با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بهزیستی

2 دانشگاه سمنان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس درگیری دانش­آموز در مدرسه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان شهرستان مهدیشهر در استان سمنان در سال تحصیلی 94-95 بودند. 502 نفر از دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم (252 پسر و 250 دختر) شهرستان مهدیشهر با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. همه آنها ابزار درگیری و مقیاس چند بعدی درگیری دانش­آموز را تکمیل کردند. تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سؤال- نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه مذکور اجرا شد. تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی مدل اندازه­گیری و ساختار روابط درونی گویه­ها اجرا شد. روایی همگرای مقیاس با ابزار درگیری دانش­آموز و روایی ملاکی آن با نمره­ی ریاضی و انضباط دانش­آموزان بررسی شد. نتایج نشان داد که مقیاس درگیری دانش آموز در مدرسه از چهار عامل اشباع شده است. نمره­ی کل مقیاس درگیری دانش­آموز در مدرسه با نمره­ی ابزار درگیری دانش­آموز (67/0)، نمره­ی ریاضی (14/0) و نمره­ی انضباط (099/0) همبستگی مثبت و معنی­داری نشان داد. اعتبار کل مقیاس درگیری دانش­آموز در مدرسه با روش آلفای کرنباخ 82/0 و اعتبار خرده مقیاس­های شناختی، عاطفی، رفتاری و کارگزاری به ترتیب 65/0، 75/0، 77/0 و 76/0 محاسبه شد. یافته­های پژوهش بیانگر این است که نسخه­ی فارسی پرسشنامه درگیری دانش­آموز در مدرسه از ویژگی­های روانسنجی قابل قبولی برخوردار بوده و می­توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش­های آموزشی و تربیتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The properties of the student Engagement Multidimensional Scale in School

نویسندگان [English]

  • Maryam Safaei 1
  • Siyavash Talepasand 2

1 Ph.D. Student

2 Semnan University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the student engagement scale in school. Population of this study were all of the students of Mahdishar city in Semnan province in 2015-2016. Participants were 502 students of 7th to 9th grades (252 male and 250 female) that were selected via stratified random sampling method. All of them completed student engagement instrument (SEI) and student engagement multidimensional scale (SES-4DS). Exploratory factor analysis, item-total correlation and reliability analysis to evaluate psychometric characteristics of this questionnaire were conducted. Confirmatory factor analysis to study the measurement model and internal structure of items was carried out.  Convergent validity with student engagement instrument and criterion validity with math and discipline score was studied. Results showed that the student engagement multidimensional scale in the school is saturated with four factors. The student engagement multidimensional scale in School showed positive and significant correlation with the Student Engagement Instrument (0/67), mathematics (0/14) and discipline (0/099). Reliability of the student engagement multidimensional scale in school via Cronbach's alpha, 0/82 and reliability of cognitive, emotional, behavioral and agency subscales computed 0/65, 0/75, 0/77 and /076, respectively. The findings suggest that Persian version of the student engagement multidimensional scale in School has acceptable psychometric properties and can be used as a valid instrument in academic and educational studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • student engagement scale
  • Exploratory factor analysis
  • reliability analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
مهنا، سعید؛ طالع پسند، سیاوش (زیر چاپ). رواسازی پرسش‌نامه درگیری تحصیلی. فصلنامة مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی.
میولر، رالف اُ (1996). پایه‌های اساسی مدل یابی معادلات ساختاری: معرفی نرم‌افزارهای LISREL و .EQS ترجمه سیاوش طالع پسند. سمنان: دانشگاه سمنان.
 
Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D. & Reschly, A.L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School Psychology, 44, 427– 445.
Awang-Hashim, R. & MuradSani, A. (2008). A Confirmatory Factor Analysis of a Newly Integrated Multidimensional School Engagement Scale,5, 21- 40.
Dolzan, M., Sartori, R., Charkhabi, M. & De Paolaa., F. (2015). The effect of School Engagement on Health Risk Behaviours among High School Students: Testing the Mediating Role of Self-Efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 205, 608 – 613.
Ferguson, R. F., Phillips, S. F., Rowley, J. F. S. & Friedlander, J. W. (October 2015). The Influence of Teaching. The Achievement Gap Initiative at Harvard University, Raikes Foundation.
Gibbs, R. & Poskitt, J. (2010). Student Engagement in the Middle Years of Schooling (Years 7-10): A Literature ReviewReport to theMinistry of Education.
Harris, L. (2011). Secondary teachers’ conceptions of student engagement: Engagement in learning or in schooling?. Teaching and Teacher Education, 27, 376-386.
Miller, R. L., Rycek, R. F. & Fritson, K. (2011). The effects of high impact learning experiences on student engagement. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 53– 59.
Reina, V. R., Buffel, T., Kindekens, A., De Backer, F., Peeters, J. & Lombaerts, K. (2014). Enhancing engagement through a community school approach as the key to increase academic achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2078 –2084.
Rupayana, D. D. (2010). Developing SAENS: Development and Validation of a Student Academic Engagement Scale (SAENS). An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy, Department of  Psychology, College of Arts and Sciences, Kansas State University.
Seeley, K., Tombari, M L., Bennett, L. J. & Dunkle, JB. (July, 2009). Peer Victimization in Schools: A Set of Quantitative and Qualitative Studies of the Connections among Peer Victimization, School Engagement, Truancy, School Achievement, and Other Outcomes. National Center for School Engagement, An initiative of The Partnership for Families & Children.
Shaari, A. S., Yusoff, N. M., Ghazali, I. M., Osman, R. H. & Dzahir, N. F. M. (2014). The Relationship between Lectures, Teaching Style and Students, Academic Engagement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 118, 10 – 20.
Shernoff, D. J., Kelly, S., Tonks, S. M., Anderson, B., Cavanagh, R. F., Sinha, S. & Abdi, B. (2016). Student engagement as a function of environmental complexity in high school classrooms. Learning and Instruction, xxx, 1- 9.
Veiga, F. H. (2012). Proposal to the PISA of a new scale of Students’ engagement in School. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1224 – 1231.
Veiga, F. H. (2016). Assessing student Engagement in School: Development and validation of a four-dimensional scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217, 813 – 819.
Wonglorsaichon, B., Wongwanich, S. & Wiratchai, N. (2014). The Influence of Students School Engagement on Learning Achievement: A Structural Equation Modeling Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 1748 – 1755.
Zyngier, D. (2008). (Re) conceptualising student engagement: Doing education notdoing time. Teaching and Teacher Education, 24,1765– 1776