Assisted Language Learning Journal, 17(2), 237–259.
Ben Salem, E. (2006). The influence of electronic glosses on word retention and reading comprehension with Spanish language learners. (Doctoral Dissertation). Universit of Kansas.
Cavus, N. & Ibrahim, D. (2009). M-Learning: an experiment in using sms to support learning new English language words. British Journal of Educational Technology, 40, 78–91.
Chen, H. (2002). Investigating the effects of l1 and l2 glosses on foreign language reading comprehension and vocabulary retention. Paper Presented at the Annual Meeting of the Computer-Assisted Language Instruction Consortium, Davis, ca.
Chen, N.; Hsieh, S. & Kinshuk. (2008). Effects of short-term memory and content representation type on mobile language learning. Language Learning & Technology, 12, 93–113.
Chun, D. M. & Plass, J. L. )1996(. Effects of multimedia annotations on vocabulary acquisition. The Modern Language Journal, 80 (2), 183-198.
Gellevij, M.; Van Der Meij, H.; De Jong, T. & Pieters, J. (2002). Multimodal versus unimodal instruction in a complex learning context. The Journal of Experimental Education, 70(3), 215-239.
Jones, L. (2004). Testing l2 vocabulary recognition and recall using pictorial and writtenest items. Language Learning & Technology, 8(3), 122-143.
Jones, L. & Plass, J. (2002). Supporting listening comprehension and acquisition in french with multimedia annotations. The Modern Language Journal, 86(4), 546-561.
Kim, D. & Kim, D. J. (2012). Effect of screen size on multimedia vocabulary learning. British Journal of Educational Technology. Vol 43 no 1 2012 62–70.
Knight, S. (1994). Dictionary use while reading: the effects on comprehension and vocabulary acquisition for students of different verbal abilities. The Modern Language Journal, 78 (3), 285-299.
Ko, M. H. (2005). Glosses, comprehension, and strategy use. Reading in a Foreign Language, 17. Retrieved November 24.
Kost, C. R.; Foss, P. & Lenzini, J. J. )1999(. Textual and Pictorial Glosses: Effectiveness on Incidental Vocabulary Growth when Reading in a Foreign Language. Foreign Language Annals, 32 (1), 89-113.
Leahy, W.y Chandler, P. & Sweller, J. (2003). When auditory presentations should and should not be a component of multimedia instruction. Applied Cognitive Psychology, 17,401-418.
Lu, M. (2008). Effectiveness of vocabulary learning via mobile phone. Journal of Computer Assisted Learning, 24, 515–525.
Maniar, N.; Bennett, E.; Hand, S. & Allan, G. (2008). The effect of mobile phone screen size on video based learning. Journal of Software, 3, 51–61.
Mayer, R. E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. In r. e. Mayer (ed.). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (pp: 31- 48). Cambridge: Cambridge University Press.
Mayer, R. E. and Gallini, J. (1990). “When is an illustration worth ten thousand words?” Journal of Educational Psychology, 82, 715-728.
Mayer, R. E. & Sims, V. K. (1994). For whom is a picture worth a thousand words? Extensions of a dual-coding theory of multimedia learning. Journal of Educational Psychology, 86(3), 389-401.
Moreno, R. & Mayer, R. E. (1999). Cognitive principles of multimedia learning: the role of modality and contiguity. Journal of Educational Psychology, 91(2), 358-368.
Motiwalla, L. F. (2007). Mobile learning: a framework and evaluation. Computers& Education, 49, 581–596.
Najjar, L. J. (1998). “Principles of educational multimedia user interface design”. Human Factors, 40 (2), 311-323.
Paivio, A. (1991). Dual coding theory: retrospect and current status. Canadian Journal of Psychology, 45, 255-87.
Plass, J. L.; Chun, D. M.; Mayer, R. E. & Leutner, D. (2003). Cognitive load in reading a foreign language text with multimedia aids and the influence of verbal and spatial abilities. Computers in Human Behavior, 19, 221–243
Reeves, B.; Lang, A.; Kim, E. Y. & Tatar, D. (1999). The effects of screen size and message content on attention and arousal. Media Psychology, 1, 49–68.
Riding, R. & Grimley, M. (1999). Cognitive style, gender and learning from multimedia materials in 11- year-old children. British Journal of Educational Technology, 30, 43- 56.
Sadoski, M. & Paivio, A. (2001). Imagery and Text: A dual coding theory of reading and writing. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers: Mahwah, New Jersey; London.
Sakar, A. & Ercetin, G. (2005). Effectiveness of hypermedia annotations for foreign language reading. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 28–38.
Stockwell, G. (2007). Vocabulary on the move: investigating an intelligent mobile phone-based vocabulary tutor. Computer Assisted Language Learning, 20, 365–383.
Yanguas, I. )2009(. Multimedia glosses and their effect on l2 text comprehension and vocabulary learning. Language, Learning & Technology, 13(2), 48-67.
Yeh, Y. & Wang, C. (2003). Effects of multimedia vocabulary annotations and learning styles on vocabulary learning. Calico Journal, 21(1), 131-144.
Yoshii, M. )2006(. L1 and l2 glosses: their effects on incidental vocabulary learning. Language Learning & Technology, 10 (3), 85- 101.