با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی انواع جهت گیری هدف شامل: تسلط رویکردی، تسلط اجتنابی، عملکرد رویکردی و عملکرد اجتنابی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، شامل: بعد گفت و شنود و بعد همنوایی بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل 435 دانش آموز دختر (215 نفر) و پسر(220 نفر) دبیرستان­های مختلف شهر شیراز بودند. برای سنجش جهت گیری هدف از مقیاس هدف گرایی الیوت و مک گریگور (2001)  و برای سنجش ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از مقیاس تجدیدنظر شده کوئرنر و فیتزپاتریک استفاده شد.
      با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان میزان پیش بینی هریک از انواع جهت‎گیری هدف
 
توسط دو بعد گفت و شنود و همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که گفت و شنود خانواده جهت گیریهای هدف  تسلط رویکردی و عملکرد رویکردی و همنوایی خانواده اهداف تسلط اجتنابی، عملکرد رویکردی و عملکرد اجتنابی را بصورت مثبت پیش بینی می‎کنند. یافته های این پژوهش نشان داد ارتقاء گفت و شنود خانواده پیش‎بینی کننده اهداف تسلط و عملکرد رویکردی فرزندان است، در حالی که تأکید بر همنوایی در خانواده اهداف اجتنابی و عملکرد رویکردی را پیش بینی می‎کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Family Communication Dimensions And Academic Goal Orientation

نویسندگان [English]

  • mehdi rahimi 1
  • maryam zare 2

چکیده [English]

The aim of present study was examining the prediction of goal orientations- including mastery approach, mastery avoidance, performance approach and performance avoidance- by family communication patterns. The sample group included 435 girls and boys students selected randomly from high schools of Shiraz. Goal orientation scale (Elliot, MacGregor, 2001) and revised version of Koerner-Fitzpatrick Family Communication Patterns scale were used.By using simultaneous multiple regression analysis, the prediction of goal orientations-including
 
mastery approach, mastery avoidance, performance approach and Performance avoidance- by family communication patterns were confirmed. Results of multiple regression revealed that conversation orientation was a positive predictor of mastery approach and performance approach and conformity orientation was a positive predictor of mastery avoidance, performance avoidance and performance approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Orientation
  • family communication dimensions
  • conversation
  • conformity