با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، برنامه‌ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله با هدف بررسی نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور، با استفاده از ابزارهای جستجو، در پایگاه‌های الکترونیکی انجام شده است. در مجموع 160 مقاله که در فاصله سال‌های 1383 تا 1394 در مجلات معتبر علمی-پژوهشی داخلی منتشر شده بودند، مطالعه و بررسی شدند. این بررسی مروری نشان داد که اکثر پژوهش‌های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور دارای ساختارهای نگارشی ضعیف و چارچوب‌های نظری نامشخص هستند. به علاوه به دلیل نبود انسجام کافی و پراکندگی موضوعی پژوهش‌های بررسی شده، ارایۀ تصویر جامع و دقیق از کیفیت فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور امکان‌پذیر نیست و این مهم، نشان می‌دهد که دانشگاه برای مطالعه مسایل مربوط به خود باید یک طرح جامع مشتمل بر طرح‌های کلان و خرد پژوهشی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه با انجام طرح «نیازسنجی پژوهشی دانشگاه پیام نور»، محورهای این طرح جامع را استخراج کرده و با برنامه زمان‌بندی منظم، به انجام طرح‌های پژوهشی مورد نیاز اقدام کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic Review of Conducted Studies on Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Sarmadi 1
  • Nasim Fadaeinezhad 2

چکیده [English]

This Study has been done with the aim of systematic review of studies which have been done on Payame Noor University by the use of searching tools in Electronic Data Bases. In total, 160 articles which have been published during the years 1383-1394 in scientific-research valid magazines have been studied and reviewed. This reviewing study shows that most of the researches conducted on Payame Noor university field have weak writing structures and non-definitive frameworks. Moreover, because of having no efficient stability and the diversity of reviewed researches in subject area, it is not possible to present a substantive and comprehensive image of training and educating processes in Payame Noor University. This fact indicates that the university should have a comprehensive and complete plan of micro and macro projects. It is suggested that the open education research office should extract the main pivots of this comprehensive plan and by regular programming proceed the required researching plans. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic Reviewing
  • Payame Noor University
  • Re-search
ابراهیم‌زاده، عیسی (1385). تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات. جستارهای مفهومی، فصلنامه پیک نور، سال چهارم، شماره 4، (13-3).
اصلانی، فرشید؛ حضوری، محمد جواد؛ رفیعی، مجتبی؛ حسن‌زاده، علیرضا (1393). طراحی و تدوین الگوی خودرهبری سازمانی مبتنی بر رویکرد داده‌بنیاد (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور). مدیریت سازمان‌های دولتی. سال سوم، 1، 39-54.
ایلانی، علی اکبر (1387). نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور منطقه 5 و نقش کتابخانه‌ها در تامین این نیازها. پیک نور (علوم انسانی)، سال ششم، 2، 27-11.
آتشک، محمد (1386). مبانی نظری و کاربردهای یادگیری الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 43، (156-134).
آقایاری، آذر؛ هنری، حبیب؛ بابایی مبارکه، معصومه (1391). ارزیابی WC،WHR ، BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال اول، 1، 81-94.
بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل‌انگیزان، سهراب؛ حسینی لرگانی، سیده مریم (1389). تاثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. سال شانزدهم، 3، 105-85.
بصیری، بتول؛ طالبی، هوشنگ؛ نیلی، محمدرضا (1393). بررسی تاثیر الگوی تدریس «دریافت مفهوم» بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دوره کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان در درس آمار. رویکردهای نوین آموزشی، سال نهم، 2، 59-88.
بیرانوند، علی (1393). بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور جهرم. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، سال اول، 1، 110-101.
بیرانوند، علی؛ صیف، محمدحسن؛ موسی چمنی، اعظم (1391). بررسی شیوه جستجو و ذخیره و بازیابی منابع الکترونیکی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شیراز. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، سال اول، 3، 38-29.
پیرزاده، آسیه (1390). بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان واحد کهندژ. تحقیقات نظام سلامت. سال هفتم، 5، 585-580.
ثقفی، مهدی؛ پوریوسف، اعظم؛ نظامی، احمد (1394). بررسی امکان‌سنجی استقرار نرم‌افزار تامین مالی در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی و ارائه راهکارهایی جهت ارتقا کارایی سیستم مالی. مجله اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 5-6، 101-118.
ثمری، عیسی؛ رسول‌زاده، بهزاد (1388). مقایسه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش سنتی، بر میزان پیشرفت تحصیلی، یادگیری خودتنظیمی و انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور. فصلنامه آموزش عالی، شماره 5، 94-83.
جاوری، مجید؛ شاهیوندی، احمد؛ الله‌دادی، نورالدین؛ سلطانی، مرضیه (1389). استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان‌یابی مراکز آموزش عالی (نمونه موردی: دانشگاه پیام نور خرم آباد). جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال اول، شماره اول، 22-3.
جوادی بورا، محمد علی؛ نجفی، حسین؛ سرمدی، محمدرضا؛ نوروززاده، رضا ( 1392). شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فناوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، 3، 41-55.
حسینی، حسن (1387). توسعه شاخص‌های توسعه منابع انسانی و بررسی وضعیت آن در ایران، فصلنامه پیک نور، سال ششم، شماره 1، 159-147.
حضوری، محمدجواد؛ علی‌پور، احمد؛ دیداب، سپیده (1390). ارتباط شیوه‌های شناختی گریگوریک با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور. توسعه کارآفرینی، سال سوم، 12، 144-125.
خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن ( 1387). نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی. فصلنامه آموزش عالی، سال اول، شماره 3، (125-119).
دسترنج، منصوره؛ بلوکی، صدیقه؛ موذن، مریم (1392). بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بستک در سال 1389. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره 20، 258-241.
دلقندی، فائزه؛ ریاحی‌نیا، نصرت (1393). مدیریت اطلاعات شخصی آکادمیک: بررسی موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، سال اول، 3، 97-106.
ذوالفقار، محسن؛ مهر محمدی، محمود (1392). ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور از دید دانشجویان و استادان در فرایند کلاس‌های رفع اشکال گروهی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، سال بیستم، 2، 1-18.
ربیعی، علی؛ نظریان، زهرا (1393). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور. فناوری آموزش، دوره 9، شماره 1، ص 61-49.
رحمان‌پور، عادل؛ غفرانی، محسن؛ فهیم دوین، حسن (1392). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور کشور در سال 1390. مدیریت ورزشی، دورة 7، شمارة 2، 252-237.
رستگار، احمد؛ صیف، محمدحسن؛ طالبی، سعید (1393). ارائه مدل عِلی پیش‌بینی اضطراب رایانه براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور استان فارس). پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال دوم، 5، 55-68.
رضایی‌راد، مجتبی؛ محمدی اترگله، روح الله (1391). بررسی نقش به کارگیری آموزش الکترونیکی در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران. دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، سال سوم، 3، 1-2.
رضایی راد، مجتبی (1391). بررسی میزان آمادگی اساتید دانشگاه پیام نور به منظور استفاده از آموزش الکترونیکی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، 35، 110-116.
رضایی صوفی، مرتضی (1393). ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره‌وری اعضای هیئت علمی تربیت بدنی پیام نور کشور. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال سوم، شمارة ، 2، 94-85.
رضوانی، رضا؛ نوروزی، سمیه (1393). میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب‌های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تاثیر آن در کیفیت نظام آموزشی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال پنجم، 10، 85-96.
زارع، حسین (1387). بررسی علل نپیوستن دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی به عضویت در هیئت علمی دانشگاه پیام نور. پیک نور (علوم انسانی)، سال ششم، 3، 109-94.
سرمدی، محمد رضا؛ صیف، محمد حسن؛ رستگار، احمد؛ سعیدی کیا، مهرزاد (1391). تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی‌های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، 4، 99-127.
سلطانی، ایرج (1383). نقش اطلاعات در توسعه منابع انسانی. تدبیر، شماره 138، (92-86).
سواری، کریم (1391). بررسی میزان رواج اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور اهواز. شناخت اجتماعی، سال اول، 2، 68-63.
سیف‌زاده، علی؛ قنبری برزیان، علی (1393). بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور محلات در خصوص ازدواج. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال پنجم، شماره 15، 89-114.
شریف‌زاده، فتاح؛ رضوی، سیدمصطفی؛ زاهدی، شمس‌السادات؛ نجاری، رضا (1388). طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور). توسعه کارآفرینی، سال دوم، 6، 38-11.
شریف مقدم، هادی؛ احسانیان، قاسم علی ( 1393). مطالعه کتاب‌های درسی چاپ دانشگاه پیام نور و بررسی نگرش دانشجویان نسبت به میزان رعایت الگوهای نگارشی. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، سال اول، 1، 19-1.
صابون‌چی، رضا؛ ذبیحی، حسین؛ قاسمی، باب‌الله (1392). مقایسه خلاقیت و روحیه کارآفرینی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور استان مازندران. کار و جامعه، 155، 35-33.
صادقی‌فر، جمیل؛ فاضلی، معصومه؛ کرامت‌منش، فاطمه؛ تولیده، زهرا (1393). رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام. اخلاق زیستی، سال چهارم، 12، 47-31.
صفوی، مینا؛ محمدی فرید، مریم؛ کاظم‌پور مشهدی، خلیل (1394). نظرات اعضای هیئت علمی و دستیاران علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان. توسعۀ آموزش جندی شاپور، سال ششم، 14، 244-237.
طالقانی، غلامرضا؛ فیضی، کاوه؛ علی‌زاده، صابر؛ شریعتی، فرهاد؛ غفاری، علی (1392). بررسی تاثیر ابعاد رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج. نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره 6، 210-187.
عجم، علی اکبر؛ جعفری ثانی، حسین؛ مهرام، بهروز؛ آهنچیان، محمدرضا (1392). بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، 3، 63-82.
عمادزاده، مصطفی (1382). اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان: انتشارات مشعل.
غفاری، سعید (1390). بررسی استراتژی و مهارت‌های جستجوی اطلاعات دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم. دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات). سال چهارم، 14، 90-79.
غفاری، سعید؛ سلحشور، گوهر (1393). بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سال‌های 1390- 1380. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، سال اول، 1، 32-20.
غفاری، هادی؛ یونسی، علی (1389). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 3، 136-115.
فراهانی، ابوالفضل؛ سراج، سارا ( 1392). شاخص ملی آمادگی حرکتی مهارتی داوطلبان فراگیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دانش ارزیابی، سال سوم، 9، 94-29.
فهامی، ریحانه؛ زارع، حسین (1392). عوامل موثر بر پذیرش فناوری‌های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور اصفهان). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، 1، 67-80.
فیضی، آوات؛ محبوبی، طاهر؛ زارع، حسین؛ مصطفایی، علی (1391). رابطه هوش شناختی و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی. تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 4، ص 284-276.
فیضی، طاهره؛ شهائی، بهنام؛ گرامی‌پور، مسعود (1391). شناسایی عوامل انگیزش اساتید در دانشگاه پیام نور استان تهران. مدیریت دولتی، سال چهارم، 12، 73-88.
کشاورز، مرضیه (1392). بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه‌های اثرگذار بر آن. توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 3، ص 548-529.
گودرزی، سعید (1388). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پیام نور؛ مطالعه موردی استان همدان. فصلنامه آموزش عالی، سال دوم، 8، 126-103.
لشکری، محمد (1388). توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، تهران: پیام نور.
متوسلی، محمود؛ آهنچیان، محمدرضا (1381). اقتصاد آموزش و پرورش، تهران: انتشارات سمت.
مجیدی، امید (1380). نظام برتر (آینده آموزش و آموزش آینده)، تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.
مختاری حصاری، آرزو؛ نعمتی، علیرضا (1392). عامل‌های موثر بر شایستگی حرفه‌ای دانشجویان رشته کشاورزی برای ورود به بازار کار، مطالعه موردی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 27، 119-110.
مظلومیان، سعید؛ زندی مهر، هوشنگ؛ رستگار، احمد (1389). بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان فارس. فصلنامه آموزش عالی، شماره 12، 70-53.
معینی کیا، مهدی؛ زاهد بابلان، عادل (1391). سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام نور. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، سال چهارم، شماره 11-12، 27-35.
ملکی‌پور، احمد؛ ملکی‌پور، موسی؛ معمرحور، جمال؛ حسینی، جواد؛ فرزانه، محمد (1393). بررسی میزان سواد رایانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور دهلران. دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، سال پنجم، 4، 45-52.
موسوی، مینا؛ محمدزاده نصری، مهناز؛ پویا، مرداد (1393). تحلیل نگرش و عوامل تشویق کننده اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه پیام نور در باره یادگیری الکترونیکی (مورد پژوهی: دانشگاه پیام نور اردبیل). پردازش و مدیریت اطلاعات، سال سی‌ام، 2، 443-466.
میرزایی، اردوان (1384). نقش دانشجویان فراگیر بر افزایش میانگین معدل دانشجویان دانشگاه پیام نور. پیک نور (علوم انسانی)، سال سوم، 2، 79-71.
نجفی هزار جریبی، حبیب الله؛ باقرپور، معصومه (1386). بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان پیام نور و ارایه الگویی جهت استفاده بهینه. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سالی دوم، شماره 3، 123-111.
نجفی، حسین (1390). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی- یادگیری، فصلنامه پیک نور، شماره 1، (59-51).
نجفی، حسین؛ فرج الهی، مهران؛ نوروززراده، رضا؛ سرمدی، محمدرضا (1393). بررسی عوامل موثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس و طراحی الگویی برای آن. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال یازدهم، 43، 110-118.
نیک کار، ملیحه؛ علیجانی، رحیم (1388). بررسی میزان استفادۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور، از مجله‌های الکترونیکی و عوامل موثر بر آن. مطالعات آموزش و یادگیری، سال اول، 2، 163-131.
ویسی، رضا؛ کریم‌زاده، پریسا (1389). توسعه فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل و راهکارها (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان مازندران). دوفصلنامه برنامه و بودجه، شماره 111، 183-159.
 
 
 
Herconvitch, L.; Meyer, J. P. (2002). Commitment to organizational change: extension of a three-component model. Journal of Applied psychology, 87(3), 474-87.
Macmillan, P. (2010). Human Development Report 2010, 20th Anniversary Edition. United Nations Development programmed Publication, 37, p. 457.