با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

از میان مباحث فلسفی، معرفت شناسی، همواره یکی از مهم ترین ارکان اندیشیدن درخصوص نظام تعلیم و تربیت است، چراکه تربیت همواره با شناخت و کشف واقعیت سروکار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی معرفت شناسی مکتب اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (مجازی) است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، شامل شناسایی، مطالعه، طبقه بندی اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و جمع بندی اطلاعات درخصوص معرفت در دیدگاه اصالت وجود پرداخته و سپس دلالت های تربیتی آن را در آموزش مجازی مورد توجه قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان داد اگرچه معرفت در اگزیستانسیالیسم حاوی اندیشه های یک دست نیست، اما این مکتب جهت کسب معرفت، دلالت هایی برای نظام آموزش از دور (مجازی) دارد. به گونه ای که در خصوص اهداف، با تاکید بر خدمت به انسان، به دنبال رشد و گسترش آگاهی فرد و استقلال اوست. همچنین در بحث روش های تربیتی، بر روش های انعطاف پذیر در طراحی برنامه درسی، تاکید دارد، همچنین مکتب یادشده مربی را به عنوان راهنما و یادگیرنده را به عنوان فردی فعال، در آموزش مجازی مدنظر قرار می دهد و بر این اساس در ارزیابی از کسب معرفت، رویکردی کیفی دارد. لذا پیشنهاد می شود که دست اندرکاران آموزش از دور با بهره گیری از نکات قابل تامل ذکر شده از نظر این مکتب، به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا انعطاف پذیری بیشتری در کسب معرفت در آموزش مجازی ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemological analysis of existentialism and its educational implications in distant education system (With emphasis on virtual education)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza sarmadi 1
  • Marjan Masoomifard 2

1 payame noor unuversity

2 Payeme Noor University

چکیده [English]

Among many of philosophical issues, Epistemology is always one of the most important pillars of thinking about the system of education, because education always deals with the recognition and discovery of reality. The purpose of this research is to study the epistemology of existentialism school and its educational implications in the distance education system (virtual). This research uses a descriptive-analytical method to collect library information, including identifying, studying, classifying information, analyzing them and aggregating information about knowledge in the existentialism, and then introducing its educational implications in virtual education. The results of this study showed that though knowledge of existentialism does not contain one-handed thoughts, this school has implications to gain knowledge in distance education system (virtual). such a way, with the emphasis on serving human beings, it seeks to grow and expand one's consciousness and independence. Also, in educational methods, it emphasizes flexible methods in curriculum design, and also this school considers teachers as a guide and learner as an active person in virtual education and, accordingly, in evaluation of acquisition Knowledge has a qualitative approach. Therefore, it is suggested that distance education practitioners, using the considerations mentioned in this school, plan in order to create more flexibility in acquiring knowledge in virtual education.

ابوترابی، رزیتا (1393). نیم‌رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر و سایر اگزیستانسیال‌های دازاین، بررسی و نقد، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.
بلیکی، نورمن (1392). پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی، ترجمه سیدحمیدرضا حسنی و همکاران، قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
باقری، خسرو، یزدانی، عبدالوهاب (1381). الگویی برای پژوهش در ارزش‌یابی تحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. 1 (1). 58-39.
باقری، خسرو (1386). دیدگاه‌های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت (انتخاب و ترجمه). تهران: انتشارات نقش هستی.
رضایی، محمدهاشم (1387). دیدگاه‌های معرفت‌شناسی برنامه درسی در نظام آموزش باز و از راه دور، پیک نور، سال ششم، شماره سوم، به مناسبت بیستم سال تاسیس دانشگاه پیام نور.
رضایی، محمدهاشم، پاک سرشت، محمدجعفر (1387). تاثیر دیدگاه‌های معرفت‌شناسی بر فعالیت‌های یاددهی یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور، اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 4، شماره 4، صص 9-36.
ریکور، پل (1368). رسالت هرمنوتیک. ترجمه مراد فرهادپور و یوسف اباذری. مجله فرهنگ. کتاب چهارم و پنجم. 294-263.
سارتر، ژان پل (1386). اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر. ترجمه مصطفی رحیمی. تهران: انتشارات نیلوفر.
سعیدی، محمود (1395). بررسی نقش و جایگاه تربیتی معلم از دیدگاه مکاتب مختلف، سومین همایش ملی راه‌کارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روان‌شناسی، مشاوره و آموزش. تهران: سیویلیکا.
سرانجام، امین، محمدی، محتشم (1395). اگزیستانسیالیسم در رباعیات خیام، مجله مطالعات ایرانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال پانزدهم، شماره سی‌ام، پاییز و زمستان.
سارتر، ژان پل (1387)، روان‌کاوی وجودی، ترجمه احمد سعادت‌نژاد، تهران: انتشارات نیل.
شکوهی، غلامحسین (1387). مبانی و اصول آموزش و پرورش، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
شعاری نژاد، علی‌اکبر (1390). فلسفه آموزش ‌و پرورش. تهران: انتشارات امیرکبیر.
شیروانی، الهام، بهشتی، سعید، اسدزاده، حسن (1389). تبیین و نقد بنیان‌های معرفت‌شناسی سازنده‌گرایی و مدلول‌های تربیتی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
شعاری نژاد، علی‌اکبر (1390). فلسفه آموزش ‌و پرورش. تهران: انتشارات امیرکبیر.
طاهری، محمدرضا (1394). دیدگاه اگزیستانسیالیسم در تعلیم و تربیت. اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. تهران: انتشارات سیویلیکا.
طاهری، محمدرضا، قولی گله، زهرا (1394). فلسفه آموزش و پرورش از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم، اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران.
عابدینی بلترک، میمنت، نیلی، محمدرضا (1393). تحلیل جایگاه سازنده‌گرایی به عنوان رویکرد نوین یادگیری در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی)، دوره 11، شماره 13، صص 6-17.
عبداله یار، علی (1387). تبیین دلالت‌های تربیتی نظریه «شدن» از منظر انسان‌شناسی اگزیستانسیالیسم و نقد آن بر اساس نظرات شهید مطهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
عسگری زاده، فلورا؛ میری، سیدجواد (1396). تأملاتی در تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های هایدگر در هستی و زمان. فصلنامه غرب‌شناسی بنیادی. 8(1). 79-57.
عبدالکریمی، بیژن (1381). هایدگر و استعلا. تهران: انتشارات نقد فرهنگ.
فرهنگی، علی اکبر (1366). اگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورش، کیهان اندیشه، شماره 13.
قلتاش، عباس؛ بسارده، زیبا (1396). اگزیستانسیالیسم و تاثیر آن بر تعلیم و تربیت، سومین کنفرانس بین المللی روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
گوتک، جرالد. ال (1389). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک سرشت. تهران: انتشارات سمت.
معصومی فرد، مرجان (1395). مطالعه تطبیقی ماموریت‌ها، چشم‌اندازها، ویژگی‌های کلی و نحوه پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی از دور کشورهای منتخب آسیایی، نامه آموزش عالی، شماره 34.
مک کواری، جان (1387). فلسفه وجودی، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
مقیمی عراقی، محمود (1391). تبیین مبانی انسان‌شناختی مفهوم مسئولیت‌پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
نیچه، فردریش (1383). تبارشناسی اخلاق. ترجمه داریوش آشوری. تهران: انتشارات آگاه.
وارنوک، ماری (1388). اگزیستانسیالیسم، ترجمه حسین کاظمی، نشر شهر خورشید
هایدگر، مارتین (1395). هستی و زمان، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
 
 
Agger, B. (1991). Critical theory, poststructuralism, postmodernism: Their sociological relevance. Annual Review of Sociology, v17, pp105-131.
Allen, G. David. (1995). Hermeneutics: philosophical Traditions and Nursing Practice Research. Nursing Science Quarterly, 8(4), 174-182.
Angello, C. & Wema, E. (2010). Availibility and usage of ICT and e-resources’ by livestock  researchers in Tanzania: challenges and ways forward. International of education and development using information and communication technology, Vol 6, issue 1, pp 1-13.
Arendt, Hannah. (2016). Denken ohne Geländer, Herausgegeben von Heidi Bohnet und Kkaus Stadler, München/Berlin, Piper Verlag.
Barrett. (1962). Irrational Man, A Study In Existential Philosophy, (New York, INC Company). Berdyaev, N. (1979). Slavery and freedom, (New York, Macmillan publishing).
Gardamer, H. G. (1993). Truth and Method, 2d ed. Eds. and trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. New York: Continuum.
Haggerson, Nelson. L. (1991). Philosophical inquiry: Implicative Criticism .In: Forms of Curriculum Inquiry SUNY Series in Curriculum Issues and Inquiries. By Short, Edmund C. State University of New York Press.
Ozpolat, E. and Akar, G. B. )2009(. automatic detection of learning styles for an e-learning system, Computers & Education 53, p. 355-367.
Pinar, William F. & Mchniglas Douglas. (2005). The uses of Curriculum Knowledge: Notes on Hermenetutics. Internatinal journal of Educational Research, 23(2), 181-190.