با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چند رسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

نسرین صالحی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ علی اکبر سیف؛ نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم انجام شده است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی بود. در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه هشتم مدارس شهر کرمان بودند که با روش ...  بیشتر

تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان

مهتا اسکندرنژاد؛ فریبا ملائی زنگی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 23-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان دختر انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه سنی ده تا سیزده سال شهرستان تبریز تشکیل داده‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری در ...  بیشتر

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان

امید شکری؛ محمد آزاد عبداله پور؛ علی تقوایی نیا

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 31-42

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی (TEME؛ ناروائز، وایدیچ، ترنر و کمیلکو، 2008) انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 200 معلم (100 مرد و 100 زن) به مقیاس کارآمدی معلمان برای آموزش اخلاقی و نسخة کوتاه ابزار نیرومندی‌های منشی (SECS؛ فرنهام و لستر، 2012) پاسخ دادند. در این مطالعه، به منظور تعیین روایی عاملی ...  بیشتر

شناسایی قابلیت‌های سنجش تکوینی در محیط‌های یادگیری مجازی

عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ مریم قاسمی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 43-62

چکیده
  یکی از مسائل مهم در تمامی نظام‌های آموزشی، سنجش و ارزیابی آموخته‌های فراگیران، به منظور اطمینان بخشی از یادگیری و تحقق اهداف مورد نظر است. یکی از راهبردهای مؤثر در این‌باره، مرتبط با پارادایم سازنده‌گرایی، رویکرد سنجش تکوینی است. با توجه به شرایط خاص حوزه یادگیری مجازی، نیاز است تا درباره مسائل بنیادین مرتبط با سنجش تکوینی بازاندیشی ...  بیشتر

بررسی رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی با تعهد به مدرسه

کریم سواری؛ محمد اورکی؛ رقیه گنجی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 63-74

چکیده
  در تحقیق حاضر، رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی با تعهد به مدرسه بررسی شده است. پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است. دانش‌آموزان دختر (6719 نفر) ناحیه یک اهواز، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند که از بین کل جمعیت 6719 نفر، 363 نفر به شیوه تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش نامه ...  بیشتر

طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران

سعید پورروستایی اردکانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 75-86

چکیده
  پژوهش حاضر بر طراحی معماری سیستم آموزشی که مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی است، متمرکز است و اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران را محاسبه می‌کند. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح تحقیق پیش‌آزمون– پس‌آزمون با گروه کنترل برای بررسی میزان اثربخشی این سیستم بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران است. جامعۀ آماری شامل ...  بیشتر

ادراک معلمان از برنامه درسی پنهان آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه شهر تهران: یک رویکرد پدیدارشناختی

لیلا پرهیزکار؛ کورش فتحی و اجارگاه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 87-102

چکیده
  برنامه‌های درسی پنهان، بعد غیرقابل پیش‌بینی یادگیری است، توجه نکردن به این بعد، غفلت از بخش مهم عواملی است که در یادگیری دانش‌آموز تأثیر فراوان دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر کوشیده است تا با استنباط درک معلمان، برخی عوامل مهم را که در ایجاد برنامه درسی پنهان آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه تهران دخیل هستند شناسایی کرده و بسترهای مناسبی ...  بیشتر

ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج الهی؛ احمد رستگار

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 103-117

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال در میان دانش‌آموزان دوره دوم متوسطۀ شهر شیراز در سال تحصیلی 97-96 به روش تحلیل مسیر انجام شده است. برای این منظور 600 نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به ترکیبی از پرسش‌نامه‌های نیاز به شناخت کاچیو پو و پتی (1982)، جهت‌گیری ...  بیشتر