دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، آبان 1397، صفحه 9-115 
مؤلفه‌های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه

صفحه 65-80

10.30473/etl.2018.5141

مجید علیجان نوده پشنگی؛ محمدرضا بهرنگی؛ بیژن عبداللهی؛ حسن رضا زین آبادی


بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

صفحه 81-94

10.30473/etl.2018.5142

علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده