با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رجائی

2 کارشناسی ارشد

3 عضو هیت علمی دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال‎گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. از بین دانشجویان کارشناسی تعداد 385 نفر (189 دختر و 196 پسر) به روش تصادفی طبقه­ای به‎عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و مقیاس اهمال‎کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، پرسش‎نامه کمال‎گرایی هویت و فلت (1991) و پرسشنامــه اضـطراب امتحان اسپیل برگر (1980) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از
 
 
آمار توصیفی، رگرسیون همزمان، رگرسیون گام به گام، z فیشر، و t دو گروهی استفاده شده است. یافته‎های این پژوهش نشان داد که کمال­گرایی و اضطراب امتحان به طور مثبت و معناداری اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می‎کنند. با توجه به این یافته ها می توان گفت که با افزایش میزان کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان میزان اهمال کاری تحصیلی نیز در آنها افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prediction of Academic Procrastination on Perfectionism and Test Anxiety

نویسندگان [English]

  • sadegh nasri 1
  • moslem shahrokhi 2
  • majid ebrahim damavandi 3

چکیده [English]

The purpose of the study was to predict academic procrastination of the under-graduate students at the University of Shahid Rajaee based on perfectionism and test anxiety.
Methodology: Research method was descriptive and correlative study. Of the undergraduate students 385 individuals (189 females and 196 males) were selected as sample using stratified random sampling method. Subjects completed Solomon and Ruth Bloom's Academic Procrastination Scale (1984), Per-fectionism Questionnaire (1991) and Spielberger 's Test Anxiety Scale (1980). Data analysis
 
 
 
performed using statistical methods such as descriptive statistics, regression,
simultaneous, stepwise regression, and Fischer’s Z tes
Results: The results indicated that the perfectionism and test anxiety predict positively and significantly academic procrastination.
Conclusion: Given these findings, rising perfectionism and test anxiety among the undergraduate students will lead into increasing the amount of academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • Academic Procrastination
  • Test Anxiety
  • students