با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار، علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه استان لرستان است، پژوهش از نوع توصیفی به روش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره اول و دوم استان لرستان (128163 نفر) می‌باشند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسش‌نامه‌های فرسودگی تحصیلی برسوه[1] (1978)، حمایت اجتماعی فیلیپس (1986)، خودکارآمدی تحصیلی جیک و مورگان (1999) و جو حاکم بر مدارس هالپین و کرافت استفاده شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از آزمون t و مدل معادله ساختاری[2] استفاده گردید. جهت تعیین برازش مدل بر اساس متغیرهای فرضی در پژوهش با استفاده از نرم‌افزار Lisrel، ابتدا رابطه متغیرها با مؤلفه‌های خود و سپس رابطه متغیرها و مؤلفه‌های آنها با فرسودگی تحصیلی و مؤلفه‌های آن بررسی شدند. هماهنگ با فرضیه‌های مورد مطالعه، نتایج نشان داد مدل پیش‌بینی ‌شده برای فرسودگی تحصیلی دارای برازش خوبی دارد (برازش 93 تا 97)؛ همچنین نتایج نشان داد که بین جو حاکم بر مدرسه و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معناداری وجود دارد، بین حمایت اجتماعی و فرسودگی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ نتایج نشان داد که فرسودگی تحصیلی در پسران بیشتر از دختران است و تفاوت معناداری بین فرسودگی در دوره‌های تحصیلی متوسطه اول و دوم وجود ندارد.
 [1]. Borso


[2]. Structural Equation Modeling (SEM)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Educational Package based on Mind Mapping Multime-dia Software on Information Processing Speed in 8th Grade Female Students

نویسندگان [English]

  • Sohrab Moradizadeh 1
  • Zabiholah Pirani 2
  • Alireza Faghihi 3

1 Ph.D. in Curriculum Planning, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 Assistant Professor, Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Assistant Professor, Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

This study aims to provide an academic burnout structural model based on school atmosphere, educational self-efficiencry and social support of students of high schools of lorestan province. The study method is coordinoated descriptive method and the study population includes all of the girl and boy students of the first and second level of high schools of lorestan prorince during 94-95 educational year (128163 members) selected by classified rondom sampling. The sample, selected by kocran formula, includes 400 members. To measure the resarch variables, academic burnout questionnaires (Borso, 1974), philips' social support (1986), Jick and Mdgan’s educational self-efficincy (1990) and atmosphere of Halpean and ctaft were applied. To analyze the data, t-test and SEML structural equation model were applred. To determine the model fitness base on proposed variables in this study, by Lisrel software, at first variable's relationship with its factors, and then the variable relationship and factors with academic burnout and its factors were investigated. In accordance with studied theories, results showed that expected model has a good fitness for academic burnout (fitness between 93 to 97). Also the results showed that there is a meaningful and negative relationship between atmosphere and academic burnout. There is a meaningful and negative relationship between self-efficiency and academic burnout. There is a negative and significant relationship between academic burnout and social support. The results showed that academic burnout is more frequent in boys than girls. There is no significant difference between first and second levels of high school regarding academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Burnout
  • atmosphere on the school
  • self-efficiienncy
  • Social Support
اسمیعلی دیزج. (1392) بررسی اثر بخشی آموزش امید به میزان فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر ارومیه
بهروزی، (1391). ناصر رابطه کمال‌گرایی، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی راهبرد فرهنگ شماره بیستم زمستان 1391.
بدری­گرگری، رحیم و همکاران(1391)؛ نیمرخ های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص؛ مجله دست­آوردهای روان­شناختی؛ دوره چهارم؛ شماره2 
بنی اسدی،علی ، پور شافعی ،هادی،(1391)، نقش انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه در پیشرفت ریاضی دانش آموزان رشته های علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر قاین، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، سال هشتم، شماره 4 (پیاپی 32)
ساعتچی؛ محمود،ک امکاری؛ کامبیز، عسکریان؛ مهناز، آزمونهای روانشناختی،ن شر ویرایش، 1389.
شه بخش، افشین (1390). بررسی و مقایسه بین ابعاد کمال‌گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
حیاتی داود ، و همکاران (1391) بررسی رابطه ی ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی  دانشگاه علامه طباطبایی تهران دوفصلنامه ی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، سال سوم، شماره ی 4 تابستان و پاییز
ترابی، زهره، (1393) بررسی رابطه حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور.پایان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه.
ثمیریها ،زهرا (2012) " بررسی رابطه خود تنظیمی ، خودکارامدی، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی"
نعامی،عبدالرضا(1388)رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا دوره 5 شماره 3
مرزوقی، رحمت­اله و همکاران(1392)؛ بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ گام­های توسعه در آموزش پزشکی؛ دوره دهم؛ شماره3
 
 
 
Bandura,A.(1997).Self-Efficacy: the Exersis of control, ChaPter6,NewYork: freeman.
Brouwers, A., Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in
classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239e253.
Bruce, S. P. (2009). Recognizing Stress and Avoiding Burnout. Currrents in Pharmacy
Teaching and Learning. 1(1). 57-64.
Cherniss, C 1993, The role of professional self-efficacy in the etiology and amelioration of burnout. In Schanfeli, WB; Maslach, C; Marek, T (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research, Taylor and Francis, Washington DC, pp. 115–129.
Crenshaw, D. A., &Garbarino, J. (2007). The hidden dimensions: Profound sorrow and buried human potential in violent youth. Journal of Humanistic Psychology, 47, 160–174.
Disorders 104, PP 103–110. Hallsten, L 1993, Burning out: A framework. In Schaufeli, WB; Maslach, C; Marek, T (Eds.).
Dweek.C.S. (1996). Social motivation goals and social-coynitive processes. Uner standing childens school adjustment. Combridye England University Prees, 181-195.
Elliot,A.J.,Church,M. (1997).Ahierarchial model of approach and avoidance achievement motivation.Jurnal of personality and social psycholog,72, (1),218-232.
25.
Evers, W. J. Brouwers,A .&Tomic,W. (2002). Burnout and.self-efficcaly:astudy on
teachers beliefs when implementing an innovative educational system in the Netherlands-british journal of educational psychology,72277e243.
Grau, R., Salanova, M., &Peirò, J.M. (2001). Moderator effects of self-efficacy on occupational stress. Psychology in Spain, 5(1), 63-74.
Gary F. Koeske and Randi DaimonKoeske،STUDENT "BURNOUT" AS A MEDIATOR OF THESTRESS-OUTCOME RELATIONSHIPResearch in Higher Education, Vol. 32, No. 4, 1991
 
Hobfoll, SE; Freedy, J 1993, Conservation of resource: a general stress theory applied to burnout. In: Schanfeli, WB; Maslach, C; Marek, T (Eds.), Professional Burnout: Recent
Developments in Theory and Research. Taylorand Francis, Washington, DC, pp. 115–129.
Laugaa, D., Rascle, N. & Schweitzer, M. (2008). Stress and burnout among French
elementary school teachers: A transactional approach. Revue Européenne de
PsychologieAppliquée/European Review of Applied Psychology, 58, 241-251.
Lazarus, R. S., &Launier, R. (1978), Stress–related transactions
between person and environment. In L A Pervin and M Lewis (Eds),
(1978). Perspectives in interactional psychology, pp287-327
Rasa Pilkauskaite-Valickiene , Rita Zukauskiene , SauleRaiziene2011
The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescents’ school-related burnout
Jayoung Lee1, Ana Puig2, Young-Bin Kim1, Hyojung Shin1, JiHee Lee1 & Sang Min Lee1Academic Burnout Profi les in Korean Adolescents
Linnenbrine, E. A., &Pintrich, P. R. (2003). therole of self-efeeicacy beliefs studentengement and learninig in the classroom
Salmela-Aro., K, SavolaInen, H &Holopainen. L (2009). Nepressive symptoms and school burnout during adolescence. journal of royth and adolescence, 6, 34- 45.
Salanova, M., Peir, J.M., &Schaufeli, W.B. (2002). Self-efficacy specificity and burnout among information technology
workers: An extension of the Job Demands-Control Model. European Journal of Work and Organizational Psychology,
11-
Schaufeli, WB; Maslach, C; Marek, T 1993, Professional burnout: Recent developments in theory and research. Taylorand Francis, Washington, DC.
Seif, A 2010, Modern educational psychology, Agah, Tehran. (in Persian).
Stephanie Cushman & Richard WestPrecursors to College StudentBurnout: Developing a Typology
ofUnderstandingQualitative Research Reports in Communication
Vol. 7, No. 1, January 2006, pp. 23–31