با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی ساختاری از رابطه بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در آنها با توجه به نقش واسطه‌ای خودتنظیمی، دانش و آگاهی مدیران مقطع متوسطه شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان، به تعداد 250 نفر تشکیل می دهد که به علت محدود بودن، از روش سرشماری استفده شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته بر اساس متغیرهای پژوهش می‌باشد که از پنج مولفه توانمندسازی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دانش و آگاهی از فناوری‌ها، خودتنظیمی در استفاده از فناوری‌ها و میزان استفاده از فناوری‌ها تشکیل شده است. به منظور بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی صوری استفاده شد و به منظور بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار آماری  SPSSو PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مستقیم و مثبت و معنادار بر میزان استفاده از آن‌ها دارد و این متغیر نیز به نوبه خود اثری مستقیم و مثبت و معنادار در استفاده از آنها دارد. علاوه بر این مشاهد شد که این دو متغیر نیز اثری مستقیم، مثبت و معنادار بر توانمندسازی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. همچنین مشاهده شد که خودتنظیمی و دانش و آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی واسطه‌ای در ارتباط بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در استفاده از آنها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Structural Model of the Mediator of Self-Regulation, Knowledge and Aware-ness in Relationship Between of Attitude to Information Communications Technology and Empowerment to Usage with Manager in High School

نویسندگان [English]

  • Negin Barat Dastjerdi 1
  • Yasamin Abedini 2

چکیده [English]

The aim of this study was provide a structural model of the Mediator of Self-regulation, knowledge and awareness in relationship between of attitude to information communications technology and empowerment to usage with manager in high school. The statistical population of this study was composed of 250 girl's high school managers in Isfahan; Due to the limited availability of census method was used. The research method was descriptive-survey. The research tool was a researcher made questionnaire based on variables with five components such as empowerment to usage information communications technology, knowledge and awareness of information communications technology, self-regulation in the use of information communications technology and the use of information communications technology has been established. The content validity was used in order to check the validity and the Cranach’s alpha coefficient was used to evaluate the reliability. Later, by using path analyses statistical method, the data was analyzed with SPSS and PLS software. Findings indicated that, attitudes toward the used of information communications technology direct effect and positive on the use of them, and this variable in turn direct effect and positive in their used. In addition, it was observed that these two variables the direct effect, positive on empowerment in their use of information communications technology and communication technology. Also, it was observed that self-regulation and knowledge and awareness of information communications technology were Mediator role in the relationship between attitudes to information communications technology and empowerment in using of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge and Awareness
  • Self-Regulation
  • Use of Information and Communication Technology
  • Em-powerment
  • Structural Model
ابیلی خ، نارنجی ثانی ف، مصطفوی ز (1396). بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی مهد البرز، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال پنجم، شماره اول، 50-35.
اردلان ا، الماسی م، جنابی ش (1390). بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع برق منطقه‌ای غرب استان کرمانشاه)، پایان‌نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
اسمعیل نژاد م، منفردی راز ب، کوهستانی ه (1392). رابطه آشنایی با فناوری اطلاعات و توانمندسازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره چهارم، 100-85.
جلالی ع ا، عباسی م ع (1382). فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا. چکیده مقالات همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران.
رجایی‌پور س، شعبانی ا، نیازپور زیلایی م (1387). عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران مدارس، پژوهشنامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 8: 38-23.
زایرکعبه س، علبابایی آ، دراج ن (1393). تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمان، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
سرمدی م (1396). ارائه مدل علی قصد استفاده از آموزش بر خط در بین اعضای هیئت علمی، مطالعه موردی دانشگاه پیام نور، فصلنامه علمی پژوهشی یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره چهارم ، شماره 16، 60-49.
شریفی الف، اسلامیه ف (1393). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش و مدیریت. (چاپ دوم) تهران: فرهنگ سبز.
صرافی‌زاده ا (1388). فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)، تهران: میر.
صیف م، ح (1394). مدل علی بسط یافته تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب: نقش جهت‌گیری هدف یادگیری و یادگیری خودتنظیمی، فصلنامه علمی پژوهشی یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره سوم، شماره نهم، 56-45.
فلاحی ع (1389). نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان بانک ملی ایران در شهر شیراز، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
گودرزی ا، گمینیان و (1389). اصول، مبانی و نظریه‌های جو و فرهنگ سازمانی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
وارث ح (1387). ظهور تکنولوژی اطلاعات، ماهنامه تدبیر، شماره 87.
 
 
 
 
 
Alquraini H, Alhashem A, Shah M, Chowdhury R. (2007). Factors influencing nurses' attitudes towards the use of computerized health information systems in Kuwaiti hospitals. Journal of Advanced Nursing, 57(4): 375-81.
Alraja MN, Alomiam N R. (2013). The effect of information technology in empowerment public sector employees: a field study , Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 5 (1):805-815.
Baylor AL, Ritchie D. (2002). What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and perceived student learning in technology-using classrooms? Computers & Educ, 39(4): 395-414.
Benamati J. (2008). Decision support systems infrastructure: The root problems of the management of changing IT. Decision Support Systems, 45(4): 833-44.
Bowen DE, Lawler EE. (1992). The Empowerment of Service Workers. What, Why, Who, When, Sloan Management Review.
Farrahi A., Sanjaghi M.E., Bagheri M., Talaee M.H. (2014). Designing an interactional model of empowerment of human capital based on information and communication technology in the military forces. Journal of Defensgy strategy, 11(44):40-42
Ghafari Z. (2009). Information technology in education area, Resalat Newspaper, 3-2: 674.
Serrat, O. (2016). How information and communication technology can fast track development. Journal of knowledge showcases, issue 7:32-35.