با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، مدرس گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد پارسیان

2 استاد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه 24 سئوالی خودکارآمدی معلمان است.
روش پژوهش یک طرح توصیفی – همبستگی است. گروه نمونه 501 نفر شامل 298 نفر معلم مرد و 203 نفر معلم زن بود که از بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان‌های پارسیان، عسلویه و شیبکوه از توابع استان‌های هرمزگان و بوشهر به روش تصادفی – طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم را تکمیل کردند.
روایی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی انجام شد. تحلیل عامل اکتشافی نیز با استفاده از روش عامل‌یابی مؤلفه اصلی و چرخش واریماکس انجام شد و سه مؤلفه خودکارآمدی برای درگیر کردن دانش‌آموزان، خودکارآمدی برای مدیریت کلاس و خودکارآمدی برای راهبردهای تدریس به دست آمد. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که شاخص‌های برازش استخراج شده مطلوب است و داده‌های پژوهش با مدل نظری سه عاملی خودکارآمدی معلم برازش دارد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شدکه مطلوب و پذیرفتنی بود.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم، ابزاری معتبر و با پایایی و روایی مطلوب است و قابلیت کاربرد در پژوهش‌های آموزشی و روان‌شناختی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Validity and Reliability of Teacher's Self- Efficacy Ques-tionnaire

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Hadi Keramati 3
  • mehdi arabzadeh 4

1 Phd, student of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Professor, Professor, Educational Psychology, Karazmi University, Tehran, Iran

3 Assist of Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this article is investigating the validity and reliability of teacher's self- efficacy questionnaire.
Questionnaires were administered on teachers, of Asalouyeh, Parsian and Shibkooh cities in Hormozgan and Bushehr provinces of Iran. The sample group consists of 501 teachers, 298 men and 203 women. They were selected with randomized stratified sampling and answered to the questionnaire.
Validity of teacher's self- efficacy questionnaire is verified by exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). EFA is conducted with principal components and rotation of varimax method. Three factors are obtained: self- efficacy for classroom engagement, self- efficacy for student management and self- efficacy for instructional strategy. Result of confirmatory factor analysis (CFA) also showed that the fitness of the factors is good. Reliability of teacher self- efficacy is obtained with Alpha Cronbach’s Coefficient method. The result was good and acceptable.
The result showed that the three factors of teacher self- efficacy inventory has good and acceptable validity and reliability. It can be used in instructional and psychological research in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher's Self- Efficacy
  • Self-Efficacy for Student Management
  • Self- Efficacy for Classroom Engege-ment
  • Self- Efficacy for Instructional Strategy
حبیبی، آرش؛ عدن ور، مریم، (1396). مدل‌یابی معادله ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرمافزار لیزرل)، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
قاسمى، وحید (1390). برآورد حجم نمونه در مدل‌های معادله ساختاری و ارزیابی کفایت آن برای پژوهشگران اجتماعی، مطالعه جامعه‌شناسی ایران: زمستان 1390، دوره 12، شماره 4، 161- 138.
حسین چاری، مسعود؛ سماواتی، سید عبدالوهاب و محمدی، مژگان (1389). بررسی شاخص‌های روان‌سجی خودکارآمدی معلم، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره دوم، شماره دوم، پیاپی 2/59.
لاورنس اس، میرز؛ گلن گاست؛ ا.جی. گارینو ( 2006). ترجمه پاشا شریفی، حسن و همکاران، 1391)، پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر)، انتشارات تهران، رشد، 1391.
هومن، حیدر علی (1393). مدل یابی معادله ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، انتشارات سمت، چاپ ششم.
 
 
 
References
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Bandura, A. (2001). Guide for constructing self-efficacy scales (Revised). Palo Alto, CA: Stanford University. Unpublished manuscript.
Cantrell, P., Young, S., & Moore, A. (2003). Factors affecting science teaching efficacy of preservice elementary teachers. Journal of Science Teacher Education, 14, 177–192.
Eda Erdem, Ozcan Demirel. (2007). Teacher Self -Efficacy Belief, Social Behavior and personality, 2007, 35(5), 573-586.
Etem Yes¸ ilyurt, Abdulhak Halim Ulas & Durda_ Akan. (2016). Teacher self-efficacy, academic self-efficacy, and computer self- efficacy as predictors of attitude toward applying computer-supported education. Computers in Human Behavior 64 (2016) 591-601.
Ferudun, Sezgin & onur Erdogan. (2015). Academic Optimism, Hope and Zest for Work as Predictors of Teacher Self-efficacy and Perceived Success, educational sciences: theory & practice. 2015 February. (15)1, 7-19.
Guo, Y., Connor, C. M., Yang, Y., Roehrig, A. D. & Morrison, F. J. (2012). The effects of teacher qualifications, teacher self-efficacy, and classroom practices on fifth graders’ literacy outcomes. The Elementary School Journal, 113, 3–24.
Huy P. Phan. (2007). An Examination of Reflective Thinking, Learning Approaches, and Self-Efficacy Beliefs at the University of the South Pacific: A path analysis approach, Educational Psychology Vol. 27, No. 6, December 2007, pp. 789–806.
Klassen, R. M. & Durksen, T. L. (2014). Weekly self-efficacy and work stress during the teaching practicum: A mixed methods study. Learning and Instruction, 33, 158–169.
Linda K. Kaye., Gayle Brever. (2013). Teacher and Student-focused Approaches: influence of learning approach and self-efficacy in a psychology postgraduate sample Psychology Learning and Teaching Volume 12, Number 1, 2013.
Megan Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
Merle Taimalu1, Eve K, Maris .H, Airi. N. (2016). Teachers’ Self-Efficacy, Teaching Practices, and Teaching Approaches: Adaptation of Scales and Examining Relations. Estonian Science Foundation (No. 7388) and Estonian Research Competency Council (SF0180025s08).
Milner, H. R. & Woolfolk Hoy, A. (2003). A case study of an African American teacher’s self-efficacy, stereotype threat, and persistence. Teaching and Teacher Education, 19, 263–276.
Morris, D. B., Usher, E. L. & Chen, J. A. (2016). Reconceptualization the sources of teaching self-efficacy: A critical review of emerging literature. Educational Psychology Review. Advance online publication.
Ormrod, J. E. (2006). Educational Psychology: Developing Learners (5th ed.), glossary. N.J., Merrill: Upper Saddle River.
Peter Gavora. (2010). Gavora, P. Slovak pre-service teacher self- efficacy: theoretical and research considerations. The New Educational Review. Vol. 21, No. 2, pp. 17-30.
 Phan, N. T. T., & Locke, T. (2015). Sources of self-efficacy of Vietnamese EFL teachers: A qualitative study. Teaching and Teacher Education, 52, 73–82.
Shani Shilling ford and Nancy Karlin. (2014). Preservice teachers’ self -efficacy and knowledge of emotional and behavioral disorders, )19(2, 176–194. http://dx.doi.-org/10. 1080/13632752.2013.840958
Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1–28.
Ruth Williams. (2009). Gaining a degree: the effect on teacher self-efficacy and emotions, Professional Development in Education, (35)4, 601–612.