با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی به روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را 28834 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در سال 1389 تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 380 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه ی استاندارد شده می باشد که روایی آن با اعمال نظر صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (89/.) تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است. این پژوهش دارای یک سوال کلی و پنج سوال جزیی می باشد که عبارتند از: سوال کلی: آیا بین میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ و سوالات جزیی: 1-آیا بین میزان مهارت استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ 2-آیا بین مکان و میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ 3- آیا بین قابلیت و پتانسیل اینترنت به عنوان حـوزه عمومی با مشارکت اجتماعی
دانشجویان رابطه وجود دارد؟ 4- آیا بین کیفیت و منابع اطلاعات اجتماعی با مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ 5- آیا بین میزان استفاده از اینترنت با سطوح مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در جواب سؤال اول بین میزان مهارت استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. در جواب سؤال دوم بین مکان و میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. در جواب سؤال سوم بین قابلیت و پتانسیل اینترنت به عنوان حوزه عمومی با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. در جواب سؤال چهارم بین کیفیت و منابع اطلاعات اجتماعی با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. در جواب سؤال پنجم بین میزان استفاده از اینترنت با سطوح مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع یافته­ها نشان می­دهد بین اینترنت و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship Between the Rate of Internet Use and the Social Participation of Students in Payame Noor University of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • mahman saeidid 1
  • maryam eslam panah 2
  • azad darabi 3

چکیده [English]

This study investigated the relationship between the use of internet and the social participation of students in Payame Noor University of Kermanshah. The research method in this study is based on survey methodology. Statistical population consisted of 28,834 students of Payame Noor University of Kermanshah in academic year 1389. The sample size gained 380 based on Morgan’s table and it was selected using cluster sampling. Data collection tool was a standardized questionnaire that its validity has been determined based on experts’ ideas and its reliability confirmed using Cronbach’s Alpha (0/89). Pearson’s correlation analysis was used for data analysis. This research includes one primary question and five subsidiary questions. The general question is: Is there any relationship between the Internet use and the social participation of students?
The results indicated that there is no
 
 
 
 
 
significant relationship between the level of Internet skills and the social participation. The other results are: a- there is a significant relationship between the location and extent of internet use and the social participation. b- There is a significant relationship between the capability and potential of the Internet as a public domain and the social participation. c- There is a significant relationship between the quality of information sources and the social participation. d- There is a significant relationship between the extent of internet use and the social participation. In sum, the findings show that there is a significant relationship between the Internet use and the social interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Public domain
  • student’s participation
  • Payame noor