با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی آموزش از دور

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بسامد و انتظار آزمون در حافظه فراخوانی و بازشناسی است.روش تحقیق توصیفی وجامعه تحقیق دانشجویان دانشگاه  پیام نوراست . نمونه گیری تصادفی از میان نمونه های در دسترس شامل 48 نفر در گروه 23 و 25 تایی انجام گرفت.ابزار تحقیق، آزمون فراخوانی و باز شناسی واژگان شامل 30 ردیف سه تایی واژگان چهار حرفی با بسامد بالا و پایین(مجموعا 90واژه) است .کلیه واژگان آزمون بر اساس طرح تحقیق "شناسایی واژگان پایه فارسی دانش آموزان ایرانی در دوره ابتدایی" انتحاب و روایی آن هامجددا توسط کارشناسان تعیین گردید. 30 واژه هدف آزمون(15 واژه با بسامد بالا و 15 واژه بابسامدپایین) در یک ردیف سه تایی از واژگان چهار حرفی (با همان بسامد) به صورت تصادفی قرار گرفت. درزمان اجر،ابتدا برای  دانشجویان دو گروه، 30 واژه چهارحرفی مورد نظر با صوت یکنواخت قرائت شد.  سپس آزمون باز یابی کلمات به عمل آمد.گروه اول انتظار آزمون فراخوانی و گروه دوم انتظار آزمون بازشناسی را داشتند. برای هر دو گروه یک آزمون منتظره و یک غیر منتظره اجرا شد.نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی وآزمون T وتحلیل واریانس ANOVA نشان داد که بین فراخوانی و بازشناسی تفاوت معنی دار وجود دارد. تأثیر متفاوت بسامد واژگان در نمره کل فراخوانی و بازشناسی نیز تأیید شد.واژگان با بسامد بالا بهتر از واژگان با بسامد پایین چه در کل آزمون وچه در فراخوانی و بازشناسی،یاداوری شدند. نتایج  تحقیق اثر متفاوت   را تأیید نکرد و برخلاف برداشت های متعارف،انتظار آزمون در بازیابی اطلاعات چه به صورت فراخوانی و چه باز شناسی موثر نبود. دانستن نوع آزمون در یادآوری واژگان به طور کلی و با هر نوع بسامدی موثر نمی­­باشد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Test-expectancy Influence and word frequency(high and low) on recall and recognition memory

نویسندگان [English]

  • fahimeh haghighi 1
  • hossein zare 2

چکیده [English]

The purpose of present paper is to Determine the effect of test expectaancy and word frequency(high and low) on recall and recognition memory. 48 university student in 2 groups were first induced to expect a RCL or a RGN test and then were asked to remember a critical list consisting of both high-frequency (HF) and low-frequency (LF) words(15 HF-15LF). Following audio presentation of the critical list. different groups received either an expected RCL test, an unexpected RCL
test, an expected RGN test, or an unexpected RGN test. Results showed that recall and recognition had meaningful difrents.HF word were better in both recall and recognition. There were not effect of different test expectatancy in recall and recognition. The data indicate that LF_HF test expectatancy had not advantage  on unexpectatancy test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test-expectancy Influence and word frequency(high and low) on recall and recognition memory