با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

4 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‏های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری در کلاس‌های درس مدارس متوسطه صورت گرفت. در انجام پژوهش رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شده که از نظر هدف، کاربردی است. در گردآوری داده‏‏‏‏‏‏ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته چندگانه (16 مدیر، 15 معلم، 8 استاد، 7 گروه دانش‌آموزی و مشاهده 8 تدریس منتخب) استفاده شد. مصاحبه‏ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل این اطلاعات، از روش تحلیل محتوای استقرایی با کدگذاری در سه سطح باز، محوری و گزینشی و با استفاده از نرم‏افزار مکس‏کیو دی‏آ استفاده شد. نتایج حاصل‏‏‏ از تحلیل مصاحبه‏‏‏‏‏‏ها نشان دهنده 9 مقوله (بعد) کلی برای اثربخشی رهبری آموزش‏‏‏ و یادگیری بود. بعد ارائه آموزش شامل 22 مؤلفه، مدیریت کلاس درس 8، برنامه‌ریزی و آمادگی‏ 7، جوّ کلاس درس 9، نظارت، ارزیابی و پیگیری 8، همکاری، ارتباطات و پیشرفت حرفه‌ای 6، ویژگی‏‏‏های فردی معلم 13، مشارکت و تعامل دانش‌آموزان 13 و تفاوت‏‏‏های فردی 5 مؤلفه بود. نتایج این پژوهش معیارهایی برای اثربخشی معلم در کلاس درس به عنوان رهبر آموزش و یادگیری مشخص کرد که معلمان با تمرکز بر این ابعاد و مؤلفه‏‏‏های آن می‏توانند به طور مداوم به سنجش و توسعه دانش‏ها و مهارت‏‏‏های خود بپردازند؛ همچنین این ابعاد بایستی مورد توجه مدیران، ناظران و راهنمایان آموزشی و مسئولان و برنامه‌ریزان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Components of Teaching/Learning Leadership Effectiveness in the Classroom Secondary Schools

نویسندگان [English]

  • Majid Alijan nodehpashangi 1
  • Mohammadreza Behrangi 2
  • Bijan Abdollahi 3
  • Hasanreza Zeinabadi 4

1 Ph. D Student in Department of Educational Administration Kharazmi University, Tehran, Iran

2 chairman of Iranian Educational Administration Association

3 Associate professor Department of Educational Administration, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor in Kharazmi university of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study is to Identify Teaching/Learning Leadership Effectiveness components in the Secondary Schools, Using the phenomenological qualitative approach. The sample for this study consists 16 School principal, 15 teachers, 8 University faculty members, 7 student groups and 8 Selected teaching film. The data were collected by semi-structured interviews. The interviews continued to reach the theoretical saturation. To analyze the data, the inductive content analysis method with three levels of open, axial and selective coding was used. For more accurate analysis, MAXQDA software was used. The results of data analysis indicated 9 categories (dimensions) for Teaching/Learning Leadership Effectiveness. Training Delivery dimension consists of 22, Class handling  of 8, Planning and readiness of 7,Classroom environment of  9, Monitoring, assessment and following of 8, Cooperation, communication and professional development of 6, Teacher's Individual Features of 13, Participation and interaction of students of 13 and individual differences of 5 components. The results of this study indicated some criteria for the effectiveness of the teacher in the classroom as the leader of Teaching and Learning. By focusing on these dimensions, teachers can continuously measure and develop their knowledge and skills. Also, these dimensions should be considered by managers, supervisors and educational guides and officials and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching/Learning
  • Leadership Effectiveness
  • Qualita-tive Analysis
اشتراوس، ا و کوربن، ج (1391). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‏ای. تهران: نشر نی.
بهشتی، سیدصمد (1395). تحلیل داده‏های کیفی با نرم‌افزار MAXQDA. تهران: نشر روش‌شناسان.
پورصفر، ع؛ سیادت، س؛ هویدا، ر؛ رجایی پور، س؛ عریضی، ح؛ عبدی، ح؛ و پیریایی، ص (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21(1)، 109-125.
توفیقیان، طاهره؛ منادی، حدیثه؛ نصراللهی، سمیه و رخشانی؛ محمدحسن (1394). اولویت‌بندی شاخص‌های تدریس اثربخش؛ مقایسه دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۸ (۱)، 6-1.
جویس، بروس؛ ویل، مارشال؛ و کالهون، امیلی (1394). الگوهای تدریس 2015. مترجم: محمدرضا بهرنگی. تهران: کمال تربیت.
سلیمی، جمال و رمضانی، قباد (1393). شناسایی مؤلفه‏‏‏‏‏‏های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس (مطالعۀ موردی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان). فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 4 (8)، 33-61.
عبدالهی، بیژن (1386). طراحی سامانه نشانگر‏‏‏‏‏‏های ارزیابی کیفیت آموزشی مؤسسه آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 90، 152-127.
عبدالهی، بیژن؛ دادجوی توکلی، عطیه و یوسلیانی، غلامعلی (1393). شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی‏های حرفه‏ای معلمان اثربخش. فصلنامه نوآوری‏‏‏‏‏‏های آموزشی، 13 (49)، 26- 50.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس (1391)، روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مترجمان: دکتر احمدرضا نصر و همکاران، چاپ هفتم، تهران: سمت.
مارزانو، رابرت جی؛ فرون تایر، تونی؛ و استون، دیوید لیوینگ (1392). نظارت اثربخش حمایت از هنر و علم تدریس. ترجمه علی عسگری. مشهد: سیمرغ خراسان.
محمدی خانقاهی، محمد؛ حسین زاده، امید علی (1394). تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی، 8(31). 77-91.
 
 
 
Aina, J. K. (2013). Effective Teaching and Learning in Science Education through ICT. IOSR Journal of Research and‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ Method in Education, 2(5); 43-47.
Aina, J. K., Olanipekun, S. S., & Garuba, I. A. (2015). Teacher’s Effectiveness and its' Influence on' Student’s Learning. Advances in Social Sciences Research, 2(4), 88-95.
Campbell, J., Kyriakides, L., Muijs, D., & Robinson, W. (2004). Assessing teacher effectiveness: developing a differentiated model. Abingdon, UK: Routledge Falmer.
Carbaugh, B. G; Toth, M. D. &Marzano, R. J. (2017). The Marzano Focused Teacher Evaluation Model. Learning Sciences Marzano Center
Center for educational leadership. (2014). 5D+ Teacher Evaluation Rubric. University of Washington. Collage of education.
Childs-Bowen, D., Moller, G., & Scrivner, J. (2000). Principals: Leaders of leaders. NASSP.(84), 27-34.
clotfelter, C., Ladd, H., & Vigdor, J. (2007). eacher credentials and student achievement in high school: A cross subject analysis with student fixed effects. stanford: National Bureau of Economic Research.
Commission on Teacher Credentialing. (2016). California Teaching Performance Expectations (TPEs). California: Sacramento.
Council of Chief State School Officers. (2011). Interstate Teacher Assessment and Support Consortium (InTASC) Model Core Teaching Standards: A Resource for State Dialogue. Washington, DC.
creemers, B., & Kyriakides, L. (2011). Improving Quality in Education: Dynamic Approaches to School Improvement. Routledge: Taylor & Francis Group.
Crowther, F., Kaagen, S., Ferguson, M., & Hann, L.‏‏‏ (2002). Developing teacher leaders: How teacher leadership enhances school success. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Danielson, C. (2006). Teacher leadership that strengthens professional practice. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Danielson, C. (2015). Danielson 2014-15 Rubric—Adapted to New York Department of Education Framework for Teaching Components. Digital copies of website, www.CFN107.org.
Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M. (2017). Effective Teacher Professional Development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
Early, D. M., Maxwell, K. L., Burchinal, M., Bender, R. H., Ebanks, C., Henry, G. T., et al. (2007). Teachers’ education, classroom quality, and young children’s academic skills. Child Development, 78(2), 558–580.
Epstein, J.L., & Voorhis, F.L. (2001) School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and‏‏‏‏‏‏ Improving Schools. Boulder, CO: Westview Press.
Fullan, M. G. (1994). Teacher leadership: A failure to conceptualize. In D. R. Walling (Ed.), Teachers as leaders, (pp. 241–253). Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
Ginns, P., Prosser, M. & Barrie, S. (2007). Students’ perceptions of teaching quality in higher education: the perspective of currently enrolled students, Studies in Higher Education, 32:5, 603-615.
Hamer, B. K., Goffin, S. G., & Kraft- Sayre, M. (2009). Classroom Assessment Scoring System CLASS Implementation Guide. CLASS .
Hativa, N. (2015). What does the research say about good teaching and excellent teachers? Teaching in the Academia, 5, 42–74.
Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London; New York: Routledge.
Jackson, T., Burrus, J., Bassett, K., & Roberts, R. (2010). Teacher Leadership: An Assessment Framework for an Emerging Area of Professional Practice. New Jersey: ETS.
Junker, B., & Weisberg , Y. (2006). Overview of the Instructional Quality Assessment. Los Angeles: University of California.
Little, O., Goe, L., & Bell, C. (2009). A practical guide to evaluating teacher effectiveness. Washington, DC: National‏‏‏ Comprehensive Center of Teacher Quality.
Liu, S., & Meng, L. (2009). Perceptions of teachers, students and parents of the characteristics of good teachers. Educ Asse Eval Acc, 21, 313-328
McBer, H. (2011). Research into teacher effectiveness: a model of teacher effectiveness. [Research report]. Great Britain. Department for Education and Employment; no. 216.
Meng, L. & Muñoz, M. (2015). Teachers’ perceptions of effective teaching: a comparative study of elementary school teachers from China and the USA. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 28(2), 179–199.
Miron, M., & Mevorach, M. (2014). The good professor as perceived by experienced teachers who are graduate students.‏‏‏ Education and Training Studies, 2(3), 82–87.
OECD. (2013). PISA 2012 results: what makes schools successful? resources, policies and practices (IV). OECD Publishing.
Oelschlaeger, P. (2017). Change in self-assessed comfort level of first-year pharmacy students as an alternative approach to measure teaching effectiveness and learning outcomes. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, Article in press.
Okoli, A C. (2017). Relating Communication Competence to Teaching Effectiveness: Implication for Teacher Education. Education and Practice, 8 (3).150-154.
Phin, C. (2014). Teacher competence and teacher quality in Cambodia’s educational context linked to in-service teacher training: an examination based on a questionnaire survey. Educational Administration and Policy Study, 6(4): 62-69.
Reynolds, D., Creemers, B., Stringfield, S., Teddlie, C., & Schaffer, G. (2002). World class schools: international perspectives on school effectiveness. London: Routledge Falmer.
Scheerens, J. (2013). The use of theory in school effectiveness research revisited. School Effectiveness and School Improvement. 24(1), 1-38.
Stronge, J. H., Ward, T. J., & Grant, L. W. (2011). What makes good teachers good? A cross-case analysis of the connections between teacher effectiveness and student achievement. Teacher Education, 62(4), 339–355.
Stronge, J. & Tucker, P. (2003). Handbook on teacher evaluation: Assessing and improving performance. Larchmont, NY: Eye On Education.
van de Grift, W. (2007). Quality of teaching in four European countries: a review of the literature and application of an assessment instrument. Educational research, 49(2), 127-152.
Van de Grift, W. J. C. M. (2014). Measuring teaching quality in several European countries. School Effectiveness and School Improvement, 25(October), 295–311.