دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1397، صفحه 9-119 
طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران

صفحه 75-86

سعید پورروستایی اردکانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی


ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

صفحه 103-117

سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج الهی؛ احمد رستگار