با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورشیراز

2 عضوهیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 عضوهیئت علمی پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

4 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بومی تربیت اجتماعی بر اساس اسناد بالادستی وزارت آموزش و پروش انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روش کیفی و کمی است. در بخش کیفی تحلیل محتوای کیفی، مبتنی بر قیاس است. و در بخش کمی نظرخواهی از متخصصان است. جامعه آماری در بخش کیفی، اسناد بالادستی شامل سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی ونمونۀ پژوهش، بخش‌های مربوط به تربیت اجتماعی در این اسناد است. و در بخش کمی متخصصان رشته برنامه‌ریزی و آشنا با اسناد بالادستی می‌باشد. داده‌ها به شیوۀ کدگذاری بر اساس الگوی تایلر بر مبنای چهار عنصر هدف (شناختی، عاطفی و روانی حرکتی)، محتوا (انتخاب و سازماندهی)، روش و ارزشیابی تحلیل شد. و با توجه به نظرات متخصصان در مرحله کمی تعدیل و اصلاح گردید. پس از اصلاح، موارد نتایج به دست آمده نشان داد که در بخش اهداف شناختی ویژگی‌ها شامل: قابلیت تجزیه و تحلیل ارزش‌ها، آشنا کردن متربی با پایگاه اجتماعی خود، شایستگی‌ها، توجه به تفاوت‌های فردی، آشنایی با ارزش‌های اجتماعی، اهمیت و جایگاه قانونمندی، پذیرش هویت اسلامی و ملی. در اهداف عاطفی ویژگی‌ها شامل قابلیت ایجاد و تقویت علاقه در متربی جهت تحقق شایستگی‌های فضیلت‌محور، مشارکت فعال، روحیه احترام‌گذاری، استدلال در حل مسائل اجتماعی و تحمل آراء دیگران است. در بخش اهداف روانی-حرکتی ویژگی‌ها شامل: قابلیت ایجاد مهارت در متربیان در جهت تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی، حل مسئله، مهارت‌های ارتباطی. ویژگی‌های محتوا شامل قابلیت ایجاد شناخت و بررسی اهمیت نقش خانواده، فرایند درونی ساختن ارزش‌ها، نقد و بررسی خرده فرهنگ‌ها، تفسیر واژه‌های مشترک اجتماعی، تنظیم محتوا به صورت افقی، عمودی، تلفیقی. ویژگی‌های روش شامل قابلیت استفاده از روش‌های پرسشگری، تعقل و تفکر، استدلال، گفتمان، فضای مجازی و رسانه‌ای و ایفای نقش است و ویژگی‌های ارزشیابی شامل قابلیت استمرار ارزشیابی، سنجش عملکرد متربیدرمشارکتعملی،میزانتسلطمتربینسبتبهوظایف، ارزشیابیمشارکتیوبهکارگیریروش‌هایگوناگوناست.اعتبار الگوی طراحی شده براساس این ویژگی‌ها از نظرمتخصصان،مناسب ارزیابی شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the Curriculum of Social Education Lesson of the First Level of High School, Based on the High Level Documents

نویسندگان [English]

  • fataneh yazdani 1
  • Effat Abbasi 2
  • mohammad hasani 3
  • majid aliasgari 4

1 Facultuy of shiraz Payame Noor university

2 faculty of kharazmi university

3 faculty of educational innovations and curriculum planning studies institute

4 faculty of kharazmi

چکیده [English]

This research was aimed at designing and validating the native social education model based on the high level documents. The combined research methodology is a qualitative and quantitative method. In the qualitative section, the content analysis is based on analogy. Quantitative part includes expert’s advices. The statistical community in the qualitative section includes the high level documents which consists of the document on the fundamental transformation and the national curriculum planning. The research sample is the social education sectors in these documents. In the quantitative section of the field, there are some famous specialists in the field of planning familiar with high-level documents. The data were analyzed using coding method based on Tyler's model and on the basis of four objective criteria (cognitive, emotional, and psychomotor), content (selection and organization), method and evaluation. The results were modified according to the views of specialists in the stage of modification. After modifications, the results showed that in the cognitive objectives section, the characteristics includes: ability to analyze values, Familiarizing the student with his social base, competencies, paying attention to individual differences, familiarity with social values, the importance of lawfulness, acceptance of Islamic and national identity. In emotional goals, features include: Possibility of creating and promoting interest in students in order to fulfil the virtue-based competencies, active participation, the spirit of respect, the argumentation of social issues, tolerating the others' opinions. In Psycho-motor goals, features include: the ability to develop skills in the analysis of social problems, problem solving, communication skills. Content features include: the ability to create and understand the importance of family role, the process of constructing values, subcultures review, common social words commentary, horizontal, vertical and combined compilation of content setting. Traits of the method include: Ability to use the methods of questioning, Reasoning and thinking, Reasoning, discourse, media and cyberspace, role play. Evaluation features include: the ability of continuous assessment, measuring the practical performance of the student, the degree of mastery of the tasks, the participatory evaluation, and the application of various methods. The credibility of the designed pattern based on these features was evaluated as appropriate by experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Education
  • High-Level Documents
  • Curriculum Pattern Design
  • Secondary School
آقازاده، احمد (1383). مسائل آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت.
ابراهیم پور و همکاران (1395). تبیین ویژگی‌های مطلوب عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی به منظور ارائه الگویی برای ارتقای مهارت‌های حل مسئله دانش‌آموزان دبستانی و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی ربط. فصلنامه تدریس پژوهی. سال چهارم. شماره3. زمستان ص 1-20.
ارسطو (1364). سیاست. (ترجمه حمید عنایت). تهران: انتشارات سپهر.
ارنتشتاین، الن. سی و هانکینز، فرانسیس. بی (1384). مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی. (ترجمه قدسی احقر). تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات.
اریکسون، اچ. لین (1394). برنامه درسی و آموزش مفهوم محور. (ترجمه علی نوری و علی عبدی). تهران: انتشارات مدرسه.
اسکایرو، مایکل استیفن (1393). نظریه برنامه درسی. (مترجمان افسانه کلباسی و همکاران). اصفهان: انتشارات شونار.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی، پژوهش، سال سوم شماره 2 پاییز و زمستان، ص 15-44.
باقری، خسرو، کشاورز، سوسن (1381). ماهیت معرفت شناختی علوم اجتماعی وتأثیرآن بر برنامۀ درسی علوم اجتماعی. در پژوهش مربوط به فلسفۀ برنامۀ درسی. طرح پژوهشی. مجری باقری. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی و پژوهشکده نوآوری‌های آموزشی. - باقری، خسرو (1390). جلد 2. تهران: انتشارات مدرسه.
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
تایلر، رالف (1390). اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزش. (ترجمه علی تقی پورظهیر). تهران: انتشارات آگه.
تبریزی، منصور (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی، فصلنامه علوم اجتماعی شماره 64، بهار.
تلمود، ایلان و اس مش گوستاو (1392). نوجوان دیجیتالی. (ترجمه اسماعیل سعدی پور). تهران: انتشارات رشد.
جلالی، رستم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال 1، شماره 4 ص310-320.
جوادی، محمدجعفر (1390). ارزشیابی از برنامه درسی مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان، طرح پژوهشی نشریه شماره 644 آموزش و پرورش.
جویس، برویس و همکاران (1389). الگوهای تدریس. (ترجمه محمدرضا بهرنگی). تهران: نشرکمال تربیت.
چلبی، مسعود (1384). جامعه‌شناسی نظم. تهران: انتشارات نی.
چناری، مهین (1387). روش تدریس در هرمونتیک فلسفی گادامر. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره 4. شماره 1 و 2. بهار و تابستان ص 45 -62.
حاتمی، جواد (1384). طراحی الگوی آموزش نگرش‌های اجتماعی و ارزیابی برنامه تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی براساس آن. رساله دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
حسینی، افضل السادات (1396). یادگیری خلاق. تهران: انتشارات مدرسه.
حسینی نسب، داود، دهقانی، مرضیه (1387). تحلیل محتوای کتب تعلیمات دوره راهنمایی براساس مهارت‌های اجتماعی و بررسی دیدگاه‌های دبیران این دوره درباره محتوای کتب فوق‌الذکر. فصلنامه تعلیم و تربیت. 94 (2) ص 79-98.
خارستانی، اسماعیل و همکاران (1391). بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی از دیدگاه ارسطوو ابن سینا، سومین همایش ملی سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی دانشگاه زنجان، آبان ماه.
دانایی فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی‌های کیفی، تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، فصلنامه اندیشه مدیریت، سال 1، شماره 2، پاییز و زمستان، ص69-97.
دهقانی، مرضیه (1390). طراحی الگوی مطلوب (جایگزین) برنامه درسی تربیت اجتماعی برای دوره راهنمایی تحصیلی ایران. مشهد: دانشگاه مشهد. رساله دکتری.
راهنمای برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره عمومی (1386). تهران: وزارت آموزش وپرورش. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی. گروه مطالعات اجتماعی. نسخه بازنگری پس از اعتباربخشی ص4-105.
سبحانی نژاد، مهدی (1379). مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامه درسی کنونی دوره ابتدایی ایران و طرحی برای آینده. رساله دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
سجادی، مهدی، دشتی، زهرا (1387). تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از منظر پساساختارگرایی. اندیشه‌های نوین تربیتی بهار و تابستان. دوره 4 شماره 1-2 ص 81-97.
سرکارآرانی، محمدرضا (1392). فرهنگ آموزش و یادگیری. تهران: انتشارات مدرسه.
سلسبیلی، نادر (1392). پرورش تفکر. انتشارات مدرسه.
سلسبیلی، نادر (1394). دیدگاه‌های برنامه درسی برداشت‌ها، تلفیق‌ها والگوها. تهران: انتشارات مدرسه.
سوری، فاطمه (1392). تحلیل و بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت. تهران:دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
شاه طالبی، بدری و همکاران (1388). تدوین مؤلفه‌های فرهنگ شهروندی در حیطه ارزش‌ها و هنجارها برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی، فصلنامه رهیافتی در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت. سال 2 شماره 5. پاییز. ص 57-76.
شرف بیانی، حمیدرضا (1374). بررسی و تحلیل محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی سال اول و دوم راهنمایی از دیدگاه معلمان و مؤلفان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
شعاری نژاد، علی اکبر (1381). روان‌شناسی رشد 2 نوجوانی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
شکوهی، غلامحسین (1394). تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی.
صادق زاده قمصری، علیرضا و همکاران (1388). فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران.
صادقی، علیرضا (1389). بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد آموزش چندفرهنگی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال 5، شماره 18، پاییز، ص190-215.
علاقه بند، علی (1394). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران:نشرروان.
علیشاهی، علی (1394). کارکردهای مؤثر تربیت اجتماعی در جامعه از منظر علامه طباطبایی، نشریه معرفت، سال 24، شماره 208، فروردین، ص67-80.
فاتحی زاده، مریم، نصراصفهانی، احمدرضا، فتحی، فاطمه (1382). بررسی کیفی عملکرد دبیرستان در ایجاد و پرورش مهارت‌های اجتماعی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان. شماره 24 ص 165-185.
فتحی واجارگاه، کورش (1394). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات بال.
قاضی زاده اردکانی، راحله و همکاران (1396). طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش‌محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش‌آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 3، زمستان ص63-106.
قرآن مجید
کارتلج، جی و میلبرن جی اف (1385). آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان. (ترجمه محمدحسین نظری‌نژاد). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
کاظمی، اکرم (1384). بررسی تأثیر میزان سواد و آگاهی برنگرش مادران درباره تربیت اجتماعی نوجوانان از دیدگاه مادران شرکت‌کننده در دوره‌های نهضت سوادآموزی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
کاوه، محمد (1391). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی. جلد اول. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
کدیور، پروین (1394). روان‌شناسی اخلاق. تهران: نشرآگه.
کرامتی، محمدرضا (1392). ارزیابی برنامه درسی. تهران: انتشارات آگه.
کرس ول، جان دبیلو (1392). طرح پژوهشی رویکردهای کیفی، کمی، ترکیبی. (ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوسی). انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی، تهران.
کربلایی پازوکی، علی (1387). روش‌های تربیت اجتماعی از منظر ملامحسن فیض کاشانی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. دوره جدید. سال 4 ص 15-43.
کریتندن، براین (1389). برنامه درسی گفتمان نظریه، پژوهش و عمل برنامه درسی دانش‌مدار. (ترجمه مصطفی شریف). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
کرک پاتریک، دونالد و کرک پاتریک، جیمز (1391). ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی. (مترجم، سعید صفایی موحد). تهران: انتشارات آییژ.
گروه مؤلفان یونسکو (1396). فرهنگ واژگان برنامه درسی. (ترجمه پروین احمدی و لیلا خزایی). تهران: انتشارات گهواره کتابیران.
گوتک، ال، جرالد (1380). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (ترجمه محمدجعفر پاک سرشت). تهران: انتشارات سمت.
لطف آبادی، حسین (1387). روان‌شناسی رشد 2 نوجوانی. تهران:انتشارات سمت.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
محمدی، آزاده و باقری، خسرو و زیبا کلام، فاطمه (1393). اصول و روش‌های تربیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کنش هابرماس، پژوهش‌نامه تعلیم وتربیت دانشگاه فردوسی مشهد، سال 4، شماره 2، پاییز و زمستان ص5-28.
مذبوحی، سعید (1387). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی مبتنی بر قرآن و روایات در دوره ابتدایی. مجموعه مقالات دومین کنگره علوم انسانی.
مظلوم، محمد (1385). بررسی مسائل اجتماعی ایران. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
ملکی، حسن (1389). مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه. تهران: انتشارات سمت.
ملکی، حسن (1395). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
موسوی، ستاره (1394). روش‌های تربیت اجتماعی در نهج‌البلاغه و ارائه الگویی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهش‌های معنوی پژوهشکده باقرالعلوم.
منطقی، مرتضی (1388). تحلیل محتوای کتاب‌های دینی سوم راهنمایی و دبیرستان از منظر پاسخ به نیازهای عاطفی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال 8، شماره 29 ص 52-74.
مهرمحمدی، محمود (1393). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، چشم‌اندازها. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
نادرنژاد، سارا (1392). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه ششم ابتدایی براساس پرورش مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مازندران: دانشگاه مازندران.
ندیمی، محمدتقی و برج، محمدحسین (1385). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه. تهران: انتشارات مهرداد.
نوروزی، رضا علی، صیادی شهرکی، سمیه، مرادی، محمدرضا (1392). میزان پاسخگویی محتوای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه به نیازهای اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان. مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی تابستان. دوره 10. شماره 10. پیاپی 37 ص136-154.
نهج الفصاحه (1386). ترجمه عابدینی، کاظم. قم: انتشارات خرد.
هارجی، اون و همکاران (1393). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. (مترجمان خشایاربیگی و مهرداد فیروزبخت). تهران: انتشارات رشد.
هدایتی، اکبر و همکاران (1395). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی. فصلنامه پژوهش‌های کیفی در برنامه درسی. دانشگاه علامه طباطبایی. دوره اول. شماره 4. پاییز 95 ص 47-61.
هومن، حیدرعلی (1394). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت.
Adetoro Adenrele Rasheed. (2015) “Effects of lrarning Together , constructive controversy in students Acquisition of knowledge and skills in pace Education Aspect of social studies “ European, Reaserch, vol (93), Is. 4.
Altbach, P. G. (1995). Texbook ,In the International Encyclopedia of Education. vol, Editors-in-chif Torstohusent ,T. Neville postlethwaite.
Celikkaya, Tekin, Filoglu, Simge. (2014). Attitudes of Studies Teachers toward Value and Values Education. Educational Sciences: Theory & Practice. |4|4|. 1551-1556.
Collinson, virenne, Hoffman, Lynn, M. (1998). High School as a Rite of Passage for Social an Intellectuall Development. paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. (sandiogo. CA. April, pp:13-17).
Convertino, Christino. (2016). “Beyond Ethnic Tidbits:Toward a critical and dialogical Model in Multicultural Social Justice Teacher “ prepration international of Multicultural Education vol. 18. No. 2.
Cosmin, A. D. (2013). Designing A Competency-Based Curriculum For Pedagogy Subjects at High School Level ,Doctoral Thesis Summary, University of CLUJ-NAPOCA.
Darling –Hammond ,L,Amrein –Beardsley, A, Haertel, E. & Rothsein, J. (2012). Evaluating Teacher Evaluation. Phi Delta, Kappan, 93, (6) ,8-15.
Eeva Burns,Chicago. (2009). A dissertation submitted to the facually of the graduate school of educate school of education in candidacy for the degree of doctor of education Loyola university Chicago.
Ford, Kate. (2014). Competency-Based Education:History, Opportunities,and Challenges. Published by UMUC Center for Innovation In Learning and Student Success (CILSS).
Koenen, A. K, Dochy, F. & Berghmans, I. (2015). A Phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50,1-12.
Kutbiddinova. Rimma. A, Eromasova. Aleksander A, Romanova. Marina A. (2016). The Use of Methods in the Educational Process of the Higher Education Institution, International Science Education, vol. 11, No. 14,6557-6572.
Irian D. Demakova, R oza A. valeeva, Alina v. shipova. (2016). ”Socialization of adolesents: culture practice in childrens sammer camp“ International of Enviromental & S-cience Education 11 (7).
Ozmon, S., Craver, M. (2003). Philosophical Foundation 0f Education. New Jersy.
Rajamanickam, M. (2001). Statistical Methods in Psychological and Educational Research, concept publishing company, New Delhi.
Ranija R. Zakirova and Oksana A. Shamigulova. (2016) “Content and Methodological Formation Model of a Younger Pupile Value-Oriented Attitude to Reality Based. on Historical. and Historical and Science Knowledge”. vol. No 8.
Seif, AA. (2013). Modern educational Psychology :Psychology of learning and education. 7th ed,51th pub,Tehran:Doran. [In Persian].
Seraji, F, Attaran, M, Naderi, E, Aliasgari, M. (2007). Designing of virtual university curriculum. Journal of Curriculum Studies, 2 (6), 79-118. [In Persian].
Spies, p. (1995). Turning The Tables The Growing Need For High Schools to Follow the Lead of Middle Level Reform Thra Interdisciplinary Teaming. paper presented at the Annual National Middle School Association conference and Exhibit.
Tekin Celikkaya, Simge filoglu. (2014). “Attitudes of Social Studies Teachers Toward Value and Values Education Educational Science “ theory & practice. 14141. Educational consultancy. and research center www. edam. com. tr/estp dol: 10 12738/estp. 2014. 4. 1605.
Toh, TL, Leong. Y. H, Dindyal, J, Quck, Kh. S. (2010). Problem solving in the school curriculum from a design perspective. Mathematics Education Reasearch Group of Australasia,paper presented at the Annual Meeting of the Mathematics Education Research Group of Australasia ,33rd, Freemantle, Western Australia,jul3-7: 744-756.
Tourani, H., Aghazadeh, M. (2006). Prolem-based learning and how to apply in the primary school classroom. Collection of Article in sixth annual conference of the curriculum Studies Association in Country “Innovation in the Primary School Curriculum in Country”, University of shiraz, and Education Department in Fars Province, March, P. 221-242. [In Persian].
Valades. James R. (2015). ”Educating for Social Justice Drawing from Catholic Social Teaching”, Journal of Catholic Education volum 19. Issue.
Won, mihye. (2009). Issues in hnquiry –based science education seen through deweys theory of inquiry,Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of philosophy in secondary & continuing Education in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana Champaign, 2009.
Zeller, M. P, Serbino, J, Whitman, L, Skeate, R, & Amold, D. M. (2016). Design and Implementation of a Competency-Based Transfusion Medicine Training Program in Canada. Transfusion medicine reviews. 30 (1) ,30-36.