با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استاد، روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا

چکیده

مطالعه حاضر با هدف یافتن نقش عوامل سطح دانش‌آموزی و سطح معلم بر پیشرفت ‌تحصیلیانجام شد. جامعه پژوهشی شامل تمامی هنرجویان و هنرآموزان (معلمان) بود. از بین نواحی پنج‌گانه تهران، در مجموع 906 دانش‌آموز دختر و پسر پایه سوم و 123 نفر از معلمان آنان در نمونه حضور داشتند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های استاندارد انگیزش ‌تحصیلی AMS والرند و همکاران (1992) و درگیری ‌تحصیلی MSLQ پینتریچ و دگروت (1994) و پرسش‌نامه‌های پژوهشگر ساخته دانش و مهارت‌های حرفه‌ای معلم و پرسش‌نامه ویژگی‌های بافتی- حرفه‌ای معلمی، یادگیری ‌به کمک‌ همسالان و کیفیت آموزشی هنرجویان همراه با مشاهده، اسناد و مدارک موجود در هنرستان‌ها جمع‌آوری شد. پیشرفت تحصیلی نیز از طریق میانگین 3 نمره محاسبه گردید. روایی پرسش‌نامه‌ها از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی از طریق آلفای کرانباخ مشخص شد. از روش‌های ماتریس همبستگی و تحلیل چندسطحی برای پردازش داده‌ها استفاده شد. یافته‌های حاصل نشان داد در سطح کلاس (معلم)؛ متوسط پیشرفت تحصیلی هنرجویان کلاس‌های مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد و اثر سابقه، جنس و تحصیلات هنرآموزان بر پیشرفت ‌تحصیلی غیرمعنادار است؛ اما اثر کیفیت آموزشی بر پیشرفت ‌تحصیلی مثبت و معنادار است و 27/7 درصد از واریانس پیشرفت ‌تحصیلی در سطح دانش‌آموز و 28/22% در سطح معلم تبیین می‌شود. در مجموع، متغیرهای سطح دانش‌آموز و سطح معلم 30 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی هنرجویان را تبیین می‌کند. یافته‌ها، اهمیت سطح معلم را به عنوان سطح بالاتر بر اثرگذاری متغیرهای مورد بررسی به عنوان پیش‌بینی‌کننده پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Student Achievement Through Educational Quality, Academ-ic Engagement, Peer-Assisted Learning and Academic Motivation: (A Study at Two Levels of Student and Teacher)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mahrokh Mosavi 1
  • Alireza Kiamanesh 2
  • Mahnaz Akhavan Tafti 3

1 Assistant Professor, Psychology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch

2 Professor, Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

3 Associate Professor, Educational Psychology, Alzahra University

چکیده [English]

The main objective of this study was to find out the role of student-level and teacher-level on academic achievement. Research population included students and teachers of Tehran’s vocational and technical schools. 10 regions from 5 Tehran’s educational districts and 2 schools from each region were selected, with a total of 906 third-grade students (girls and boys) from these schools and from 39 classes using multi-stage sampling. 123 teachers from the same classes and schools were also chosen for this study. Standard AMS and MSLQ questionnaires were used for academic motivation and academic engagement, respectively, as well as researcher-made questionnaires for knowledge and professional skills of teachers and professional- contextual characteristics questionnair, peer-assisted learning and quality of education. Reliability and validity of the questionnaires were assessed using Cronbach's alpha coefficient, content and construct validity (exploratory factor analysis). Academic achievement was calculated using the average of three grades including GPA (grade point average) of the previous year, GPA of three core courses and GPA of practical courses. Data was analyzed using descriptive statistics, correlation matrix, confirmatory factor analysis, and multi-level analysis. Results of multilevel analysis showed the average academic achievement of students in different classes (i.e. different teachers) was significantly different. In addition, the effect of experience, gender and education level of teachers on students’ academic achievement were insignificant. However, there was a positive and significant effect of quality of education on the academic achievement. At the whole classroom model, 7.27%, and 22.28% (nearly30%) of the variance for academic achievement were related to the student-level and teacher-level, respectively. Findings of the research show the importance of teacher level factors -at higher level- influencing other variables in predicting academic. achievement.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Motivation
  • Academic Achievement
  • Aca-demic Engagement
  • Quality of Education
  • Peer-Assisted Learning
  • Multilevel Analysis
ابیلی، خدایار؛ هداوندی، محمدرضا (1383). ارزشیابی کیفیت دوره‌های آموزشی موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به شرکت ایران خودرو. مجله روان‌شناسی و علوم‌تربیتی. ،1،34.
بروجردی، مرضیه (1391). بررسی اثربخشی آموزش انگیزش پیشرفت بر ادراک از ساختار کلاس و درگیری تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
پارسونز، ریچارد؛ هینسون، استفن؛ براون، دیبوراساردو (1388). روان‌شناسی تربیتی (پژوهش، تدریس، یادگیری). (ترجمه حسن اسدزاده و حسین اسکندری). تهران: انتشارات عابد.
پاغنده، الهام (1391). بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قم (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
خالدی، محمد (1387). ارزیابی اثربخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌ها و دوره‌های علمی و کاربردی به تفکیک خصوصی و دولتی بر اشتغال (کد طرح: 104- 8702- Soc). تهران. موسسه کار و تأمین اجتماعی.
رستگار، احمد؛ حجازی، الهه؛ لواسانی، مسعود و قربان جهرمی، رضا (1388). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی. پژوهش‌های روان‌شناختی، 12، 1 و 2، 25-11.
صالحی، کیوان؛ زین‌آبادی، حسن‌رضا و پرند، کورش (1388). کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای: موردی از ارزشیابی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای دخترانة شهر تهران. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 29، 203- 152.
صالحی، کیوان؛ زین‌آبادی، حسن‌رضا و کیامنش، علیرضا (1386). نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستان‌های کار و دانش موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستان‌های کار و دانش منطقة 2 شهر تهران. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 5(16)، 163-119.
صفوی فرخی، ضیاالدین؛ بختیاری، امیرهوشنگ؛ فاطمی، الهام؛ حاجی حسنی، عبدالحمید؛ عموزاده خلیلی، محمد (1390). نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آموزشی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. کومش، جلد 12 .40، 355-349.
عابدینی، یاسمن؛ حجازی، الهه؛ سجادی، حسین و قاضی طباطبایی، محمود (1387). نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در ارتباط بین اهداف اجتنابی – عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر در رشتة علوم ‌انسانی. پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی، 1، 9، 58-41.
کاوسیان، جواد؛ فراهانی، محمدنقی؛ کدیور، پروین؛ هومن، عباس؛ شهرآرای، مهرناز؛ فرزاد، ولی‌الله (1386). مطالعة عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های سراسر کشور در سال تحصیلی 84-1383. فصلنامه علمی_ پژوهشی روا‌ن‌شناسی دانشگاه تبریز.2،8، 108-85.
گنجی، لیلا (1390). تدوین و اعتباریابی استرس حرفه‌ای معلمان شهر تهران. رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
موسوی، سیده ماهرخ (1393). روان‌شناسی تربیتی، انتشارات ساوالان.
موسوی، سیده ماهرخ؛ اخوان تفتی، مهناز؛ کیامنش، علیرضا و خادمی، ملوک (1393). ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش یادگیری به کمک همسالان دانش‌آموزان هنرستانی، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. 10(34) 127-150.
نقش، زهرا (1392). مقایسه عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی در کشورهای ایران، ترکیه، عربستان، قطر و کره: براساس داده‌های تیمز 2011 (رساله دکتری). دانشگاه تهران.
یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غلامرضا؛ فیروزنیا، سمانه (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9 (1): 85-79.
 
 
 
Areepattamannil, S. (2011). Academic Self-Concept, Academic Motivation, Academic Engagment, and Academic Achievement: A Mixed Methods Study of Indian Adolesents in Canada and India. (unpublished Doctor of Philosophy). Kingston. Queen‘s University.
Baker, M. (1999). Training Effectiveness Assessment, Naval Air Warfare center Training System Devision.
Capstick, S. & Fleming, H. (2002). Peer Assisted Learning in an Undergraduate Hospitality Course: Second Year Students Supporting First Year Students in Group Learning. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education 1(1), 69-75.
Clark, M. H. & Schroth, C. A. (2010). Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Journal of Learning and Differences, 20, 19–24.
Diaz, A. Eisenberg, N. Valiente, C. VanSchyndel, S. Spinrad, T.L. Berger, R. Hernandez, M.M. Silva, K.M. & Southworth, J. (2017). Relations of positive and negative expressivity and effortful control to kindergarteners’ student–teacher relationship, academic engagement, and externalizing problems at school. Journal of research in personality. 67, pp. 3-14.
Dupeyrat, C. & Marian, C. (2005). Implict theories of intelligence, goalorientation, congnitive engagement and achievement: A test of Dweck's model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology. 30, 43 _ 59.
Dreyfus, A. E. (2002). How are we doing? Steady growth in implementing peer-led team learning. Progressions: Peer-Led Team Learning, 3, 1–5.
Eccles, J.S. & Roeser, R. (2009). Schools, academic motivation and stage environment fit. Handbook of adolescent psychology, second edition. John Wiley & Song, Inc.
Elliot, A. J. & McGregor, H. A. (1999). Test anxiety and the hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76(4), 628−644.
Froiland, J.M. & Davison, M.L. (2016). The longitudinal influences of peers, parents, motivation, and mathematics course-taking on high school math achievement, Learning and Individual Differences, 50, pp. 252-259.
Froiland, J.M. & Worrell, F.C. (2016). Intrinsic motivation, learning goals, engagement, and achievment in a diverse high school. Psychology in the Schools, 53, pp. 321-336.
Ginsburg-Block., M., Rohrbeck, C., Lavigne. & Fantuzzo, J. W. (2012). Peer-Assisted Learning: An Academic Strategy for Enhancing Motivation Among Diverse Students. pages 247-273. Oxford University.
Green, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L. & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students, cognitive engagement and achievement: contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 20(4), 462 – 482.
Green, J., Martin, A. J. & Marsh, H. W. (2007). Motivation and engagement in English, mathematics and science high school subjects: Towards an understanding of multidimensional domain specificity. Learning and Individual Differences, 17(3), 269-279.
Gottfredson, G., Gottfredson, D., Payne, A. & Gottfrendson, N. (2005). School climatepredictor of school disorder: Journal of Research in Crime and Deliquency, 42(4), 412-444.
Hair, J. F., Black, W., Babin, B. & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis. New Jersey, NJ: Prentice Hall.
Henning, J. M., Weidner, T. G. & Marty, M. C. (2008). Peer Assisted Learning in Clinical Education: Literature Review. Athletic Training Education Journal, 3(3), 84-90.
Jang, H. (2008). Supporting Students Motivation, Engagement, and Learning During an Uninteresting Activity. Journal of Educational Psychology, 100, 4.
Lee. C. (2010). The Effect of Learning Motivation, Total Quality Teaching and Peer-Assisted Learning on Study Achievement: Empirical Analysis from Vocational Universities or Colleges’ students in Taiwan. The Journal of Human Resource and Adult Learning. 6. )2(.56-73.
Liljeberg, J. Freidentfelt, E., klund, J. M., Fritz, M. & Klinteberg Britt, A. (2010). Poor school bonding and delinquency over time: Bidirectional effects and sex differences. Journal of Adolescenc, 54, 1-9.
Mass, C. J. M. & Hox, J. (2004). The influence of violations of assumptions on multilevel parameter estimates and their standard errors. Computational Statistics& Data Analysis 46, 427-440 Conference.May 24.
Martin, A.J. Ginns, P. & Papworth, B. (2017). Motivation and engagement: Same or different? Does it matter? Learning and Individual Differences. 55, pp.150-162.
McInnerney, D. M. (2005). Helping Kids Achieve Their Best: Understanding and using motivation in the classroom. St. leonardes. N.S.W.
Meertens, R. (2016). Utilisation of a peer assisted learning scheme in an undergraduate diagnostic radiography module. Radiography, 22, pp. 69-74.
Palme, D. (2005). A Motivational View of Constructivistinformed Teaching. International Journal of Science Education. 27, 15, 16. 1853–1881.
Pintrch, P.R. (2002). The role of mitovation in Promoting and sustaining Self-regulated learning-Educational Reearch, 31, 459_470.
Pintrich, R. & DeGroot, E. (1994). Classroom and individual differences in Early adolescents motivation. Journal of Early Adolescence, 14, 139-161.
Pintrich, P. R. & Schunk, D. H. (2002). Motivation in Education.Theory, Research and Application. (2nd ed.). N.J.: Merrill.
Santrock, J. W. (2008). Educational Psychology (3rd. ed.). New York: Mc Graw.Hill.
Schunk, D.H. (1989). Self-Efficacy and achievement behaviors. Educatonal Psychology. Review, 1, 173_208.
Schlechty, P.C. (2005). Creation create schools: six critical systems at the heart of educational innovation. Sanfrancisco: John wiley Sons.
Skinner, E. A. & Pitzer, J. R. (2012). Developmental Dynamics of Student Engagement, Coping, and Everyday Resilience. In S. L. Christenson, A. L. Reschly & C. Wylie (Eds.), Handbook of Research in Student Engagement. New York: Springer.
Stipek. D. (2002). Motivation to learn: from theory to practice. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.
Vallerend, R. J., Pelletier, L.G., Blais, M.R., Briere, N.M., Senecal, C. & Vallieres, E.F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Journal of Educational and Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
Waters, C. & Runions, K. (2009). Social and ecological structures supporting adolescent connectedness to school: A theoretical model. Journal of School Health, 79, 516-524.
Woolfolk, A. E. (2001). Educational psychology. (8th ed.). Boston: Allyn and bacon.
Wormington, S., Henderlong, J. & Anderson, C. G. (2011). A Person-Centered Investigation of Academic Motivation, Performance, and Engagement in a High School Setting. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.