با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

طرح مسئله : متغیرهای سرسختی روانشناختی ، کمال گرایی و سلامت روانی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان بوده است. هدف: در تحقیق جاری رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی و کمال­گرایی با سلامت روانی مورد بررسی قرار گرفت. روش: دانشجویان دانشجویان دانشگاه پیام نور بندر امام خمینی (ره) جامعه آماری را تشکیل داده­اند که از بین آنها 227 نفر ( 132 دختر و 95 پسر) به شیوه تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. داده­ها با کمک مقیاس سرسختی روانشناختی کیامرثی، نجاریان، و مهرابی­زاده هنرمند (1377) مقیاس کمال گرایی اهواز ساخته نجاریان ، عطاری و زرگر ( 1378 ) و سلامت
 
 
روانی نود سئوالی دراگوتیس ( 1983 ) جمع آوری گردید. نتیجه­گیری: یافته­ها نشان داد که سرسختی روانشناختی و کمال­گرایی به ترتیب با سلامت روانی دانشجویان همبستگی منفی و مثبت دارند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سرسختی روانشناختی و کمال­گرایی با سلامت روانی همبستگی چندگانه معنی داری دارند و از بین دو متغیر پیش­بین فقط متغیر سرسختی روانشناختی به طور معنی‌داری واریانس سلامت روانی را تبیین و پیش­بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The simple & multiple - relationship psychological hardiness & perfectionism with mental health among of payam - Noor of Bandar Imam students

نویسنده [English]

  • karim savari

چکیده [English]

Psychological hardiness, perfectionism & mental health are issues that have been the focus of attentions by researchers. In this research the simple & multiple. relationship between psychological hardiness & perfectionism with mental health of the students investigated in Payame Noor University of Bandar Imam. A sample of 227 students (132 females & 95 males) selected randomly. Data collected using Kiamercy, Najareian & Mehrabizadeh Honarmand , psychological hardiness scale (1998) ,as well, the perfectionism scale of Najarian , Attari & Zargar (1999) & psychological health scale of
 
Deragotis 1983) employed to collect the data.
The results showed that there is a negative (relationship among the psychological hardiness & mental health of students. The relationship between perfectionism & mental health was positive. The results also showed that there is a multi - meaningful relationships among psychological hardiness & mental health. Also, the results indicated that only psychological hardiness is a significant predictor of mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Hardiness
  • Perfectionism
  • Mental Health