با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، برنامه ریزی درسی، دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی آموزشی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه برنامه‌درسی پنهان‌با‌باورهای‌انگیزشی و کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان‌غربی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مراکز استان آذربایجان غربی می‌باشد، که در سال‌تحصیلی 95-94 در‌مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول بودند.در این تحقیق 1000 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی به‌عنوان نمونه و به صورت‌خوشهای چندمرحله ای انتخاب شدند. به این منظور با تهیه فهرست مراکز استان آذربایجان‌غربی 5 مرکز به‌صورت تصادفی ساده شامل مراکز ارومیه، خوی، بوکان، نقده و مهاباد انتخاب گردیدند و بعد از تهیه آمار دانشجویان هر مرکز با استفاده از نمونه‌گیری طبقهای متناسب با حجم هر مرکز، نمونه مناسب‌انتخاب‌شد.‌‌ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد برنامه‌درسی پنهان (تقی پور و غفاری، 1389)، آزمون کارآفرینی روبینسون وهمکاران‌ (1991) و پرسش‌نامه راهبردهای انگیزشی پینتریچ و دی گروت (1990) است. برای تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی چون میانگین،واریانس و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین برنامه‌درسی پنهان به‌طورکلی و مولفههای آن از جمله: کنش متقابل، ساختار‌‌سازمانی، جو اجتماعی و ساختار فیزیکی با باورهای انگیزشی و کارآفرینی دانشجویان در سطح 01/ رابطه معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between hidden curriculum, motivational beliefs, and entrepreneurship of students in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Taher Mahbobi 1
  • Sayyed Karimi 2
  • Kamal Mahbobi 3

چکیده [English]

This study examined the relationshipbetweenhidden curriculum, motivational beliefs, and entrepreneurship among students of Payam Noor University (PNU) of Western Azerbaijan Province. The research method is descriptive-correlational. The population included all undergraduate students of PNU centers in Azerbaijan Province in the academic year of 2016-2017. Out of this population, 1,000 undergraduate students at the PNU centers of West Azerbaijan Province Were selected based on multi stage cluster as the sample of the study. In so doing, among all PNU centers of Western Azerbaijan Province some centers were selected randomly. Then among the selected centers the participants of the study were selected through stratified random sampling method.
Research instruments included a standard hidden curriculum questionnaire( Taghipoor and Ghafari, 2010), entrepreneurship test (Robinson et al., 1991) and motivational strategies questionnaire (Pintrich and Degroot ,1990). For data analysis, initially descriptive statistics including mean, variance, and standard deviation were calculated. Then multiple regression was run for inferential statistics. The results showed that there was significant relationship between hidden curriculum components including interaction, organizational structure, social environment and physical structure and the motivational beliefs and entrepreneurship of the PNU students at 0.01 level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden Curriculum
  • motivational beliefs
  • entrepreneur-ship
احمد پورداریانی، محمود (1389). کارآفرینی، نظریات و الگوها شرکت پردیس.
احمدیان، مینا و سبحانی نژاد، مهدی (1393). بررسی رابطه میان مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان با ابعاد گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار سابق). ۲ (۴) :۸۷-۱۱۲.
اسکندری، حسین (1387). برنامه درسی پنهان. تهران: انتشارات نسیما.
بلوم، بی، اس (1982). ویژگی‌های آدمی و یادگیری آموزشگاهی. ترجمه علی اکبر سیف، تهران: مرکز نشر و دانشگاهی.
تقی پور، حسینعلی و غفاری، هاجر (1389). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش‌آموزان ازدیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان خلخال در سال تحصیلی، علوم تربیتی، سال دوم، شماره 7، صص 65- 33.
حاجی، سامرند (1387). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان مهاباد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی؛ دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
حداد علوی، رودابه (1383). مطالعه توصیفی ابعاد جامعه‌شناختی برنامه درسی پنهان در مدارس راهنمایی دخترانۀ شهر تبریز با تأکید بر هنجارهای روحیه علمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سعیدرضوانی، محمود (1380). تبیین برنامه درسی پنهان در درس بینش اسلامی دوره متوسطه و ارائه راهبردهایی برای استفاده از این برنامه در آموزش اثربخشی دینی. پایان‌نامه دکتری برنامه‌ریزی درسی؛ دانشگاه تربیت معلم.
شریعتمداری، علی (1380). اصول تعلیم و تربیت، چاپ چهارم، اصفهان، انتشارات مشعل.
شکرکن، حسینی و همکاران ‌(1381). بررسی رابطه خلاقیت، انگیزه پیشرفت، عزت نفس، خوداثربخشی، جایگاه مهار و خودپنداره باکارآفرین دانشجویان شهید چمران اهواز. دانشگاه شهید چمران، عضو هیئت علمی دانشگاه روان‌شناسی وعلوم تربیتی.
علیخانی، محمدحسین و همکاران (1383). بررسی پیامدهای قصدنشده (برنامه درسی پنهان) ناشی از محیط اجتماعی مدارس دوره متوسطه اصفهان. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال یازدهم، شماره‌های 3 و 4، صص 146-121.
علیخانی، محمدحسین و همکاران (1384). بررسی پیامدهای قصدنشده (برنامه درسی پنهان) محیط اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن «دوماه‌نامه دانشور رفتار»؛ سال دوازدهم، ش12، صص 39-48.
فتحی واجارگاه، کورش و واحده چوکده، سکینه (1385). شناسایی آسیب‌های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان: نظام آموزش متوسطه نظری ازدیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکارهای برای بهبود وضعیت آن. فصلنامه علمی و پژوهشی نوآوری‌های آموزشی ویژه‌نامۀ نوآوری در تربیت شهروندی، شماره17، سال پنجم.
فتحی واجارگاه، کوروش (1387). اصول برنامه‌ریزی درسی، تهران: انتشارات ایران بال.
فلاح، وحید و همکاران (1391). بررسی نقش مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانش‌آموزان در مدارس متوسطه، فصلنامه مدیریت، سال نهم، ویژه‌نامه، بهار.
مهرام، بهروز و همکاران (1385). نقش مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)، فصلنامه مطالعات برنامه درسی؛ سال اول، ش3، صص3-29.
هاشمی، عالیه‌سادات (1391). نقش برنامه درسی پنهان در تربیت اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهر بندرعباس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد مرودشت.
 
 
Ahola, S. (2000). Hidden Curriculum in higher education: Somethnig to fear for or Comply to? Innovations in higher education. research unit for the Sociology of education University of Turku-.www.Soc,utu,Fi/-RUSE/PDFtied-ostot/.
Ausbrooks, R. (2000). What is Schools hidden Curriculum teaching your child? http://www. Parentigteens. Com/Curriculum Shtm1.
Avcl, S, Yuksel, A, Soyer, M, Balikcioglu , S. (2009). The cognitive and affective changes caused by the differentiated classroom environment designed for the subject of poetry. http://www.eric.ed.gov.
Bandura, A. (1989). Social foundations of thought and action, A Social cognitive theory
Bergenhenegouwen G. (1987). Hidden curriculum in the university. Higher Education. Vol. 16, No. 5, PP. 535-543.
Bergenhenegouwen, G. (2009). Hidden Curriculum in the university. http://www.sociologyindex.com.
Brenda Paul, J. (1997). An investigitation of hidden curriculum in dress,décor, and discipline, master’s thesis, pacific lutheran University.
Chikeung, Ch. (2008). The effect of shared decision-making on the improvement in teacher’s Job development. http://www-.eric.ed.gov.
Dai. D.Y., Moon. S.M. & Feldhusen, J.F. (1998) Achievement Motivation and Gifted Students, Asocial Cognitive Prospective, Educational Psychologist, V33. pp 45-63
Dixie, G. (2003). The importance of the physical environment.
Doganay, A. (2009). Hidden curriculum on gaining the value of respect for human dignity. A qualitative study in two elementary schools in Adana. http://www.Educationalsciencestheory&practice.com
Fatemeh, B. (2013). The Effect of Hidden Curriculum on AcademicAchievementof High School Students. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. ISSN 2251-838X / Vol, 5 (6): 671-681.
Ferriter, B. (2009). Cell phones art disrupting the learning environment. http://teacher-leaders.typepad.com.
Fizroy community. school. (2007). http://www.fcs,vie,edu.au/artides.asp.
Glicken A. &Merenstein G. B. (2007). Addressing the hidden curriculum: Understanding educator professionalism. Medical Teacher. 29, PP. 54–57.
Jackson, P. (1968). Life in Classrooms. Retrieved november25, 2005 from: http://www.kdpoorg-/images/Jackson.jpeg
KUO-An,H& chia-Hao, Y. (2008). A synchronous distance discussion procedure with reinforcement mechanism: designed for elementary school students to achieve the attending and responding stages of the affective domain teaching goals within a class period. Computers & Education, V51 n4 p 1538-1552.
Margolis, E. (2001). The hidden curriculum in higher education http://books.google.-com
Margolis, Eric. (2002). Hidden curriculum in higher education. London:Uk.
Mcloughin, M and Padraig, M, M. (2009). Inquiry-based learning: An educational reform based upon content - central teaching.
Myles, B.S. and Andreon, D. (2001). Asperger syndrome and adolescence: practicul solutions for school success shawnee mission, ks.autismasperger publishing co.
Mok, M.M.C., Flynn, M. (2002). Determinants of students' quality of school life:A path model. Learning Environments Research, 5, 275-300 .
Nuhrenborger,M and Steinbring, H. (2009). Forms of mathematical interaction in different social settings; Examples from student’s teachers and Teacher mathematics. Journal of Mathematics teacher Education, V12 n2 p111-132.
Pintrich, P.R. and Degroot, E.v. (1990). Motivational and Self- Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82,33-40.
Postigo, S. (2002). Enterpreneurship Education in Aragentin the case of sananders
Redish, E. F. (2009). The hidden curriculum: what do we really want our students to learn? http://www.sociology-index.com.
Shen, L., Wang, M., Shen, R. (2009). Affective e-learning: Using “emotional” data to improve learning in pervasive learning environment. Educatioanal technology & society, V12 n2 p176-189.
Turner, J.C. (2008). Understanding young adolescent’s optimal experiences in academic settings The Journal of experimental education, 77 (2). P 125-143.URL:http://www.suite101.com/article.cfm/232/12003.November1.
Weber, S. (2009). Curriculum development: A political act.
Wiki answer. (2008). School curriculum: Hidden curriculum. 06 http://www. answers.com/topic/school-curriculum-hidden-curriculum.
Yüksel S. (2006). The role of hidden curricula on the resistance behavior of undergraduate students in psychological counseling and guidance at a Turkish university. Asia Pacific Education Review. Vol. 7, No. 1, PP. 94-107.