با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی،یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم)

سیده ماهرخ موسوی؛ علیرضا کیامنش؛ مهناز اخوان تفتی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 9-24

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف یافتن نقش عوامل سطح دانش‌آموزی و سطح معلم بر پیشرفت ‌تحصیلیانجام شد. جامعه پژوهشی شامل تمامی هنرجویان و هنرآموزان (معلمان) بود. از بین نواحی پنج‌گانه تهران، در مجموع 906 دانش‌آموز دختر و پسر پایه سوم و 123 نفر از معلمان آنان در نمونه حضور داشتند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های استاندارد انگیزش ‌تحصیلی AMS والرند و ...  بیشتر

نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم: یک مطالعة روان‌سنجی

علی خدایی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 25-38

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه‌های روان‌سنجی سیاهة هیجان معلم (TEI؛ چن، 2016) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی، 329 معلم زن به سیاهة هیجان معلم و نسخة کوتاه مقیاس خودکارآمدی معلم (TSES-SF، شوارزر، اسچیتزر و دیتنر، 1999) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی سیاهة هیجان معلم به ترتیب از روش‌های آماری تحلیل عاملی ...  بیشتر

اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای آموزش ارتباطی و دستور - ترجمه بر درگیری تحصیلی دانش‎آموزان

محمد برنا؛ محبوبه فولادچنگ؛ بهرام جوکار؛ فریده یوسفی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 39-52

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای دستور - ترجمه و ارتباطی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی بوده است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح عاملی 3 (روش تدریس)*2 (جنسیت)، با استفاده از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ دانش‌آموزان ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد، ارائه الگو

میترا نورادصدیق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 53-70

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد و طراحی الگو است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی، از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و بهره‌وری از فن گلوله برفی و به کارگیری معیار اشباع نظری، در مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته با 14 خبره موسس، مدارس غیردولتی معروف استفاده شد. ...  بیشتر

مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری

مینا محبی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی نصرت آباد

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 71-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری بوده است آزمودنی‌ها 80 دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و روش غربال‌گری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، مقیاس قلدری ایلی‌نویز، فرم نام‌گذاری ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس چند بعدی درگیری دانش‌آموز در مدرسه

مریم صفائی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 83-92

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس درگیری دانش­آموز در مدرسه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان شهرستان مهدیشهر در استان سمنان در سال تحصیلی 94-95 بودند. 502 نفر از دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم (252 پسر و 250 دختر) شهرستان مهدیشهر با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. همه آنها ابزار درگیری و مقیاس چند بعدی درگیری ...  بیشتر

نقش شبکه‌های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس‌آپ

سیدمحمد شبیری

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 93-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی واتس‌آپ بر روند ارتقای فرهنگ محیط ‌زیستی معلمان است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده‌ها به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و 340 نفر با استفاده ...  بیشتر

تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)

محمدرضا سرمدی؛ مرجان معصومی فرد

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، صفحه 101-115

چکیده
  از میان مباحث فلسفی، معرفت شناسی، همواره یکی از مهم ترین ارکان اندیشیدن درخصوص نظام تعلیم و تربیت است، چراکه تربیت همواره با شناخت و کشف واقعیت سروکار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی معرفت شناسی مکتب اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (مجازی) است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ...  بیشتر