با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

4 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم انجام شده است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی بود. در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه هشتم مدارس شهر کرمان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه (20 نفرآزمایش و 20 نفر کنترل) جایگزین شدند. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون همه آزمودنی‌ها، از طریق آزمون وکسلر ویرایش چهارم (خرده آزمون رمزنویسی و خرده آزمون نمادیابی) ارزیابی شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش در ده جلسة دو ساعته آموزش مبتنی بر نرم‌افزار نقشة ذهنی را دریافت کردند. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تأثیر آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل است. بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان به این نتیجه دست یافت که از آموزش مبتنی بر نرم‌افزار ساخت نقشة ذهنی می‌توان برای ارتقای عملکردهای شناختی از جمله سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Educational Package based on Mind Mapping Multime-dia Software on Information Processing Speed in 8th Grade Female Students

نویسندگان [English]

  • nasrin salehi nejad 1
  • Fariborz Dortaj 2
  • Aliakbar seif 3
  • Noorali farrokhi 4

1 University of Science and Research in Tehran

2 Professor, Educational Psychology, Allameh Tabataba’i University

3 Professor, Educational Psychology, Scince and Research Branch University

4 Faculty member of assessment and measurement at Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

The purpose of this study was estimating the effectiveness of educational package based on mind mapping multimedia software and its effect on information processing speed in 8th grade female students. The methodology of the research was semi-experimental, with pretest-posttest and control group. The population of the study was 8th grade female students of Kerman schools selected by multistage cluster sampling and divided randomly into two groups (20 students in experimental group and 20 students in control group). In pre-test and post-test, all subjects were evaluated by fourth edition Wechsler test (sub-test of coding and sub-test of symbolism). The experimental group received the educational program in 10 sessions. Data were analyzed using covariance analysis. The results showed that the effect of the educational package based on mind mapping multimedia software on the speed of information processing in the experimental group was significantly higher than the control group. Based on the results of this research, we can conclude that the educational package based on the mind mapping software can be used in improving the cognitive functions such as student information processing speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindmap
  • Multimedia Software
  • Cognitive Strategies
  • Information Processing Speed
  • female students
حسنی، جعفر و رضایی جمالویی، حسن (1393). بررسی سرعت پردازش اطلاعات با نگاه به اضطراب رگه/حالت. فصلنامة روان‌شناسی شناختی، 2(3)، 19-12.
زارع، محمد؛ مهربان، جواد؛ ساریخانی، راحله (1394). بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 11(36)، 190-179.
صادقی، احمد؛ ربیعی، محمد و عابدی، محمدرضا (1390). رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی. 7(28)، 386- 377.
صیف، محمدحسن؛ رستگار، احمد و ظهیری، اعظم (1396). ارائة مدل علی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران. فصلنامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(3)، 84-73.
فتحی آشتیانی، مینا؛ اخوان تفتی، مهناز، و خادمی، ملوک (1395). اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش و حافظة کاری کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 41، 141-94.
کرمی باغطیفونی، زهرا و فرخی، نورعلی (1393). مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نیبب به تجربه‌ها و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیب دانشجویان. فصلنامة اندازه‌گیری تربیتی، 4 (16)، 115-83.
مارنات، گری گراث (1384). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان (جلد اول) (ترجمة حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو). تهران: انتشارات سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
یارمحمدیان، احمد؛ قمرانی، امیر؛ سیفی، زهرا و ارفع، مریم (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر حافظه، عملکرد خواندن و سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان نارساخوان. مجلۀ ناتوانی‌های یادگیری، 4 (4)، 117-110.
 
 
Akdal, D., & Sahin, A. (2014). The effects of intertextual reading approach on the development of creative writing skills. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 171-186.
Aydin, H., & Tonbuloglu, B. (2014). Graduate students perceptions’ on multicultural education: A qualitative case study. Eurasian Journal of Educational Research, 57, 29-50.
Aykac, V. (2014). An application regarding the availability of mind maps in visual art education based on active educational method. Procardia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1859-1866.
Beydoghan, H. O. & Hayran, Z. (2015). The Effect of Multimedia-Based Educational on the Concept Educational Levels and Attitudes of Students. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 261-280.
Bitter, G. G., & Legacy, J.M. (2008). Using Technology in the classroom (7th ed). Boston: Pearson Publishers.
Bull, R. Espy, K. A. & Wiebe, S. A. (2008). Short-term memory, working memory, and executive functioning in preschoolers: Longitudinal predictors of mathematical achievement at 7 years. Developmental Neuropsychology; 33, 205 − 228.
Clark, C. A. C., Nelson, J. M., Garza, J., Sheffield, T. D., Wiebe, S. A. & Espy, K. A. (2014). Gaining control: Changing relations between executive control and processing speed and their relevance for mathematics achievement over course of the preschool period. Journal of Frontiers in Psychology, 5 (107).
Costley, K. C. (2014). The Positive Effects of Technology on Teaching and Student Educational. Online Submission, from http://eric.ed.gov/pdf.
Deary, I. J. (1995). Auditory inspection time and intelligence: What is the direction of causation?. Developmental Psychology, 31, 237-250.
Dhindsa, H. S., Kasim, M. & Anderson, O. R. (2011). Constructivist- visual mind map teaching approach and the quality of students’ cognitive structures. Journal of Science Educational Technology, 20, 186–200.
Dodonova, Y., & Dodonov, Y. (2012). Processing speed and intelligence as predictors of school achievement: Mediation or unique contribution?. Intelligence, 40, 163-171.
Dominik, S. (2014). Mind mapping using semantic technologies. Diploma Thesis, From http://dip.felk.cvut.cz/browse-/pdfcache/salaidom.pdf.
Dormer, S. (2009). Mind mapping. Tuggeranong, Australian Capital Territory: ACT Centre for Teaching and Educational , From http://activated.det.act.gov.au/-educational /word/elt/MindMapping.Pdf.
Downing, P.E. (2000). Interactions between visual working memory and selective attention. Journal of Psychol Sci,11(6):467-73.
Entrekin, V. S. (1992). ‘Mathematical Mind Mapping’. The Mathematics Teacher, 85(6),444.
Evrekli, E. & Balim, A. G. (2010). The research on the effects of using mind maps and concepts maps in Science education on students’ academic achievements, inquisitive educational skills perception. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), 1(2), 76- 98.
Fang, M. (2013). Research on the effect of mind map on chemistry educational during the period of overall review[D]. Dissertation.2013.
Farrand, P., Hussain, F. and Hennessy, E. (2002). ‘The efficacy of the ‘mind map’ study technique’. Medical Education, 36 (5), 426-431.
Hazlina, W. N., & Suraya Ahmad, W. G. (2016). IMindMap as an Innovative Tool in Teaching and Educational Accounting: An Exploratory Study. Interactive Technology and Smart Education, 13,(1), 1-18.
Ifenthaler, D. (2012). Computer-based educational. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the sciences of educational New York: Springer, 3, 713–716.
Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P.J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlstrom, K., Gillberg, C.G., Forssberg, H., Westerberg, H. (2005). Computerized Educational of Working Memory in Children with ADHD. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(2): 177-86.
Lee, Y., Hsiao, C. & Ho, C. H. (2014). The effects of various multimedia instructional materials on students’ educational responses and outcomes: A comparative experimental study. Computers in Human Behavior, 40, 119–132.
Loosli, S. V., Buschkuehl, M., Perrig, W. J. & Jaeggi, S, M. (2012). Working memory educational improves reading processes in typically developing children. Journal of Child Neuropsychology. 18(1):62-78.
Mitchell, E. & Smith, S. (2009). Instructional Design & Educational Technology Tips. Free Mind Mapping Software, Wake Forest University.
Mtebe, J.S., Mbwilo, B. & Kissaka, M. M. (2016). Factors Influencing Teachers’ Use of Multimedia Enhanced Content in Secondary Schools in Tanzania. International Review of Research in Open and Distributed Educational, 17(2), 65- 84.
Paivio, A. (1991). Building an organized knowledge base, Concept mapping & achievement in secondary school physics. Journal of Research in Science Teaching, 27, 315-333.
Prensky, M. (2009b). H. sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. Innovate, 5(3), 52-65.
Prensky, M. (2001a). Digital Natives, Digital Immigrants Part 2: Do they really think differently?. On the Horizon, 9(6), 1-6.
Reven, J. (1938). Manual for standard progressive ma- trices. New York: The Psychological Corporation.
Safar, A. H., Jafer,Y. J., & Alqadiri, M. A. (2014). Mind Maps as Facilitative Tools in Science Education. College Student Journal, 48(4), 629-647.
Saif, A. A., & Mesrabady, J. (2003). The effectiveness of educational strategies on reading speed, retention and understanding of different texts. Journal of Education, 19 (74), 54- 37. (Persian)
Salman Sabbah, S. (2015). The effect of college students' self-generated computerized mind mapping on their reading achievement. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 11 (3), 4-36.
Sattler, J. M. (2008). Assessment of children: Cognitive Foundations (5th ed.). San Diego, CA: Author.
Shiran, A. & Breznitz, Z. (2011). The effect of cognitive educational on recall range and speed of information processing in the working memory of dyslexic and skilled readers. Journal of Neurolinguistics. 24(5):524–37.
Srisawasdi, N. & Panjaburee, P. (2016). Emerging pedagogies for computer-based educational. Journal of Computer Education, 3(3): 247–251.

Stroud, K. C., & Reynolds, C. R. (2006). School Motivation and Learning Strategies Inventory (SMALSI). Los Angeles, CA: Western Psychological Services.

Terrell, A, E. (2014). Processing speed as measured by the WISC-IV: Age and gender differences in performance and relations with achievement (Doctoral dissertation, Pacific University).
Toi, H. (2009). ‘Research on how Mind Map improves Memory’. Paper presented at the International Conference on Thinking, Kuala Lumpur. (2009, June 22nd to 26th).
Wechsler, D. (1974). Manual for the Wechsler Intel- ligence Scale for Children -Revised. San Anto- nio: The Psychological Corporation.
Wechsler, D. (1991). Wechsler Intelligence Scale for Children (3rd Ed). San Antonio, TX: The Psy- chological Corporation.
Wechsler, D. (2003). WISC-IV: Administration and scoring manual. A San Antonio: The psychologi- cal corporation.
Weiss, L. G. (2006). WISC-IV: Advanced clinical interpretation. Burlington, MA: Academic Press/Elsevier.
Williams, M. H. (2012). Physical webbing: Collaborative kinesthetic three-dimensional mind maps. Active Educational in Higher Education, 13(1), 35–49.