با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه

ژیلا کاردان؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 9-20

چکیده
  با توجه به نقش کتاب‌های درسی در مفهوم جنسیت، این پژوهش با هدف درک تجربه دانشجویان دختر از انعکاس مفهوم جنس در کتاب‌های درسی دورۀ متوسطه انجام گرفت. پژوهش حاضر، از نوع کیفی بوده و بر پارادایم تفسیری استوار است که با پژوهش پدیدارشناسی به اجرا درآمده است. شیوه گردآوری داده ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که با هفده نفر از دانشجویان ...  بیشتر

پیش‌بینی نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس

مهدی معینی‌کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ رقیه جبارنژاد شوطی؛ احسان عظیم پور

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 21-32

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری مربوط به این تحقیق، شامل کلیهی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهرستان شوط در سال تحصیلی 93- 92 به تعداد کل 1750نفر ...  بیشتر

مقایسه نیم‌رخ حافظه و توجه در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کاستی توجه، اختلال نافرمانی- مقابله‌جویانه و اختلال ارتباط (عملی) اجتماعی با دانش‌آموزان عادی

فاطمه بیان‌فر؛ علی مصطفایی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 33-42

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه نیم‌رخ حافظه و توجه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه بیش‌فعال و اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه و اختلال ارتباط (عملی) اجتماعی (پراگماتیک) با دانش‌آموزان عادی و روش پژوهش علی- مقایسه‌ای است؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، چهار گروه 15 نفری (از هر گروه 15 نفر) از منطقه یک آموزش و پرورش ...  بیشتر

تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

سعیده سبزیان؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ فضل‌اله میردریکوند

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 43-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم‌آباد به تعداد 9981 نفر بود که از طریق قاعده سرانگشتی کلاین حجم نمونه 240 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان

رمضان حسن‌زاده؛ لیلا وطن دوست

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 67-72

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان صورت گرفته است. روش پژوهش آزمایشی است. طرح تحقیق نیمه آزمایشی (شبه تجربی) با طرح پیش‌آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر ساری است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می‌باشد. دو گروه آزمایشی (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) ...  بیشتر

ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران

محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ اعظم ظهیری

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 73-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیراناست. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری و تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی94-93می باشد که تعداد آن ها 5824 نفر (زن و مرد) است .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه ...  بیشتر

نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه تهران: نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی

مرضیه مدرسی حجت‌آبادی؛ ولی‌الله فرزاد؛ شیرین کوشکی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 85-100

چکیده
  عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان‌دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف‌یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌گری درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی بود. طرح پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پژوهش‌های همبستگی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری ...  بیشتر

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با باورهای انگیزشی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور

طاهر محبوبی؛ سید بهاالدین کریمی؛ کمال محبوبی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 101-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه برنامه‌درسی پنهان‌با‌باورهای‌انگیزشی و کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان‌غربی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مراکز استان آذربایجان غربی می‌باشد، که در سال‌تحصیلی 95-94 در‌مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول بودند.در ...  بیشتر