با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 تفضلی مقدم

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آمادگی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در استفاده از یادگیری الکترونیک می باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق از روش کمی استفاده شد که از طریق پیمایش و با بکارگیری پرسشنامه به بررسی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی موجود جهت پیاده سازی این شیوة یادگیری پرداخته شده است. از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی که در سال 91-90 مشغول تدریس و خدمت هستند با توجه به آمار موجود تعداد اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing E-Learning Readiness among Academic Members of East Azarbaijan Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • somayeh motalebi shekhdarabadi 1
  • mohammad oraki 2
  • abdolhosein tafazolo moghadam 3

چکیده [English]

The goal of the present study was to assess the e-learning readiness of faculty and visiting professor of Payam Noor University of East Azerbaijan. This study is a kind of applied research in which the quantitative methods is performed through the implementation of surveys and questionnaires to measure the exiting e-learning readiness. Regarding to statistic operations, the study is a type of descriptive correlational study. According to the present statistics , the numbers of faculty and visiting  professors  whof  Payame Noor University of East Azarbaijan in academic year 90-91 weere 171 and 3010 persons respectively (total population=3181). Sample size obtained 197 distribution, finally 158 questionnairs returned. SPSS software and exploratory factor analysis used to analyze the data. Results of factor analysis showed that 8 factors skills in information technology, e-learning technologies, teaching skills in e-learning, mastery of the English language, innovative techy and on-line library, attitudes and information technology, traditional teaching and library and financial educational in-centives predict 74.43% of the variance of the  total variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learing
  • Factor Analasis
  • Payam Noor University
  • Readiness
  • East Azarbaijan