با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد

2 دانشیار، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد

3 دانشیار، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد

چکیده

عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان‌دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف‌یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌گری درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی بود. طرح پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پژوهش‌های همبستگی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. از کلیه نوجوانان 12 تا 14 ساله مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 تعداد 300 نفر (150 دختر و 150 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه‌های خودتعیین‌گری لاگاردیا و همکاران، درگیری تحصیلی فردریکز و مک‌کلوسکی و نگرش به یادگیری الکترونیکی پیلی و همکاران را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که خودتعیین‌گری، درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی با عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری دارند. همچنین نتایج مدل نشان داد که خودتعیین‌گری (81/0)، درگیری تحصیلی (31/0) و نگرش به یادگیری الکترونیکی (22/0) اثر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی دارند. افزون بر آن خودتعیین‌گری به واسطه درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی بر عملکرد تحصیلی (45/0) اثر غیرمستقیمی داشته است. در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است متغیرهای خودتعیین‌گری، درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی می‌توانند اثر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد تحصیلی داشته باشند و از آنها جهت تقویت عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Self-determination on Academic Performance in Adolescent students with Mediating Academic Engagement and Attitude toward E-learning

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Modaressi 1
  • Valiollah Farzad 2
  • Shirin Kooshki 3

چکیده [English]

Academic performance in each society indicates the success of the educational system in targeting and paying attention to individual needs. Therefore, the purpose of this study was to the role of self-determination on academic performance in adolescent students with mediating academic engagement and attitude toward e-learning. The present research is an applied and correlation research method by Structural Equation Modeling. A total of 300 people (150 females and 150 males) were selected by multi-stage cluster sampling from all adolescents aged 12 to 14 years old in public and non-profit schools in Tehran. All of them completed La Guardia et al self-identification questionnaires, Fredricks, & McColskey academic engagement, and Pilli et al attitude toward E-learning. For data analysis, Pearson correlation and structural equation modeling have been used. The results showed that self-determination, educational conflict and attitude toward e-learning and educational performance were significantly correlated. Also, the results of the model showed that self-determination (0.81), educational conflict (0.31) and attitude toward E-learning (0.22) have a direct effect on academic performance. In addition, self-determination due to educational conflict and attitude toward e-learning on academic performance (0.45) had indirect effect. Finally, the results of this study have shown that self-determination, academic engagement and attitude toward E-learning can have a positive and significant effect on academic performance and use them to enhance the academic performance of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-determination
  • Academic Engagement
  • Attitude toward E-learning
  • Academic Performance
احمدی، مسعود و رضاپناه، شقایق (1394). مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی با یادگیری مشارکتی بر عملکرد شناختی دانشجویان. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، شماره 19، 27-44.
جان‌نثار کهنه‌شهری، رسول و قنبرلو، سلمان (1394). کاربرد نظریه خودتعیین‌گری برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران.
جعفرنژاد، هادی، سعدی‌پور، اسماعیل، حاجی حسنی، مهرداد و محمدجانی، هیوا (1391). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و روش‌های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. فصلنامه روا‌ن‌شناسی تربیتی، 25(8)، 54-35.
حجازی، الهه؛ رستگار، احمد و قربان‌جهرمی، رضا (1387). الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی. فصلنامه نوآوری آموزشی، 7(28)، 46-29.
خوارزمی، اکرم، کارشکی، حسین و مشکی، مهدی (1391). نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی. فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 4(4)، 17-9.
زین آبادی، حسن رضا و رضایی، مرادعلی (1391). سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علی. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 30، 65-90.
سراجی، فرهاد و سیفی، آتنا (1394). بررسی نقش مهارت‌های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی. فناوری آموزش و یادگیری، 1(2)، 57-81.
سماوی، عبدالوهاب؛ ابراهیمی، کلثوم و جاودان، موسی (1395). بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی بندر عباس. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)، 92-71.
شفیع‌پورمطلق، فرهاد و نظری، حسین (1392). ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش، 8(1)، 37-31.
عابدینی، یاسمن (1386). مدل ساختاری روابط اهداف روی‌آوردی - عملکردی، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. مجله علوم روانشناختی، 6(23)، 282-304.
غلامی استند، علی؛ اسدزاده، حسن و سعدی‌پور، اسماعیل (1394). بررسی رابطه هوش معنوی و حمایت اجتماعی با خودتعیین‌گری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
کردافشاری، فاطمه (1390). بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
کشاورز، محسن؛ رحیمی، محسن و اسماعیلی، زهره (1392). بررسی میزان تأثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1(2)، 22-13.
لواسانی، مسعود؛ خضری آذر، هیمن؛ امانی، جواد و علیزاده، صابر (1390). پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای اساسی روان‌شناختی و سبک‌های هویت. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 18(1)، 38-25.
مایلز، جرمی و شولین، مارک (2001). رگرسیون و همبستگی کاربردی. ترجمه کیامنش، علیرضا و کبیری، مسعود (1387). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی تهران.
 
 
 
Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School Psychology, 44(5), 427-445.‏
Bauer, J., & Mulder, R. H. (2006). Upward feedback and its contribution to employees' feeling of self-determination. Journal of Workplace Learning, 18(7/8), 508-521.‏
Brown, C. S., Brown III, U. J., Beale, R. L., & Gould, J.K. (2014). Factors influencing academic success and self-esteem among diverse college students. International Journal of Education Research, 9(1) 1-14.
Mutendwahothe Walter Lumadi. (2013). E-Learning’s Impact on the Academic Performance of Student-Teachers: A Curriculum Lens. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(14), 695-713.
Lynch, A. D., Lerner, R. M., & Leventhal, T. (2013). Adolescent academic achievement and school engagement: An examination of the role of school-wide peer culture. Journal of youth and adolescence, 42(1), 6-19.‏
Marks, A. B., & Moss, S. A. (2015). What Makes a Law Student Succeed or Fail? A Longitudinal Study Correlating Law Student Applicant Data and Law School Outcomes. A Longitudinal Study Correlating Law Student Applicant Data and Law School Outcomes (July 6, 2015).
Odhiambo, S. O. (2013). The impact of E-Learning on academic performance: a case study of Group Learning Sets (Doctoral dissertation, University of Nairobi).
Othman, N., & Leng, K. B. (2011). The relationship between self-concept, intrinsic motivation, self-determination and academic achievement among Chinese primary school students. International Journal of Psychological Studies, 3(1), 90-105.
Oye, N. A., Iahad, N., Madar, M. J., & Rahim, N. (2012). The impact of e-learning on students’ performance in tertiary institutions. International Journal of Computer Networks and Wireless Communications, 2(2), 121-130.
Pilli, A. O., Fanaeian, A. Y., & Al-Momani, M. M. (2014). Investigating the Students' Attitude Toward the use of E-Learning in Girne American University. International Journal of Business and Social Science, 5(5), 169-175.
Premuzic, T. & Furnham, A. (2003). Personality traits and academic examination performance. European Journal of Personality, 17, 237- 250.
Raufelder, D., Kittler, F., Braun, SR., La¨tsch, A., Wilkinson, RP & Hoferichter, F (2014). The interplay of perceived stress, self-determination and school engagement in adolescence. School Psychology International, 45, 1-16.
Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how they can become more autonomy supportive. Educational Psychologist, 44(3), 159-175.‏
Roca, J. C., & Gagné, M. (2008). Understanding e-learning continuance intention in the workplace: A self-determination theory perspective. Computers in Human Behavior, 24(4), 1585-1604.
Sbrocco, R. (2009). Student academic engagement and the academic achievement gap between black and white middle school students: does engagement increase student achievement? (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OF MINNESOTA).
Shaari, A. S., Yusoff, N. M., Ghazali, I. M., Osman, R. H., & Dzahir, N. F. M. (2014). The relationship between lecturers’ teaching style and students’ academic engagement. Procardia-Social and Behavioral Sciences, 118, 10-20.
Shi, L & Cristea AI (2016). Motivational Gamification Strategies Rooted in Self-Determination Theory for Social Adaptive E-Learning. International Publishing Switzerland, 294-300.
Singh, S. K. (2015). Mental Health and Academic Achievement of College Students.
Urquhart, S. M., Urquhart, S. M., Maher, M. A., Maher, M. A., Feldon, D. F., Feldon, D. F. & Gilmore, J. (2016). Factors associated with novice graduate student researchers’ engagement with primary literature. International Journal for Researcher Development, 7(2), 141-158.
Vuong, M., Brown-Welty, S., & Tracz, S. (2010). The effects of self-efficacy on academic success of first-generation college sophomore students. Journal of college student development, 51(1), 50-64.
Weiss, C. C., & García, E. (2015). Student engagement and academic performance in México: Evidence and puzzles from Pisa. Comparative Education Review, 59(2), 305-331.‏
Wentzel, K. R. (1991). Relations between social competence and academic achievement in early adolescence. Child development, 62(5), 1066-1078.‏
West, S. G., Taylor, A. B., & Wu, W. (2012). Model fit and model selection in structural equation modeling. Handbook of structural equation modeling.
Whitesell, N. R., Mitchell, C. M. & Spicer, P. (2009). A longitudinal study of self-esteem, cultural identity, and academic success among American Indian adolescents. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 15(1), 30-38.‏
Zsolnai, A. (2002). Relationship between children's social competence, learning motivation and school achievement. Educational psychology, 22(3), 317-329.‏