با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه‌های روان‌سنجی سیاهة هیجان معلم (TEI؛ چن، 2016) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی، 329 معلم زن به سیاهة هیجان معلم و نسخة کوتاه مقیاس خودکارآمدی معلم (TSES-SF، شوارزر، اسچیتزر و دیتنر، 1999) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی سیاهة هیجان معلم به ترتیب از روش‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب همسانی درونی استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعة روایی سازة سیاهة هیجان معلم، ضریب همبستگی بین ابعاد سیاهة هیجان معلم و مقیاس خودکارآمدی معلم گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی سیاهة هیجان معلم بر پایة نرم‌افزار AMOS نشان داد که در نمونة معلمان ایرانی ساختار پنج عاملی سیاهة هیجان معلم مشتمل بر پنج زیرمقیاس لذت، عشق، ناراحتی، خشم و ترس با داده‌ها برازش قابل قبولی دارد. نتایج مربوط به همبستگی بین زیرمقیاس‌های سیاهة هیجان معلم با وجوه خودکاری معلم شامل پیشرفت کاری، بسط و توسعه مهارت در کار، تعامل اجتماعی با دانش‌آموزان، والدین و همکاران و مقابله با تنیدگی شغلی به طور تجربی از روایی سازة نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم حمایت کرد. ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس‌های لذت، عشق، ناراحتی، خشم و ترس به ترتیب برابر با 77/0، 72/0، 82/0، 88/0 و 77/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که سیاهة هیجان معلم برای سنجش تجارب هیجانی مثبت و منفی معلمان ایرانی در محیط‌های پیشرفت کاری، ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Farsi Version of the Teacher Emotion Inventory: A Psychometric Study

نویسنده [English]

  • ali khodaei

Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Teacher Emotion Inventory (TEI, Chen, 2016) among Iranian teachers. In this correlation study, 329 female teachers completed the TEI and the Teacher Self-Efficacy Scale-Short Form (TSES-SF, Schwarzer, Schmitz & Daytner, 1999). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the TEI's factorial validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the Teacher Emotion Inventory, we computed correlation between different dimensions of TEI with different dimensions of the Teacher Self-Efficacy Scale. The results of confirmatory factor analysis, based AMOS software, indicated that multidimensional structure of the TEI consisted enjoyment, love, sadness, anger and fear had acceptable fit to data in the teacher’s sample. Correlation analyses between different dimensions of TEI with different dimensions of the Teacher Self-Efficacy Scale consisted career achievement, career skills development, social interaction with students, parents and colleagues and coping with career stress provided initial evidence for the TEI construct validity. Internal consistencies for the scales measuring enjoyment, love, sadness, anger and fear were 0/77, 0/72, 0/82, 0/88 and 0/77, respectively. In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the TEI as an instrument to measure teachers’ emotional experiences in the career achievement environments among Iranian teacher’s sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory Factor Analysis
  • construct validity
  • Teacher Emotion Inventory (TEI)
  • Internal Consisten-cy
حاجی‌زاده، ابراهیم و اصغری، محمد (1390). روش‌های و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. جهاد دانشگاهی. چاپ اول.
قربانی، زینب (1396). رابطة نیرومندهای منشی معلمان با خودکارآمدی ادراک شدة آنها برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای رفتار رابطة بین فردی معلم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
موحدی، محمد حسن (1395). رابطه بین نیرومندی‌های منشی و رفتارهای سلامت با نقش واسطه‌ای هیجانات در معلمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
میرهاشمی روته، زهرا (1396). رابطة باورهای خودکارآمدی ادراک شده و رفتار رابطة بین‌فردی معلم دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
نوری، انور؛ شکری، امید و شریفی، مسعود (1392). تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجی‌گر باورهای خودکارآمدی. فصلنامة روا‌ن‌شناسی کاربردی، سال هفتم، شماره 4 (28)، 76-59.
 
 
 
Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An International Review, 51, 269-290.
Beck, C. T., & Gable, R. K. (2001). Ensuring content validity: An illustration of the process. Journal of Nursing Measurement, 9(2), 201-215.
Becker, E. S., Goetz, T., Morger, V. & Ranellucci, J. (2014). The importance of teachers' emotions and instructional behavior for their students' emotionseAn experience sampling analysis. Teaching and Teacher Education, 43, 15-26.
Brackett, M. A., Floman, J. L., Ashton-James, C., Cherkasskiy, L., & Salovey, P. (2013). The influence of teacher emotion on grading practices: A preliminary look at the evaluation of student writing. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 19(6), 634-646.
Campbell, J., Kyriakides, L., Muijs, D., & Robinson, W. (2004). Assessing teacher effectiveness: Developing a differentiated model. London, England: Routledge Falmer.
Chang, M. L. (2013). Toward a theoretical model to understand teacher emotions and teacher burnout in the context of student misbehavior: Appraisal, regulation and coping. Motivation and Emotion, 37, 799-817.
Chen, J. (2016). Understanding teacher emotions: The development of a teacher emotion inventory. Teaching and Teacher Education, 55, 68-77.
Crawford, M. (2011). Rationality and emotions. In C. Day, & L. Chi-kin (Eds.), New understandings of teacher education: Emotions and educational change. LaVergne, TN: Springer.
Creemers, B. P., & Kyriakides, L. (2008). The dynamics of educational effectiveness: A contribution to policy, practice and theory in contemporary schools. Abingdon: Routledge.
Cross, D. I., & Hong, J. Y. (2012). An ecological examination of teachers' emotions in the school context. Teaching and Teacher Education, 28, 957-967.
Eaton, L. G., & Funder, D. C. (2001). Emotional experience in daily life: Valence, variability, and rate of change. Emotion, 1, 413-421.
Frenzel, A. C., Goetz, T., Stephens, E. J., & Jacob, B. (2009). Antecedents and effects of teachers' emotional experiences: an integrative perspective and empirical test. In P. A. Schutz, & M. Zembylas (Eds.), Advances in teacher emotions research: The impact on teachers lives (pp. 129e148). New York: Springer.
Gong, S., Chai, X., Duan, T., Zhong, L., & Jiao, Y. (2013). Chinese teachers' emotion regulation goals and strategies. Psychology, 4(11), 870-877.
Gumora, G., & Arsenio, W. F. (2002). Emotionality, emotion regulation, and school performance in middle school children. Journal of School Psychology, 40, 395-413.
Hagenauer, G., & Volet, S. E. (2014). “I don't hide my feelings, even though I try to”: Insight into teacher educator emotion display. Australian Educational Researcher, 41, 261-281.
Hargreaves, A. (1998). The emotional politics of teaching and teacher development: With implications for educational leadership. International Journal of Leadership Education, 1, 315-336.
Hargreaves, A. (2001). Emotional geographies of teaching. Teachers College Record, 103(6), 1056-1080.
Hargreaves, A. (2005). Educational change takes ages: Life, career and generational factors in teachers' emotional responses to educational change. Teaching and Teacher Education, 21(8), 967-983.
Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491-525.
Jiang, J., Vauras, M., Volet, S., & Wang, Y. (2016). Teachers' emotions and emotion regulation strategies: Self- and students' perceptions. Teaching and Teacher Education, 54, 22-31.
Ju, C., Lan, J., Li, Y., Feng, W. & You, X. (2015). The mediating role of workplace social support on the relationship between trait emotional intelligence and teacher burnout. Teaching and Teacher Education, 51, 58-67.
Kington, A., Sammons, P., Day, C. & Regan, E. (2011). Stories and statistics: Describing a mixed methods study of effective classroom practice. Journal of Mixed Methods Research, 5(2), 103-125.
Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2ndedition). New York, NY: Guilford Press.
Lee, J. C. K., & Yin, H. B. (2011). Teachers' emotions and professional identity in curriculum reform: A Chinese perspective. Journal of Educational Change, 12(1), 25-46.
Lee, J. C. K., Huang, Y. X. H., Law, E. H. F., &Wang, M. H. (2013). Professional identities and emotions of teachers in the context of curriculum reform: A Chinese perspective. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(3), 271-287.
Marsella, A. J. & Leong, F. T. L. (1995). Cross-cultural issues in personality and career assessment. Journal of Career Assessment, 3, 202–218.
Marshak, D. (1996). The emotional experience of school change: Resistance, loss, and grief. NASSP Bulletin, 80(577), 72-77.
Martin, A. J. (2002). Motivation and academic resilience: developing a model for student enhancement. Australian Journal of Education, 46, 34-49.
Martin, A. J. (2007). Examining a multidimensional model of student motivation and engagement using a construct validation approach. British Journal of Educational Psychology, 77, 413-440.
Martin, A. J. (2008). Motivation and engagement in diverse performance settings: testing their generality across school, university/college, work, sport, music, and daily life. Journal of Research in Personality, 42, 1607-1612.
Martin, A. J. (2009). Motivation and engagement in the workplace: examining a multidimensional framework and instrument from a measurement and evaluation perspective. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 41, 223-243.
Marzano, R. J. (2007). The art and science of teaching: A comprehensive framework for effective instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
McAdams, D. (2009). The moral personality. In D. Narvaez & D. K. Lapsley, (Eds.) Personality, identity, and character: Explorations in moral psychology (pp. 11-29). New York: Cambridge University Press.
Meyers, L. S., Gamest. G., & Goarin, A. J. (2006). Applied multivariate research, design and interpretation. Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication.
Oplatka, I. & Eizenberg, M. (2007). The perceived significance of the supervisor, the assistant, and parents for career development and survival of beginning kindergarten teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 339-354.
Rigotti, T., Schyns, B. & Mohr, G. (2008). A short version of the occupational self-efficacy scale: structural and construct validity across five countries. Journal of Career Assessment, 16 (2), 238–255.
Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Barreau, S., et al. (2008). Effective pre-school and primary education 3-11Project (EPPE3-11): The influence of school and teaching quality on children's progress in primary school, research report DCSF-RR028. Institute of Education, University of London. San Diego: Academic Press, ISBN 9781847751225.
Saunders, R. (2013). The role of teacher emotions in change: Experiences, patterns and implications for professional development. Journal of Educational Change, 14, 303-333.
Schutz, P. A. & Zembylas, M. (2009). Advances in teacher emotion research: The impact on teachers' lives. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
Schwarzer, R. & Hallum, S. (2008). Perceived teacher self-efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology: An International Review, 57, 152–171.
Schwarzer, R. & Knoll, N. (2007). Functional roles of social support within the stress and coping process: A theoretical and empirical overview. International Journal of Psychology, 42, 243–252.
Schwarzer, R., Schmitz, G.S. & Daytner, G.T. (1999). The Teacher Self-Efficacy scale [On-line publication]. Available at: http://www.fu-berlin.de/gesund/skalen/t_-se.htm.
Stecher, B. & Borko, H. (2002). Combining surveys and case studies to examine standards-based educational reforms. Los Angeles: Center for the Study of Evaluation (CSE Tech. Rep. 565).
Sutton, R. E. (2005). Teachers' emotions and classroom effectiveness: Implications from recent research. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 78(5).
Sutton, R. E. & Wheatley, K. F. (2003). Teachers' emotions and teaching: A review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15, 327-358.
Taxer, J. L. & Frenzel, A. C. (2015). Facets of teachers' emotional lives: A quantitative investigation of teachers' genuine, faked, and hidden emotions. Teaching and Teacher Education, 49, 78-88.
Teddlie, C., Creemers, B., Kyriakides, L., Muijs, D. & Yu, F. (2006). The international system for teacher observation and feedback: Evolution of an international study of teacher effectiveness constructs. Educational Research and Evaluation, 12, 561-582.
Torquati, J. C. & Raffaelli, M. (2004). Daily experiences of emotions in social contexts of securely and insecurely attached young adults. Journal of Adolescent Research, 19, 740-758.
Trigweel, K. (2012). Relations between teachers' emotions in teaching and their approaches to teaching in higher education. Instructional Science, 40, 607-621.
Van Veen, K. & Sleegers, P. (2006). How does it feel? Teachers' emotions in a context of change. Journal of Curriculum Studies, 38(1), 85-111.
Watson, D., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063–1070.
Zembylas, M. (2005a). Discursive practices, genealogies, and emotional rules: A poststructuralist view on emotion and identity in teaching. Teaching and Teacher Education, 21(8), 935-948.
Zembylas, M. (2005b). Teaching with emotion: A postmodern enactment. Greenwich, CT: Information Age.