با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 غضو هیئت علمی و راست دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 رئیس و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد و طراحی الگو است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی، از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و بهره‌وری از فن گلوله برفی و به کارگیری معیار اشباع نظری، در مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته با 14 خبره موسس، مدارس غیردولتی معروف استفاده شد. پایایی مصاحبه، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، برابر 9/86 درصد حاصل شد. در تحلیل متون مصاحبه از نرم‌افزار maxqda و کدگذاری باز استفاده شد. جامعه بخش کمی، شامل تمامی مدیران مدارس متوسطه غیردولتی تهران در سال تحصیلی 96- 95 (510، عضو) بود، به کمک فرمول کوکران تعداد 218 مدیر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. اجرای بخش کمی با ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی بود. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش در حد مطلوب به دست آمد. یافته‌های کیفی مبتنی برتحلیل داده‌ها به روش داده بنیاد و یافته‌های کمی با استفاده از شاخص‌های توصیفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و الگویابی معادلات ساختاری است. نتایج کلی پژوهش حاکی از سه زیر مولفۀ ایجاد فرصت توسعه شغلی، ایجاد فرصت توسعه فردی و تشویق مدیران در بهسازی خود است که جمعاَ 34/49 % از واریانس توسعه مدیران را تبیین می‌کند و پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر، مؤلفه‌های 11 گانه شناسایی شده در بخش کیفی می‌توانند به عنوان مولفه‌های توسعه استعداد مدیران به کار روند. زیر مؤلفه‌های ایجاد فرصت توسعه شغلی با ضریب 53/0 و ایجاد فرصت توسعه فردی، با ضریب 56/0 و تشویق مدیران در بهسازی خود با ضریب 48/0 در تبیین واریانس سازه توسعه سهم دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of the Development of Talent for Nongovernmen-tal Schools, Based on a Fundamentally Based Data Approach, Providing a Model

نویسندگان [English]

  • Mitra Nouraldsadiq 1
  • abdolrahim navehebrahim 2
  • HamidReza Arasteh 3
  • Hasanreza Zeinabadi 4

1 Student of Educational Management, Kharazmi University of Tehran

2 Chairman and Faculty in School of Management Kharazmi University,

3 Chief and Professor, Faculty of Management, Kharazmi University

4 Associate Professor in Kharazmi university

چکیده [English]

The purpose of the present study was to identify the components of the development of managers with a fundamentally based data approach and pattern design. The research method is descriptive survey with mixed approach. In the qualitative section, the targeted sampling approach and the use of snowball techniques and the application of theoretical saturation criterion were used in semi-structured interviews with 14 founders, famous nongovernmental schools. The reliability of the interview resulted in an agreement between the two coders, 86.9%. The interview texts were analyzed using maxqda software and open coding. A small portion of society was selected by all non-governmental high school principals in the academic year 2016-17 (510, members). With the help of Cochran formula, 218 managers were selected by random sampling method. The implementation of the quantitative part was done using a researcher made questionnaire based on the results of the qualitative section. Validity and reliability of research tools were optimum. Qualitative findings are based on data analysis in the basis of data and quantitative findings using descriptive indexes, exploratory factor analysis, and verifying structural equations. The overall results of the research indicate three sub-components that account for 49.34% of the variance of managers development. The following components of the development of managers: the creation of learning and development opportunities with coefficient of 0.53 and the separation of financial issues from education with a coefficient of 0. 56 and encouraging managers in their improvement with a coefficient of 0.48 in explaining the variance of developmental structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Talent
  • Talent Management
  • Manager
  • Nongovernmental Schools
آرمسترانگ، م (1381 ). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه اعرابی، سیدمحمد، ایزدی، داوود، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اولریش، دیو، براک بنک، وین (1388). شایستگى هاى منابع انسانى: شناخت تعامل افراد و کسب و کار، ترجمه: مسعود بینش و افشین دبیرى، تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.
افجه، سید علی اکبر؛ صالح غفاری، عادل (1392). عوامل موثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش محور. مجله علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ بهار 92، شماره 21
بلوچی، م؛ نیلپور؛ طباطبایی، اکبر (2010). طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت توزیع شیراز). اولین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و مدیریت.
حاجی کریمی، عباسعلی؛ سلطانی، مرتضی (1390). بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد، دو فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره بیست سوم، بهار و تابستان 1390، صفحات 116 – 95.
حسینی، ابوالحسن (1389). طراحی و تدوین مدل مدیریت استعداد برای سازمان‌های دولتی ایران. رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
خالوندی، فاطمه و عباس‌پور، عباس (1392). طراحی مدل بهینه‌سازی فرایند مدیریت استعداد؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس. پژوهش‌های مدیریت عمومی. شماره 19. ص 128 -103.
حیات، علی اصغر؛ عبدالهی، بیژن؛ زین‌آبادی، حسن رضا؛ آراسته، حمیدرضا (1394). مطالعۀ کیفی نیازها و روش‌های توسعۀ حرفه‌ای مدیران مدارس، مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیری دوره هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، پیاپی 1/69، صفحه‌های 64-43
زین آبادی، ح؛ عبدالحسینی، ب (1396). مدرسة موفق، مدیر موفق، مطالعة تطبیقی یافته‌های پروژة بین‌المللی مدیر مدرسة موفق (Isspp)، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال 16، شماره 61، بهار 1396، صص 42-21.
علامه، س؛ سلطانی، ف؛ نریمانی، م (1393). بررسی نقش تعدیل‌گر متغیر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع مستقر در تهران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 18، شماره 2، تابستان 1393.
قدوسی، م؛ موسی خانی، م (1395). ارائه مدل ریاضی دو سطحی جانشین‌پروری استعدادها در سازمان‌های ایرانی با رویکرد تئوری بازی‌ها، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 3، پاییز 95، صص170-153.
نصیری ولیک بنی، ف؛ قنبری، س؛ سرچهانی، ز (1395). کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه‌ای داده بنیاد، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 4، زمستان 95، پیاپی 28.
 
 
 
Al Ariss A. Cascio W.F. Paauwe J. (2014). "Talent management: Current theories and future research directions", Journal of World Business, Vol. 49, Issue 2, April 2014, pp. 173-179.
Billheimer, D. M. (2007). A Study of West Virginia Principals: Technology Standards, Professional Development, and Effective Instructional Technology Leaders. Dissertation submitted to the Faculty of the Marshall University Graduate College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education in Curriculum and Instruction.
Bizzell, Brad E. (2011). Professional development of school principals in the rural Appalachian region of Virginia. Educational Leadership and Policy Studies, Phd, Thises, Blacksburg, Virginia  Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Educational Leadership and Policy Studies.
Butterfield, B. (2008). Talent management: Emphasis on action. Talent Management Strategies for Attracting and Retaining at the Best and the Brightest. CUPA-HR Journal, 59(1), 34-40
Collings,  D. & Mellahi, K. (2009). Strategic Talent  Management: A Review and Research Agenda. Human Resource Management Review, 19, 304- 313.
Courtney, S, J. & Gunter, H, M. (2015). Get off my bus! School leaders, vision work and the elimination of teachers. International Journal of Leadership in Education (ahead-of-print), 1-22.
Eller, J. F. (2010). An evaluation of a development program for new principals. The Qualitative Report, 15(4).
Frank, F. D., Finnegan, R. P. & Taylor, C. R. (2004). The race for talent: Retaining and engaging workers in the 21st century. Human Resource Planning. Vol. 27, No. 3, pp. 12–25.
Franko, A. (2014). Highlights and Trends from the ASTD State of the Industry Report. Impact Instruction Group. Retrieved From: http://www.td.org.
Griffith, H. V. (2012). The California League of Middle Schools’ Professional Development for Principals: A Model of Coaching and Mentoring, A dissertation submitted to the faculty of San Diego State University, In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Educational Leadership.
Harper, R. E. (2008). An Investigation into the Professional Development Needs of Urban Principals and Their Perceptions of the Potential of Online Professional Development. A dissertation in partial fulfillment framework. Psychological Bulletin, 131, 241-259.
Hughes, J., Rog E. (2008). Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement, within hospitality organizations. International Journal of Contemporary, Hospitality Management, Vol. 20, No. 7, pp. 743-757.
Ibrahim, N. (2011). Preparation and development of public secondary schools principals in Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 1(9), 291-301.
Iles, P. & Zhu, X. (2012). Changing Talent Management Practises and Global Talent Management: a Literature Review and Research  Agenda for the Mediterranean Region. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 8(4), 424-438
Kimber, R. (2013). Improving Teacher Quality National Partnership variation–Principal Professional Development Program (PPDP).
Larry, K. B. (2006). Principal perceptions of the relationship between Professional development designs and the qualities, Proficiencies, and leadership skills required of West Virginia principals. Dissertation submitted to the Faculty of the Marshall University College of Education and Human Services, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education in Educational Leadership.
Lewis, R. E. & Heckman, R. J. (2006). Talent Management: A Critical Review. Human Resource Management Review, 16(2), 139-154.
Michaels, E., Handfield-Jones, H. & Axelrod, B. (2001). The war for talent. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Naicker, I. & Naidoo, S. V. (2014). Is the Whole More than the Sum of Its Parts? A Community of Practice Approach to Leadership Development of School Principals. Kamla-Raj, Int J Edu Sci, 7(2): 289-298.
Phillips, D. R. & Roper, K. O. (2009). A Framework for Talent Management in Real Estate. Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16.
Ross, S. (2013). Talent Derailment: a Multi-Dimensional Perspective for Understanding Talent. Industrial and Commercial Training, 45(1), 12-17.
Ryan, S., Whitebook, M., Kipnis, F. & Sakai, L. (2011). Professional Development Needs of Directors Leading in a Mixed Service Delivery Preschool System. Early Childhood Reasrrch & Practice. 13(1).
Salazar, P. S. (2007). The Professional Development Needs of Rural High School Principals: A Seven-state Study. The Rural Educator, 28(3).
Schleicher, A. (2012). Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World, OECD Publishing.
Taylor, C. R. (2008). A qualitative study of the perceived professional development needs of principals. A dissertation presented to the faculty of the curry school of education. University of Virginia.
Weng, Jing- Yu. (2009). How to identify, deploy, and connect talents when companies transform to global integrated enterprise- The case of Advantech. Thesis for master of human resource management, institute of human resource management, national Sun Yat-Sen university.