با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزش، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد، روان‌شناسی ورزش، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان دختر انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه سنی ده تا سیزده سال شهرستان تبریز تشکیل داده‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه (12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل) جایگزین شدند. در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای جمع‌آوری اطلاعات از آزمون حافظه کاری بینایی/فضایی کرسی بلاک استفاده شد. گروه آزمایش به مدت شامل 16 جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارت‌های حرکتی هندبال قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های حرکتی و تمرین آنها، موجب افزایش عملکرد حافظه کاری بینایی/فضایی می‌شود و ظرفیت آن را افزایش می‌دهد. در واقع، این پژوهش ارتباط و تعامل بین فرایندهای حرکتی و شناختی به ویژه حافظه کاری را آشکار ساخت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Motor Skills Training on Visual Working Memory Operation of Students

نویسندگان [English]

  • Mahta Eskandarnejad 1
  • fariba mollaei zangi 2

1 Associate Professor, Motor Behavior and Sport Psychology, University of Tabriz

2 MSc, Sport Psychology, University of Tabriz

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of handball motor skills training on visual working memory capacity of students. This study was semi-experimental with pre/ post-test and control group. The sample of this study were girl students of primary school aged ten to thirteen years old in Tabriz city that were selected on the basis of accessibility and divided into two groups (12 students in the experimental group and 12 students in the control group). We used Goodenough intelligence test and Corsi Block visual/spatial working memory to collect the information. The experimental group received in 16 one-hour sessions the handball motor skills. The results of analysis of covariance showed that learning motor skills of handball and practising them increases the performance and capacity of working memory. In fact, this study can show the relationship and interaction between motor and cognitive processes, particularly working memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor Skill
  • Visual/Spatial Working Memory
  • Stu-dents
رحمانی‌نیا، فرهاد (1386) مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. چاپ سوم. بامداد کتاب. تهران.
رمضان‌پور، محمدرضا (1390). اصول صحیح و علمی تمرین (با اصلاحات و اضافات). چاپ چهارم. مشهد، انتشارات آستان قدی رضوی.
زارع، حسین. سرمدی، محمدرضا. فرج الهی، مهران. آچاک، عثمان (1394). بررسی تاثیر نوع سوال و سطح پردازش سوالات در آزمون‌های بازشناسی و یادآوری بر عملکرد حافظه دانشجویان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. 2 (8): 89-98.
سعیدپور، اسماعیل (1396). تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. 5 (2)، 91-99.
قربان‌پور، کبری. پاکدامن، مجید. رحمانی، محمدباقر. حسینی، غلامحسین (1392). تاثیر آموزش حرکات و بازی‌های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری. فصلنامه سلامت خانواده، 1(4)، 35-44.
کمرئی، زهره (1383). تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر ظرفیت خافظه کاری کودکان 7 تا 11 ساله. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی.
گائینی، عباسعلی (1376). مطالعه رابطه کاراته رزمی و عزت نفس در دانش‌آموزان ناشنوا. پایان‌نامه منتشر نشده. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی
گنجی، حمزه. (1377). آزمون‌های روانی (مبانی نظری و عملی)، چاپ هفتم. مشهد، انتشارات آستان قدی رضوی.
مبین، فرزین (1394). تأثیر تمرینات ترکیبی بستکبال بر حافظه کاری، ادراک عمق و یادگیری مهارت پاس در کودکان بیش فعال. پایان‌نامه منتشر نشده. دانشگاه تبریز.
 
 
 
Awh, E., & Jonides, J. (2001). Overlapping mechanisms of attention and spatial working memory. Trends in Cognitive Sciences. 5(3), 119-126.
Baddeley, AD. (2007). Working memory, thought and action. Oxford: Oxford University Press.
Blomquist KB, Danner F. (1987). Effects of Processing efficiency. Physical conditioning on information
Brady, T. F., Konkle, T., & Alvarez, G. A. (2011). A review of visual memory capacity: Beyond individual items and toward structured representations. Journal of Vision, 11(15), Article 4. doi:10.1167/11.5.4.
Brouwer, A. M., & Knill, D. C. (2007). The role of memory in visually guided reaching. Journal of Vision. 7(5), Article 6. doi:10.1167/7.5.6.
Brouwer, A. M., & Knill, D. C. (2009). Humans use visual and remembered information about object location to plan pointing movements. Journal of Vision. 9(1), Article24. doi:10.1167/9.1.24.
Brutvan, J. J. (2011). "The Effect of Exercise on Cognitive Function as Measured by Impact Protocol: Aerobic Vs. Anaerobic". MA, Kent StateUniversity. Thesis of Master of Arts; PP: 23-27.
Chun, M. M., Golomb, J. A., & Turk-Browne, N. B. (2011). A taxonomy of external and internal attention. Annual Review of Psychology. (62) 73–101.
Clarkson-Smith L, Hartley AA. (1989). Relationships between physical exercise and cognitive abilities in older adults. Psychology and Aging. 4:183-189.
Colcombe SJ, Erickson KI, Raz N. (2003). Aerobic fitness reduces brain tissue loss in aging humans. J Gerontol A BiolSci Med Sci. 58:176-180.
Coltheart, M. (1983). Phonological awareness: A preschool precursor of success in learning to read. Nature. 301-370.
Cooper, Rashel. (2011). Objective measures of physical capability and subsequent health: a systematic review. Age & aging. 40(1):14-22.
Cotman C W, Berchtold N C, Christie L A. (2007). Exercise builds brain health: Key roles of growth factor cascades and inflammation. Trends Neurosci. 30: 464–72.
Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24(1): 87-114
Dehn M. (2008).Working memory and academic learning-Assessment and intervention. New Jersey: John Wiley.
Engle, R. W. & Kane, M. J. (2004). Executive attention, working memory capacity, and a two factor theory of cognition control. In B. Ross(Ed.). The psychology of learning and motivation, New York: Elsevier. 44: 145-199.
Engle, R.W. (2002). Working memory capacity as executive attention. Current Directions in Psychological Science, 11:19–23.
Erickson KI, Prakash RS, Voss MW, et al. (2009). Aerobic fitness is associated with hippocampus volume in elderly humans. Hippocampus. 19:1030-1039.
Etnier J L, Salazar W, Landers D M, Petruzzello S J, Han M, Nowell P. (1997). The influence of physical fitness and exercise upon cognitive functioning: A meta-analysis. Sports Exerc Psychol. 19: 249-77.
Lambourne K, Tomporowski P D. (2010). The effect of exercise-induced arousal on cognitive task performance: A meta-regression analysis. Brain Res. 1341:12-24.
Lichtman S, Poser EG. (1983). The effects of exercise on mood and cognitive functioning, 27 (1):43-52.
Lieury A. (2005). Psychologie de la Mémoire :Histoire, Théories, Expériences. Duno.
Lo Bue-Estes C, Willer B, Burton H, Leddy J J, Wilding G E, Horvath P J. (2008). Shortterm exercise to exhaustion and its effects on cognitive function in young women. Percept Motor Skill. 107:933-45.
Luck, S. J. (2008). Visual short-term memory. In S. J. Luck & A. Hollingworth (Eds.), Visual memory New York, NY: Oxford University Press. 43–85.
Lupu, Elena. (2015). A study regarding the impact of motor activities on the students’ working memory. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 187: 514 – 519.
MarinsA Q, Kavussanu M, Willoughby A, Ring C. (2013). Moderate intensity exercise facilitates working memory. Psychol Sports Exerc. 14:23-83.
Nyberg, L., Forkstam, C., Peterssqn, K.M., Cabeza, R., & Ingvr, M. (2002). Brain Imgaging of Human Memry System Differences, Brain Research: Cognitive Brain Research. 13:281-292.
Pashler, H. (1988). Familiarity and visual change detection. Perception & Psychophysic. 44:369-378.
Pontifex, M. B., Hillman, C. H., Fernhall, B., Thompson, K. M., & Valentini, T. A. (2009). "The effect of acute aerobic and resistance exercise on working memory". Medicine and Science in Sports and Exercise journal. 41(4), PP: 927-934.
Raghubar, K.P.R., Barnes, M., Hecht, S.A. (2010). Working memory and mathematics: A review of developmental, individual difference, and cognitive approaches. Learning and Individual Differences. 20(2): 110-122.
Sanna S, Katrin H. Manfred S. Ralf R. (2009). Aerobic Endurance Exercise benefits Memory and Affect in young adult. NRJ. 19(2 ) :223-243.
Smith A M, Spiegler K M, Sauce B, Wass C D, Sturzoiu T, Matzel L D. (2013). Voluntary aerobic exercise increases the cognitive enhancing effects of working memory training. Behav Brain Res. 256(6):26–35.
Vogel, E. K., Woodman, G. F., & Luck, S. J. (2001). Storage of features, conjunctions, and objects in visual working memory. Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance, 27:92-114.
Vuontela V, Steenari M-R, Carlson S, Koivisto J, Fjällberg M, T. (2003). Arone Audiospatial and Visuospatial Working Memory in 6–13 Year Old School Children
Zheng X.G., Tan B.P., Luo X.J.,Xu W., Yang X.Y., Sui N. (2004). ''Novelty seeking behavior and stress- inducined locomotion in rats of juvenile period differentially related to morphine place conditioning in their adulthood''. Behav Processes 65. pp:15-23.