با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه روان‌شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان صورت گرفته است.
روش پژوهش آزمایشی است. طرح تحقیق نیمه آزمایشی (شبه تجربی) با طرح پیش‌آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر ساری است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می‌باشد. دو گروه آزمایشی (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گرد آوری داده ها ازپرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی و خودپندره تحصیلی در پیش‌آزمون و پس آزمون استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی (محاسبه میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریارنس) از طریق برنامه نرم افزاری spss20 استفاده شده است.
یافته ها نشان داد آموزش مدیریت انگیزش منجر به افزایش سرزندگی تحصیلی شده است. همچنین، یافته ها نشان داد آموزش مدیریت انگیزش منجر به افزایش خودپنداره تحصیلی شده است.
آموزش مدیریت انگیزش، سرزندگی تحصیلی دانشآموزان را ارتقا میبخشد. همچنین ،آموزش مدیریت انگیزش، خودپنداره تحصیلی دانشآموزان را ارتقا میبخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of motivation management training on students’ academic buoyancy and self-concept

نویسندگان [English]

  • Ramazan Hassanzadeh 1
  • Leila Vatandoust 2

چکیده [English]

This study examined the efficacy of motivation management training on students’ academic buoyancy and self-concept. The pretest–posttest quasi-experimental. The population in this study included all high school students in Sari city study used a cluster random sampling method to select subjects for the experimental (20 subjects) and control (20 subjects) groups. First, a pretest was conducted with both groups. Then, only the experimental group received the motivation management training. Finally, a posttest was conducted with both groups to determine the effect of the training. For the purpose of data collection, the researchers administered two questionnaires An academic achievement and academic self-concept questionnaire (grade point average requirement) was used for the pretest and posttest. The results showed that the motivation management training increased academic buoyancy. Also the results showed that the motivation management training increased self-concept.Motivation management training can improve academic buoyancy. Also motivation management training can improve self-concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation management
  • academic buoyancy
  • self-concept
  • students
Abu-Bakar, K., Tarmizi, R. A., Mahyuddin, R., Elias, H., Luan, W. S., & Ayub, A. M. (2010). Relationships between university students‟ achievement motivation, attitude and academic performance in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2, 4906–4910.
Affum-Osei E., Eric Asante, A. J. & Forkuoh K. S. (2013). Achievement Motivation, Academic Self-consept and Academic Achievement among High School Students. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 2 (2), 2056-5852.
Archana, K, & Chamundeswari, S. (2013). Self-Concept and Academic Achievement of Students at the High School. Journal of Sociological Research. Vol. 4 pp. 105 -113.
Auwalu A. M., Norsuhaily A. B., Sadiq, I. M. & Kabara, A. H. (2014). Impact of motivation on students' academic performance: a case study of univercity sultan zainal abidin students. The American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. 1 (6), 221-226.
Covington M.V. (2000). Goal Theory, Motivation, and School Achievement: An Integrative Review Journal of Annual Review of Psychology. 51 (1), 171-200.
Choi, N. (2005). Self-efficacy and self-concept as predictors of college students’ academic performance. Psychology in the Schools, 42, 197–205.
Guay, F., Ratelle, C. F., Roy, A. & Litalien, D. (2010). Academic self-concept, autonomous academic motivation, and academic achievement: Mediating and additive effects. Learning and Individual Differences, 20(6), 644-653.
Kusurkar, R. A., Ten, T. J., Vos, C. M., Croiset, G. & Westers, P. (2012). How motivation affects academic performance: a structural equation modelling analysis. Advances in Health Sciences Education.
Pajares, F. Schunk, D.H. (2001). Self-beliefs and school success: self-efficacy-concept and school achievement international perspective on individual differences.
Rush, Sheila. (1994). Analysis for determining factors that place elementary students at risk. Journal of educational research; 4(3), 38-42.
Marsh, H. W., & Craven, R. G. (2005). A reciprocal effects model of the causal ordering of self-concept and achievement: New support for the benefits of enhancing self-concept. In H. W. Marsh, R. G. Craven, & D. M. McInerney (Eds.), International advances in self research: New frontiers for self research (Vol. 2, pp. 17–51). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing.
Peixoto, F., & Almeida, L. S. (2012). Self-concept, self-esteem and academic achievement: strategies for maintaining self-esteem in students experiencing academic failure. European Journal of Psychology and Education. 25,157–175
Tella, A. (2007). The Impact of Motivation on Student’s Academic Achievement and Learning Outcomes in Mathematics among Secondary School Students in Nigeria. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 3(2), 149-156.
Uguroglu, M. E. & Walberg, M. J. (1979). Motivation and achievement: A quantitative synthesis. American educational psychology. United states: wads worth.
Urhahne, D., Chao, S. H., Florineth, L., Luttenberger, S. & Paechter, M. (2011). Academic self-concept, learning motivation, and test anxiety of the underestimated student. British Journal of Educational Psychology. 81, 161–177.