با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی رابطه ابعاد ارتباطی خانواده و جهت گیری هدف تحصیلی

مهدی رحیمی؛ مریم زارع

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، صفحه 9-23

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی انواع جهت گیری هدف شامل: تسلط رویکردی، تسلط اجتنابی، عملکرد رویکردی و عملکرد اجتنابی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، شامل: بعد گفت و شنود و بعد همنوایی بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل 435 دانش آموز دختر (215 نفر) و پسر(220 نفر) دبیرستان­های مختلف شهر شیراز بودند. برای سنجش جهت گیری هدف از مقیاس هدف گرایی ...  بیشتر

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال¬گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان

صادق نصری؛ مسلم شاهرخی؛ مجید ابراهیم دماوندی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، صفحه 24-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال‎گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. از بین دانشجویان کارشناسی تعداد 385 نفر (189 دختر و 196 پسر) به روش تصادفی طبقه­ای به‎عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و مقیاس اهمال‎کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ...  بیشتر

ارائه مدل پیش¬بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

سمیه داودی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، صفحه 37-47

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با تأکید برنقش واسطه ای متغیر های درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و رفتاری دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد. برای این منظور با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده، تعداد 230 از دانشجویان انتخاب شدند. پس از تحلیل پرسشنامه ، نتایج ...  بیشتر

رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی و کمال¬گرایی با سلامت روانی

کریم سواری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، صفحه 48-57

چکیده
  طرح مسئله : متغیرهای سرسختی روانشناختی ، کمال گرایی و سلامت روانی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان بوده است. هدف: در تحقیق جاری رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی و کمال­گرایی با سلامت روانی مورد بررسی قرار گرفت. روش: دانشجویان دانشجویان دانشگاه پیام نور بندر امام خمینی (ره) جامعه آماری ...  بیشتر

اثر بسامد (حس آشنایی)تکلیف و انتظار آزمون در فراخوانی و باز شناسی واژگان

فهیمه حقیقی؛ حسین زارع

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، صفحه 58-73

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بسامد و انتظار آزمون در حافظه فراخوانی و بازشناسی است.روش تحقیق توصیفی وجامعه تحقیق دانشجویان دانشگاه  پیام نوراست . نمونه گیری تصادفی از میان نمونه های در دسترس شامل 48 نفر در گروه 23 و 25 تایی انجام گرفت.ابزار تحقیق، آزمون فراخوانی و باز شناسی واژگان شامل 30 ردیف سه تایی واژگان چهار حرفی با بسامد بالا و پایین(مجموعا ...  بیشتر

بررسی رابطۀ بین میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه¬های پیام نور استان کرمانشاه

بهمن سعیدی؛ مریم اسلام پناه؛ آزاد دارابی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، صفحه 73-87

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی به روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را 28834 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در سال 1389 تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 380 نفر است که با استفاده از ...  بیشتر

بررسی میزان آمادگی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در استفاده از یادگیری الکترونیکی

سمیه مطلبی شیخدرآبادی؛ محمد اورکی؛ عبدالحسین تفضلی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، صفحه 88-102

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آمادگی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در استفاده از یادگیری الکترونیک می باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق از روش کمی استفاده شد که از طریق پیمایش و با بکارگیری پرسشنامه به بررسی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی موجود جهت پیاده سازی این شیوة یادگیری پرداخته ...  بیشتر