با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناس ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد جو روانی- اجتماعی کلاس بر احساس دلزدگی تحصیلی با نقش واسطه‌گری ارزش تکلیف، انجام شده است. برای این منظور، تعداد 328 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های شهر برازجان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه پژوهش شامل مقیاس دلزدگی پکران و همکاران (2002 و 2005)، مقیاس جو روانی- اجتماعی کلاس میشو و همکاران (1985) و مقیاس ارزش تکلیف پینتریچ (1991) پاسخ دادند. برای بررسی فرضیه‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ابعاد دلبستگی بین دانش‌آموزان (013/0>P ,033/-=(β و نظم و سازماندهی کلاسی (04/0>P ,03/-=β) اثر غیرمستقیم معناداری براحساس دلزدگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف دارند. براساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت دانش‌آموزانی که معتقدند کار گروهی نتایج بهتری برای آنها دارد و از حضور در جمع برای اهداف تحصیلی و شخصی بهره می‌گیرند و برای مدرسه و کلاس و درس احترام قائلند احساس دلزدگی کمتری دارند. همچنین در صورتی که مطالب درسی برای دانش‌آموزان به گونه‌ای ارائه شود که آنها بدانند قرار است چه چیزی را یاد بگیرند و در نهایت آن را سودمند قلمداد کنند، احساس دلزدگی تحصیلی در آنها کاهش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Causal Model of Relationship between Class Psychosocial Climate and Academic Boredom, and the Mediating Role of Task Value

نویسندگان [English]

  • Saeid Mazloumian 1
  • Ahmad Rastegar 1
  • Somayeh Khazaei 2

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of classroom psychosocial climate dimensions on academic boredom with regard to the mediating role of task value. To do this, 328 male and female 3rd grade high school students from Borazjan were chosen via randomized cluster sampling and answered to the scales of the study consisting Pekrun et al. (2002, 2005) boredom scale, Michaud et al. (1985) classroom psychosocial climate scale, and Pintrich (1991) task value scale. Path analysis was utilized in order to analyze the data. Results showed that student participation in classroom activities; at last, attachment dimensions of students (β=-0.33, p 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Boredom
  • Classroom Psychosocial Climate
  • Task Value
انصاری، حجت‌الله (1375). بررسی تأثیر جو روانی ـ اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران. پایان‌نامه فوق لیسانس. دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
توکلی، محمدعلی (1392). بررسی شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ترجیح زمان مطالعه و هدف از ورود به دانشگاه. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، دوره 9، شماره 28، 100-122.
حسینی، فریده‌سادات؛ لطیفیان، مرتضی (1385). بررسی تاثیر دادوستدهای خودمهاری و جنسیت بر جو روانی – اجتماعی کلاس. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 2، شماره 1 (5)، 27-41.
دلاورپور، محمد اقا (1393). دلزدگی تحصیلی: تبیین نقش علی محیط یادگیری و عوامل شخصیتی با واسطه‌گری ارزش‌های تحصیلی و راهبردهای مقابله‌ای. رساله دکتری. دانشگاه شیراز، دانشکده‌ علوم تربیتی و روان‌شناسی.
سیف، علی اکبر (1390). روان‌شناسی پرورشی نوین (روان‌شناسی آموزش و یادگیری). تهران: نشر دوران. ویرایش ششم.
عزیزی‌نژاد، بهاره (1395). نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال چهارم، شماره 13، 57-68.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی الله؛ کاوسیان، جواد و نیکدل، فریبرز (1388). رواسازی پرسش‌نامه هیجان‌های تحصیلی پکران. فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، سال هشتم، شماره 32، 7-38.
کدیور، پروین (1390). روان‌شناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت. چاپ چهاردهم.
هاشمی، نفیسه (1383). بررسی رابطۀ بین ادراک از جو روانی- اجتماعی کلاس، جو عاطفی خانواده، اضطراب امتحان و استفاده از راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دختران پایه دوم راهنمایی شهر اصفهان در سال 83-1382. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی.
 
 
Anderman, E.M. (2002). School effects of on psychological outcomes during adolescence. Journnal of Educational psychology, 94, 795-809.
Anderson, A.; Hamilton, R. J. & Hattie, J. (2004). Classroom climate and motivated behavior in secondary schools. Learning Environments Research, 7, 211–225.
Artino, A. R. & Jones, K. D. (2012). Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning. Internet and Higher Education. 15, 170-175.
Artino, A. R.; La Rochelle, J. S. & During, S. J. (2010). Second-year medical students’ motivational beliefs, emotions, and achievement. Medical education, 44(12), 1203-1212.
Ashcraft, M. H., & Kirk, E. P. (2001). The relationship among working memory, math anxiety, and performance. Journal of experimental Psychology, 130(2), 237.
Baker, R.S.; D`Mello, S.K.; Rodrigo, M. T. & Grasser, A. C. (2010). Better to be frustrated than bored: The incidence, persistence, and impact of learner` cognitive affective states during environments. International Journal of Human Computer Studies. 68, 223-241.
Bartsch, R.A. & Cobern, K.M. (2003) Effectiveness of PowerPoint presentations in lectures. Computers and Education, 41, 77-86.
Daschmann, E. C.; Goets, T. & Stupnisky, R. H. (2011). Testing the predictors of boredom at school: Development and validation of the precursors to boredom scales. British Journal of Educational Psychology, 81, 421-440.
Evans, I. M.; Harvey, S. T.; Buckley, L. & Yan, E. (2009). Differentiating classroom climate concepts: Academic, management, and emotional environments. Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, 4(2), 131-146.
Fahlman, S. A.; Eastwood, J. D. & Williams, J. (2009). The experience of boredom: Theory and phenomenology. Poster presented at the 65th Annual Meeting of the Canadian Psychological Association, St. John`s Newfoundland, Canada.
Fallis, R. K. & Optotow, S. (2003). Are students failing schools or are schools failing students? Class cutting in high school. Journal of Social Issues, 59 (1), 103-119.
Frenzel, A. C.; Pekrun, R. & Goetz, T. (2007a). Girls and mathematics-a hopeless` issue? A control-value approach to gender differences in emotions towards mathematics. European Journal of Psychology of Education, 22 (4), 497-514.
Goetz, T. & Frenzel, A. C. (2006). Phenomenology Langeweile [Phenomen-ology of academic boredom]. Zeitschrift fur Entwicklungspsychologie und Padagogsche Psychologie, 38, 149-153.
Goetz, T.; Frenzel, A. C. & Pekrun, R. (2007). Regulation von langeweile In Unterricht: Was Schi. Ilerinnen und Schi.iler bei der `Windstille der Seele` (nicht) tun [Regulation of boredom in class. What students (do not) do when experiencing the `Windless calm of the soul`. Unterrichtswissenchajt, 35, 312-333.
Goetz, T.; Frenzel, A. C.; Pekrun, R.; Hall, N. C. & Ludtke, O. (2007). Between and Within-domain relations of students academic emotions. Journal of Educational Psychology, 99, 715-733.
Goetz, T.; Frenzel, A.; Stoeger, H. & Hall, N. (2010). Antecedents of everyday positive emotions: An experience sampling analysis. Motivation and Emotion, 34 (1), 49-62.
Goetz, T.; Preckel, E.; Pekrun, R. & Hall, N. (2007).Emotional experiences during test taking: Does cognitive ability make a difference? Learning and Individual Differences, 17, 316.
Johnsan, N. M. (2008). The study and comparison of motivation, attributional style, lous of control, and career the level indecision between black and with grade suburban student. Cognitive therapy and research, 40, 107-125.
Kanevsky, L. & Keighley, T. (2003). To produce or not to produce? Understanding boredom and the honor in underachievement. Roeper Review, 26 (1), 20-28.
Klem, A. M. & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of school Health, 74, 262-273.
Larson, R. W. & Richards, M. H. (1991). Boredom in the Middle School Years: Blaming School vs. Blaming Students. American Journal of education, 4, 418-430.
Linnenbrink, E. (2006). Emotion research in education: Theoretical and methodological perspectives on the integration of effect, motivation, and cognition. Educational Psychology Review, 18 (4, 307-314.
Loucas, A. & Murphy, J. (2007). Middle school student perceptions of school. Climate. Examining protective function subsequent adjustment Problems. Journal of school psychology. Vol, 44, Issue, 6.
Luca, J. & Weippl, E. (2008). Perceived task value and difficult of online student- generated questions: Its effects and implications for instruction. Journal of Educational Psychology, 32, 4516- 4521.
Mann, S. & Robinson, A. (2009). Boredom in the lecture theatre: An investigation into the contributors, moderators and outcomes of boredom amongst university students. British Educational Research Journal, 35 (2), 243-258.
Martin, M.; Sadlo, G. & Stew, G. (2006). The phenomenon of boredom. Qualitative Research in Psychology, 3, 193-211.
Mayring, Ph. & Rhoneck, Ch. V. (Eds). (2003). Learning emotions. The influence affective factors on classroom learning: London: Peter Lang.
Michaud, P.; Comeau, M. & Goupil, G. (1985). Inventaire de climated apprentissage, 1-30.
Net, U. E.; Goetz, T. & Hall, N. C. (2011). Cooing with boredom in school: An experiemce sampling exoerience. Contemporary Educational Psychology, 36, 49-59.
Pekrun, R. & Linnenberink- Garcia, L. (Eds). (2014). International Hanbook of Emotions in Education. New York: Routledge.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18 (4), 315-341.
Pekrun, R. (2009). Emotions at school. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school (pp. 575-604). New York: Routledge.
Pekrun, R. (2010). Academic emotions. In T. Urdan (Ed.), APA educational psychology handbook (Vol. 2). Washington: American Psychological Association.
Pekrun, R.; Goetz, T. & Perry, R. P. (2005). Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). User’s manual. Munich, Germany: Department of Psychology, University of Munich.
Pekrun, R.; Goetz, T.; Daniels, L.; Stupnisky, R. H. & Perry, R. P. (2010). Boredom in achievement settings: Exploring control-value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion. Journal of Educational Psychology, 102 (3), 531-549.
Pekrun, R.; Goetz, T.; Titz, W. & Perry, R. P. (2002a). Academic emotions in students` self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37, 91-105.
Pekrun, R.; Hall, N. C.; Goetz, T. & Perry, R. (2014). Boredom and academic achievement: Testing a model of reciprocal causation. Journal of Educational Psychology. 106(3), 696-710.
Pekrun, R.ک Elliot, A. J. & Maier, M. A. (2009). Achievement Goals and Achievement Emotions: Testing a Model of Their Joint Relations With Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 101 (1), 115–135
Peter, F. & Dalbert, C. (2010). Do my teachers treat me justly? Implications of students’ justice experience for class climate experience. Contemporary Educational Psychology, 35(4), 297-305.
Pintrich, P. R. (2002). Future challenges and directions for theory and research on personal epistemologies. InHofer, B. K. & Pintrich, P. R (Eds), Personal epistemology: The Psychology of beliefs about knowledge and knowing (PP. 103-118). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Pintrich, P.; Smith, D.; Garcia, T. & McKeachie, W. (1991). A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Ann Arbor, MI: University of Michigan, National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.
Pintrich, P.R. & Schunk, D.H. (2002). Motivation in Education: Theory, Research, & Applications. New Jersey: Johnston.
Rani, P.; Sarkar, N. & Liu, C. (2005). Maintaining optimal challenge in computer games through real-time psychological feedback. In Proceedings of the 11th International Conference on Human Computer Interaction, Las Vegas, NV, 22-27 Juiy 2005.
Schunk, D. H.; Pintrich, P. R. & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: theory and applications (3rd ed.) upper saddle River, NJ: Merrill- Prentice Hall.
Van Tilburg, W. A. P. & Igou, E. R. (2011). On boredom: Lack of challenge and meaning as distinct boredom experiences. Motivation and Emotion. 36:181-194.
Velayutham, S. & Aldridge, J. M. (2013). Influence of psychosocial classroom environment on students’ motivation and self-regulation in science learning: A structural equation modeling approach. Research in Science Education, 43(2), 507-527.
Vodanovich, S. J. (2003). Psychometric measures of boredom: Areview of the Literature. The Journal of Psychology, 137 (6), 569-595.
Vogel-Walcutt, J. J.; Fiorella, L.;Carper, T. & Schatz, S. (2012). The Definition, Assessment, and Mitigation of State Boredom Eithin Educational Settings: A Comprehensive Review. Edue Psychol Rev 24:89-111.
Wegner, L.; Flisher, A. J.; Chikobvu, P.; Lombardd, C. & King, G. (2008). Leisure boredom and high school dropout in Cape Town, South Africa. Journal of Adolescence, 31, 421–43.
Wolf, S. J. & Fraser, B. J. (2008). Learning environment, attitudes, and achievement among middle-school science students using inquiry-based laboratory activities. Research in Science Education, 38, 321–341.